Με τιμή ημέρας ξεκινάει από φέτος τις παραλαβές συσπόρου βάμβακος, ο Μάρκου με το ζόρι 40 λεπτά δείχνει η αναλογία με τη Νέα Υόρκη

Με τιµή ηµέρας, όρια υγρασίας και µέτρηση ξένων υλών ξεκινούν από φέτος τις παραλαβές σύσπορου βάµβακος τα εκκοκκιστήρια Μάρκου, επιλογή η οποία ενδεχοµένως να επιδράσει καταλυτικά στη διαµόρφωση της αγοράς,  ειδικά κατά τη διάρκεια της συγκοµιδής.

Για τους καλλιεργητές που θα θελήσουν να κινηθούν µε «ανοιχτή τιµή», η συγκεκριµένη επιχείριση θα απαιτεί υπογραφή σχετικής σύµβασης, µε ύστατο όριο για το κλείσιµο της τιµής. Η υποχρέωση υπογραφής για τα «ανοιχτά» έρχεται µετά την προσφυγή στην Επιτροή Ανταγωνισµού που έγινε τον περασµένο χρόνο από συγκεκριµένη µερίδα παραγωγών (Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων).

Κατά τα λοιπά, δύο εβδοµάδες πριν αρχίσει η βαµβακοσυλλογή στη Θεσσαλία, τα τελευταία νέα από τα ξένα χρηµατιστήρια δεν είναι καλά. Με την τιµή της Νέας Υόρκης στο όριο των 60 σεντς ανά λίµπρα και το δολάριο στο 1,10 µε το ευρώ, η αναγωγή για το σύσπορο στην Ελλάδα «γράφει» ακόµα και 39 λεπτά το κιλό.

 Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, αν σήµερα ο Μάρκου άνοιγε µε τιµή ηµέρας, αυτή θα έγραφε στην καλύτερη περίπτωση 38 λεπτά το κιλό (1-2 λεπτά δίχτυ ασφαλείας). Σηµειωτέον ότι φέτος δεν πάει καλά ούτε ο βαµβακόσπορος (περί τα 16 λεπτά το κιλό). Λέγεται µάλιστα ότι τα εκκοκκιστήρια Μάρκου (όλα γυρίζουν γύρω από τον πρόεδρο της ∆ιεπαγγελµατικής) υποχρεώθηκαν να δηµιουργήσουν και µονάδα βιοντίζελ και βαµβακόπιτας, προκειµένου να έχουν και µια δεύτερη λύση για τον βαµβακόσπορο που δεν ζητιέται όπως παλιά στην Ιταλία.

Περισσότερα

Με μικροαλλαγές η νέα εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για το πριμ στο βαμβάκι

Τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την χορήγηση της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2019/20, περιγράφει η εγκύκλιος το ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναρτήθηκε την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υποχρεώσεις των παραγωγών μένουν ως έχει σε σχέση με τα παραδόσεις στα εκκοκικιστήρια και τους συνεταιρισμούς, ενώ αντίστοιχα αλλαγές υπάρχουν στις αντίστοιχες υποχρεώσεις των συνεταιρισμών ή ομάδων ως προς τις συμβάσεις αγοραπωλησίας. Συγκεκριμένα:

- Στις υποχρεώσεις των παραγωγών: i)Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν (Τροποποίηση αριθμ.4755/108273/30-09-2016 της Υπουργικής Απόφασης) , υπογράφοντας πέραν των άλλων την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση, εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους. ii)Να μην παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης.

- Στις υποχρεώσεις Εκκοκκιστικών Επιχειρήσεων , Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών (Διαδικασίες παραλαβής-καταχώρησης): i) Στις περιπτώσεις Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή Ομάδων Παραγωγών η αντίστοιχη Σύμβαση αγοραπωλησίας με συνημμένο κατάλογο των μελών, πρέπει να υπογράφεται, κατόπιν εξουσιοδότησης, πριν την έναρξη της περιόδου παραδόσεων και να κατατίθεται εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ. ii)Στις περιπτώσεις Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή Ομάδων Παραγωγών η αντίστοιχη Σύμβαση αγοραπωλησίας με συνημμένο κατάλογο των μελών, πρέπει να υπογράφεται, κατόπιν εξουσιοδότησης, πριν την έναρξη της περιόδου παραδόσεων και να κατατίθεται εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ. iii) Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Ομάδες Παραγωγών οφείλουν να εγγραφούν ως χρήστες στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ για τα συνδεδεμένα καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και να καταχωρούν τις παραδοθείσες ποσότητες ανά παραγωγό –μέλος της Ομάδας ή του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σταλούν ηλεκτρονικά. Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ το Καταστατικό, την Έγκριση Λειτουργίας της Ομάδας ή του Συνεταιρισμού καθώς και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων επικοινωνίας. Επισημαίνεται ότι οι παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή τις Ομάδες Παραγωγών θα καταχωρούνται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις στους ΑΦΜ του Συνεταιρισμού ή της Ομάδας.

Περισσότερα

Εκδόθηκε ο οδηγός αξιολόγησης για το 14χίλιαρο

Στην έκδοση οδηγιών προς τους αξιολογητές για να ξεκινήσουν να ελέγχουν τους φακέλους των υποψηφίων για το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων», προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αιτήσεις υπολογίζεται πως δεν ξεπερνάνε το διαθέσιμο ποσό των 70 εκατ. ευρώ και έτσι ο έλεγχος αναμένεται να γίνει γρήγορα και να μην υπάρχουν επιλαχόντες, αλλά μόνον απορριπτόμενοι εφόσον ο φάκελός τους δεν είναι επιλέξιμος.

Ενδιαφέρον, από την εγκύκλιο παρουσιάζει ο τρόπος υπολογισμού του αγροτικού εισοδήματος που είναι και το κριτήριο που αναμένεται να κοπούν μερικοί υποψήφιοι:

Ο υποψήφιος, για να είναι επιλέξιμος ως προς το ατομικό αγροτικό εισόδημα, πρέπει αυτό να είναι από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 και 2018) ή ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2016, 2017 και 2018 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2017, 2018 και 2019) εξαιρουμένων των ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Ο υπολογισμός του αγροτικού εισοδήματος γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 134430/4-3-2011 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 392/Β’/14-3/11) όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 329/78917/05-06-2018 (ΦΕΚ 2090/Β΄/2018) όμοιά της και ισχύει και την αριθμ. 360/26071/1-3- 2016 (ΑΔΑ 7Ω9Ρ4653ΠΓ-ΔΕΒ) εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους σκοπούς του υπομέτρου 6.3, το αγροτικό εισόδημα των επαγγελματιών αγροτών προέρχεται από τον τομέα της γεωργίας (παρ. 5 του άρθρου 4 της αρ. 592/23.1.2019 Πρόσκλησης). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, για τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος συνυπολογίζονται: 1. Τα εισοδήματα που αποκτώνται από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους. 2. Τα εισοδήματα που προέρχονται από την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.

Περισσότερα

Νέα απόφαση-καταπέλτης για το Πήλιο Χάνουν τις ιδιοκτησίες τους όσοι δεν κατέθεσαν αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη

Χάνουν τις ιδιοκτησίες τους όσοι δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη, σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ 1345/2019, με θέμα «εκπρόθεσμη αίτηση ακυρώσεως κατ’ απόφασης μερικής κύρωσης δασικού χάρτη». Σύμφωνα με την τοπογράφο-πολεοδόμο μηχανικό Γραμματή Μπακλατσή, η υπόθεση αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες στη Μαγνησία οι οποίοι δεν κατέθεσαν αντίρρηση κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη.

Πολλοί από αυτούς, όπως οι κάτοικοι Πουρίου και Ζαγοράς, αρνήθηκαν να καταθέσουν αντίρρηση, θεωρώντας ότι κανένας δεν μπορεί να τους πάρει τα χωράφια τους. Επίσης αρκετοί είναι και οι πολίτες που δεν πληροφορήθηκαν έγκαιρα την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων που έληγε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, με αποτέλεσμα να μην καταθέσουν εμπρόθεσμα την αντίρρησή τους. Μία εκτίμηση είναι ότι περίπου το 40% των ιδιοκτητών δεν έκαναν αντίρρηση και θα χάσουν τα χωράφια τους, αφού θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου.

Έτσι κρίνονται άκυρες και απορριπτέες οι εκπρόθεσμες ενστάσεις κατά του Δασικού Χάρτη που καταθέτουν οι πολίτες εδώ και 2 χρόνια στην Διεύθυνση Δασών και περιμένουν την εξέτασή τους.

Οι πολίτες δεν μπορούν να πιστέψουν πως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, που έχουν συμβόλαια εδώ και 50 χρόνια, δηλώνονται στο Ε9, πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο, θα «χαθούν»!

Περισσότερα

Ξεκίνησαν οι διορθώσεις φακέλων για Βιολογική Γεωργία και Κομφούζιο

Ανοικτό θα είναι από την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 του ίδιου μήνα το σύστημα διόρθωσης προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης του μέτρου Βιολογικής Γεωργίας και συνδέονται με τις υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές, ενώ αντίστοιχα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων που αφορούν στην δράση Κομφούζιο. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανακοίνωση σχετικά με τη διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης Μέτρου 11 (Βιολογικές Καλλιέργειες) και συνδέονται με τις υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής ενδικοφανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, και για την αποφυγή κινδύνου απώλειας ενισχύσεων, παρακαλούνται οι παραγωγοί οι οποίοι υπέβαλαν ενδικοφανή προσφυγή για την πληρωμή εκκαθάρισης του 2018 Φυτικής και Ζωικής Κατεύθυνσης επισυνάπτοντας στην οθόνη της προσφυγής τα παραστατικά ειδικών διατάξεων (εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης) να τα επανυποβάλλουν με την ορθή διαδικασία στη σχετική οθόνη “Υποβολή παραστατικών” του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω της διαδικασίας αναθεώρησης της οριστικής τους εγγραφής παραστατικών.

Περισσότερα

Γλοιοσπόριο στην καλλιέργεια της ελιάς

H ασθένεια, γνωστή και με τα ονόματα anthracnose ή lebbra ή pastella, περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1899 στην Πορτογαλία από τον Almeida. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Ρωσία, Η.Π.Α ( Καλιφόρνια ), Ουρουγουάη, Ιταλία, Γαλλία, Αργεντινή, Αυστραλία και Ιαπωνία. Στην χώρα μας διαπιστώθηκε για πρώτη φορά το 1920 στην Κέρκυρα.

Συμπτώματα:

Η ασθένεια προσβάλλει κυρίως τους καρπούς όταν πλησιάσουν στην ωρίμανση ή είναι ώριμοι και προκαλεί την σήψη τους και λιγότερο τα φύλλα, τους ποδίσκους των καρπών και τους νεαρούς κλαδίσκους. 

Η προσβολή των καρπών αρχίζει με την εμφάνιση σε ένα σημείο της επιφάνειας ( συχνά παρατηρείται στην κορυφή του καρπού ή το σημείο επαφής του στον ποδίσκο ), κηλίδας καστανέρυθρου χρώματος, η οποία εξαπλώνεται ταχύτατα στο μεγαλύτερο μέρος ή σε ολόκληρη την επιφάνεια του καρπού. Οι κηλίδες που παρατηρούμε στους καρπούς βυθίζονται και αποκτούν έντονη ρυτίδωση, συχνά σε συγκεντρωτικούς κύκλους και μέσα σε λίγες ημέρες καλύπτονται από τις καρποφορίες του μύκητα που κάνουν την εμφάνισή τους σαν μαύρα στίγματα. Οι προσβεβλημένοι καρποί είτε πέφτουν στο έδαφος και υφίστανται σήψη, είτε παραμένουν στο δέντρο και αφυδατωμένοι συρρικνώνονται και μεταβάλλονται σε μούμιες.

Στα φύλλα εμφανίζονται καστανόχρωμες κηλίδες που αρχίζουν από την κορυφή του ελάσματος και συχνά καλύπτουν μέχρι το μισό περίπου του ελάσματος του φύλλου. Επί των κηλίδων εμφανίζονται τα μαύρα σπόρια του μύκητα κατά συγκεντρωτικούς κύκλους. Η προσβολή των φύλλων και των βλαστών, δεν έχει παρατηρηθεί στην χώρα μας και γενικά είναι άνευ οικονομικής σημασίας.

Περισσότερα

Κατηγορίες Ψεκαστήρων

Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : 

Στους ψεκαστήρες γενικής χρήσης ή μεγάλων καλλιεργειών. Έχουν οριζόντιους ιστούς με κάθετες διακλαδώσεις και ψεκάζουν το υλικό με κατεύθυνση προς τα κάτω ή πλάγια. Ανάλογα με τον όγκο του ψεκαστικού υλικού που εκτοξεύουν, χαρακτηρίζονται σε ψεκαστήρες μεγάλου, μικρού ή πολύ μικρού όγκου ενώ ανάλογα με την πίεση εκτόξευσης, χαρακτηρίζονται σε ψεκαστήρες υψηλής ή χαμηλής πίεσης.

Νεφελοψεκαστήρες. Χρησιμοποιούνται για ψεκασμούς οπωρώνων. Είναι συνήθως συρόμενοι με δοχείο χωρητικότητας 800 - 1000 lt. Εκτοξεύουν το ψεκαστικό υλικό προς τα κάτω και πλάγια. Τα ακροφύσια είναι διατεταγμένα σε περίμετρο κύκλου ή ελλείψεως, καλύπτοντας τη μισή ως τα 3/4 της περιμέτρου και βρίσκονται στο πίσω μέρος του ψεκαστικού. Στο εσωτερικό της περιμέτρου υπάρχει ένας ισχυρός ανεμιστήρας που δημιουργεί ένα ρεύμα αέρα ο οποίος και προσπίπτει σε μια σφαιρική επιφάνεια και αλλάζει κατεύθυνση προς τα πάνω και πλάγια. Το ρεύμα του αέρα υποβοηθάει πρώτον, στην  ανύψωση του ψεκαστικού υλικού ώστε να καλύπτονται ακόμα και οι ψηλότερες κορυφές των δέντρων και δεύτερον, στην ικανότητα του να διεισδύει στο πυκνό φύλλωμα των δέντρων σε χαμηλό ύψος. 

Παρακάτω, θα πραγματοποιηθεί πλήρης περιγραφή της δομής ενός ψεκαστήρα και ανάλυση λειτουργίας των αποτελούμενων μερών του.

Δοχείο αποθήκευσης. Είναι χωρητικότητας 400 έως 1000 lt. Είναι κατασκευασμένα είτε από μέταλλο οπότε η εσωτερική επιφάνεια πρέπει να είναι ανοξείδωτη, είτε από σκληρό πλαστικό που προτιμάται, χάρη στην αντοχή του στην οξειδωτική δράση των γεωργικών φαρμάκων. Μέσα στο δοχείο υπάρχει κατά κανόνα αναδευτήρας, ώστε να αποφεύγεται η καθίζηση του φαρμάκου. Όταν η πίεση του ψεκαστικού υγρού παράγεται με πίεση αέρα στο δοχείο αποθήκευσης, τότε το δοχείο πρέπει να είναι στεγανό. Το δοχείο μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα του ψεκαστήρα φέρεται σε ένα πλαίσιο που είτε έχει υποδοχές για ανάρτηση στο υδραυλικό του γεωργικού ελκυστήρα ( φερόμενα ψεκαστικά ), είτε έχει δύο τροχούς στο πίσω μέρος και σημείο πρόσδεσης ( κοτσαδούρα ) στο μπροστινό μέρος ( συρόμενα ψεκαστικά ). Τα φερόμενα ψεκαστικά διαθέτουν συνήθως δοχείο χωρητικότητας 400 - 500 lt ενώ τα συρόμενα ψεκαστικά 800 - 1000 lt.

Περισσότερα

Ενισχύει με 6 εκατ. ευρώ το «Εξοικονομώ ΙΙ» η Περιφέρεια Θεσσαλίας Αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων

Με 6.000.000 ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ ενισχύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ», το οποίο αναμένεται να ενεργοποιήσει τον Σεπτέμβριο το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με αφορμή το έντονο ενδιαφέρον που διέκρινε από τους πολίτες για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους, αποφάσισε την αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατά 6 εκατ. ευρώ, ώστε ακόμα περισσότεροι Θεσσαλοί να μπορέσουν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «βγει στον αέρα» η πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που προέρχεται από τον άξονα «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Ενεργειακής αναβάθμιση κατοικιών».

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, διαγιγνώσκοντας ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ», που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, άλλαξε το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και ενισχύει με 6 εκατ. ευρώ επιπλέον το πρόγραμμα, προκειμένου να μπορέσουν περισσότεροι συμπολίτες μας στη Θεσσαλία, να ενταχθούν. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται περισσότερες κατοικίες στη Θεσσαλία να αναβαθμιστούν ενεργειακά και να εκσυγχρονιστούν, ενώ δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον δημιουργούμε συνθήκες αντίστασης στην κλιματική αλλαγή, που απειλεί τον πλανήτη μας».

Περισσότερα

Ήρθε η ώρα της δεύτερης δόσης του πριμ για τους Νέους Αγρότες

Το επόµενο διάστηµα θα κληθούν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα, προκειµένου να λάβουν το υπόλοιπο 30%. Από την ερχόµενη εβδοµάδα διοικητικές πράξεις, για να τρέξουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι να πληρωθεί η ενιαία.

Μια πολύ καλή είδηση µέσα στον Αύγουστο για τους Νέους Αγρότες του 2016 φέρνει  η δηµοσίευση στη ∆ιαύγεια των προσωρινών πινάκων µε τα ονόµατα των υποψηφίων εκπαιδευτών των προγραµµάτων κατάρτισης του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Αυτό σηµαίνει ότι το επόµενο διάστηµα οι νέοι αγρότες θα κληθούν να παρακολουθήσουν τα απαιτούµενα µαθήµατα, προκειµένου κατόπιν να λάβουν τη β’ δόση που τους οφείλεται από το πρόγραµµα.

Ωφελούµενοι περίπου 12.325 νέοι γεωργοί από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, ∆υτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης (έτος 2016) και της 2ης πρόσκλησης του Υποµέτρου 6.1 (έτος 2018). Αυτοί πρέπει να αποκτήσουν βεβαίωση/πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράµµατος κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και η εκπαίδευσή τους να σχετίζεται άµεσα µε την κατεύθυνση της εκµετάλλευσής τους, προκειµένου να µη χάσουν τη δεύτερη δόση, που αφορά το 30%.

Περισσότερα

Φόρος και πρόγραµµα, διπλό κίνητρο για τις Οµάδες Παραγωγών

Στο ηµερολόγιο των προκηρύξεων έχει ενταχθεί από τον περασµένο Ιούλιο µία δεύτερη προκήρυξη για την ενίσχυση των Οµάδων Παραγωγών στα πλαίσια του Μέτρου 9.

Πρόθεση του κυβερνητικού επιτελείου, είναι να επιχειρήσει µία ολοκληρωµένη προσέγγιση στο θέµα του συνεργατισµού, συνδυάζοντας τη συγκεκριµένη πρόσκληση που ενισχύει στην πενταετία µε ποσό έως 500.000 ευρώ νεοσύστατα συλλογικά σχήµατα, µε την προωθούµενη µείωση του συντελεστή φορολογίας των Οµάδων Παραγωγών από 13 στο 10%.

Σηµειωτέον ότι για τις Οµάδες Παραγωγών και το πλαίσιο που υπάρχει, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν εντοπιστεί διάφορα νοµικά ζητήµατα (π.χ Οµάδες χωρίς ΑΦΜ υπό την οµπρέλα συνεταιρισµών) τα οποία ίσως θα πρέπει να αντιµετωπιστούν πρώτα, ώστε να προχωρήσει η πρόσκληση.

Στην πρώτη προκήρυξη ύψους 25 εκατ. ευρώ που είχε εκδοθεί το ∆εκέµβριο του 2017, εντάχθηκαν συνολικά 190 συλλογικά σχήµατα, εκ των οποίων τα 30 περίπου κατάφεραν να εξασφαλίσουν ενίσχυση 400.000-500.000 ευρώ για την πενταετία. Τελικά, για την ένταξη όλων των δικαιούχων, δεσµεύτηκαν 38,5 εκατ. ευρώ. Αναφορικά µε τη νέα προκήρυξη, ο προϋπολογισµός υπολογίζεται να κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα.

Περισσότερα

Το ολιγοψώνιο κράτησε την τιμή του αχλαδιού χαμηλά

Παρά τη μικρότερη και καλή παραγωγή η αγορά δεν πλήρωσε φέτος

Με αυξημένη ποιότητα και μειωμένη ποσότητα προχωρά φέτος η παραγωγή στα αχλάδια, με την ποικιλία κρυστάλλι να αποτελεί τον κύριο όγκο παραγωγής επιτραπέζιων αχλαδιών σύμφωνα με τον Αργύρη Γραβάνη, γεωπόνο της ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου και παραγωγό αχλαδιών. Η τιμή φέτος στα κρυστάλλια, των οποίων η συγκομιδή αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, κυμαίνεται στα 50 με 60 λεπτά, χαμηλότερα από πέρυσι, που διαμορφώθηκε στα 60 με 80 λεπτά. Παρά τη μικρότερη φετινή παραγωγή και την καλή ποιότητα καθώς δεν υπήρχαν προσβολές από ψώρα που αφήνουν μελιτώματα στον καρπό, το ολιγοψώνιο που ελέγχει την αγορά και σε αυτό το προϊόν κατάφερε όχι μόνο να μην ανεβάσει, αλλά και να ρίξει την τιμή. Η επόμενη φάση αφορά στο βιομηχανικό αχλάδι του οποίου η συγκομιδή αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες, με πρωταγωνιστή την ποικιλία Williams.

Περισσότερα

ΕΩΣ 80.000€ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΕΞΥΠΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Για τον τρόπο με τον οποίο η διασύνδεση και η συνεργασία ερευνητικών, πανεπιστημιακών και άλλων φορέων μπορεί να προσφέρει τεχνολογικές λύσεις στην τοπική κοινωνία και εν προκειμένω στον αγροτικό τομέα, μίλησε ο διευθυντής του εργαστηρίου Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, Νικόλαος Βώρος.

Μέσω του ενταγμένου στο «Horizon 2020» έργου Smart4All, ο υπεύθυνος του έργου μας εξήγησε τη λειτουργία μιας «πύλης καινοτομίας»: «Το εργαστήριό μας αναπτύσσει τεχνολογίες για ‘‘κυβερνοφυσικά συστήματα’’, που σημαίνει τεχνολογίες που περιλαμβάνουν αισθητήρες, τεχνητή νοημοσύνη κ.ά. Είμαστε αναγνωρισμένη πύλη καινοτομίας (Digital Innovation Hub) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε λύσεις σε ανθρώπους, εν προκειμένω σε αγρότες, που δεν έχουν επαφή με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Το Smart4All έχει στόχο να διασυνδέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ψηφιακές πύλες καινοτομίας με τοπική αυτοδιοίκηση, εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα, πανεπιστήμια κ.λπ. και να μπορεί να μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές μεταξύ αυτών των φορέων και μεταξύ των διασυνδεδεμένων χωρών. Το έργο είναι τετραετούς διάρκειας και έχει συνολικό προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε χώρες της Κεντρικής, Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρώτο βήμα είναι να χτίσουμε ένα δίκτυο τοπικών φορέων, ώστε σε επόμενο επίπεδο οι κόμβοι αυτοί να γίνουν εθνικοί. Μία από τις τέσσερις θεματικές δραστηριοποίησης του έργου είναι και η ψηφιακή γεωργία».

Περισσότερα

Αν και λιγότερο το αιθέριο έλαιο ρόδων, πιάνει τις 14.000 ευρώ/κιλό

Αυλαία έριξε αυτές τις ηµέρες η φετινή καµπάνια για τη συγκοµιδή και την απόσταση ροδοπέταλων στη ∆υτική Μακεδονία, όπου συγκεντρώνεται ο πυρήνας της καλλιέργειας τριαντάφυλλου στη χώρα, µε τη σεζόν σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις να µην αφήνει ιδιαίτερα ευχαριστηµένους τους παραγωγούς.

Οι καιρικές συνθήκες δεν στάθηκαν σύµµαχος των αγροτών φέτος, µε συνέπεια οι αποδόσεις σε αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου, όσο και σε ροδόνερο, να εκτιµάται ότι θα είναι έως και 30% - 35% χαµηλότερες από πέρυσι.

«Θα έχουµε καθαρή εικόνα αφού ολοκληρώσουµε και την απόσταξη της ρίγανης. Ωστόσο φαίνεται ότι σε σύγκριση µε πέρυσι, που επεξεργαστήκαµε περί τους 40 τόνους ροδοπέταλα και είχαµε µια παραγωγή 5,5 κιλών αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου διπλής απόσταξης και άλλων 3 τόνων ροδόνερου, θα είµαστε αρκετά πιο κάτω, καθώς η πρώτη ύλη που αποστάξαµε φέτος ήταν 25 µε 26 τόνους», είπε στην Agrenda ο υπεύθυνος στο αποστακτήριο του Συνεταιρισµού Αρωµατικών Φυτών Βοΐου της Κοζάνης, Χάρης Σάββας.

Όσον αφορά την τιµή κι εδώ το τοπίο δεν έχει καθαρίσει ακόµη, αλλά πρόθεση του συνεταιρισµού, όπως τονίζει ο κ. Σάββας, είναι να δώσει στους παραγωγούς ό,τι πλήρωσε και πέρυσι. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι για το αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου οι παραγωγοί θα πληρωθούν περίπου στα 14.000 ευρώ το κιλό, ενώ για το ροδόνερο η τιµή χονδρικής είναι στα 9 ευρώ το κιλό.

Περισσότερα

Παράταση για τους δασικούς χάρτες σε οκτώ περιοχές Διαβάστε σχετικά: Δασικοί χάρτες

Δίμηνη παράταση προκειμένου να βρεθεί λύση στον γραφειοκρατικό κυκεώνα με τους δασικούς χάρτες δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η πίστωση χρόνου θα έχει διάρκεια έως τις 31 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει συνολικά 8 περιοχές, όπως πρώτος έχει γράψει ο Ελεύθερος Τύπος.

Συγκεκριμένα αφορά Ανατολική και Δυτική Αττική, Κυκλάδες, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κοζάνη, Μαγνησία και Καρδίτσα, των οποίων η προθεσμία λήγει στις 30 Αυγούστου. Το αμέσως επόμενο διάστημα το ΥΠΕΝ θα αναζητήσει λύση στα καυτά ζητήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, με τα σημαντικότερα να είναι οι οικιστικές πυκνώσεις και η εξαγορά εκχερσωμένων εκτάσεων.

Ενα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυρόπληκτοι στο Μάτι είναι οι οικοδομικές άδειες που δεν μπορούν να εκδοθούν. Παρά το γεγονός ότι η ανάρτηση των δασικών χαρτών στην περιοχή έγιναν άμεσα και απλουστεύτηκαν οι διαδικασίες προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο για όσους μπορούν να χτίσουν εκ νέου, 13 μήνες μετά τη φονική πυρκαγιά οι πολίτες δεν έχουν και στην πράξη τα διαθέσιμα εργαλεία. Αποτέλεσμα αυτού να παραταθεί αντίστοιχα και από το υπουργείο Υποδομών για 1 έτος, και συγκεκριμένα έως τις 8 Αυγούστου 2020, η υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο το Μάτι που αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς οι Επιτροπές Αντιρρήσεων εξετάζουν με πολύ αργούς ρυθμούς τις αιτήσεις των πολιτών, καθυστερώντας συνολικά την ολοκλήρωση του έργου. Ετερο ζήτημα υπάρχει και με τη διαδικασία εξέτασης των πρόδηλων λαθών. Ειδικότερα, μεγάλη μερίδα πολιτών, όπως σημειώνουν στον «Ε.Τ.», πήρε αρχικά θετική απάντηση από τη Διεύθυνση Δασών και στη συνέχεια οι υποθέσεις τους στάλθηκαν στις αρμόδιες Επιτροπές Αντιρρήσεων για επικύρωση και χωρίς να τους καλέσουν απέρριψαν το αίτημα και δεν έκαναν δεκτή τη γνώμη της Διεύθυνσης.

Το αμέσως επόμενο διάστημα πάντως, το υπουργείο Περιβάλλοντος θα αναζητήσει τη χρυσή τομή για τις οικιστικές πυκνώσεις και την εξαγορά εκχερσωμένων εκτάσεων, που κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματικές.

Περισσότερα

Προκήρυξη Νέων Αγροτών στην τρέχουσα προγραμματική

Εξελίξεις φέρνει η διετής καθυστέρηση της νέας ΚΑΠ, µε την τρίτη πρόσκληση να καλύπτει το µεταβατικό κενό ανάµεσα στις δύο προγραµµατικές περιόδους, όπως έγινε και το 2014. Πιο πιθανή ηµεροµηνία όταν γίνονται τα «µαζέµατα» στα κονδύλια για να κλείσει η τρέχουσα προγραµµατική

Σε ακόµη µία προκήρυξη Νέων Αγροτών πριν κλείσει οριστικά η τρέχουσα προγραµµατική περίοδος, φαίνεται πως οδηγούν οι εξελίξεις σχετικά µε την καθυστέρηση της νέας ΚΑΠ και η ανάγκη παραδοσιακά να απορροφηθούν τα διαθέσιµα κονδύλια πριν ανοίξουν τα νέα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ουσιαστικά η νέα αυτή πρόσκληση, τρίτη κατά σειρά (έχουν προηγηθεί µία µεγάλη το 2016 και µία συµπληρωµατική για λίγες περιφέρειες το 2017) θα κληθεί να καλύψει αυτό το µεταβατικό κενό ανάµεσα στις δύο προγραµµατικές περιόδους, όπως έγινε και το 2014.

Τότε, που η Ελλάδα τελικά ενέκρινε τελευταία το νέο της Πρόγραµµα (∆εκέµβριος του 2015) και αποφασίστηκε να βγει µία πρόσκληση «fast track», µε τις εγκρίσεις και τις πληρωµές να γίνονται µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εφόσον πρόκειται για ένα Μέτρο που χαρακτηρίζεται από εύκολη αξιολόγηση και κατά βάση εγγυηµένη απορρόφηση.

Περισσότερα

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής

Το μέτρο αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στην βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων. 

Δικαιούχοι αυτής της στήριξης είναι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επίσης μπορούν να καταστούν δικαιούχοι  οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες: 

  1.  Δαπάνες παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος
  2. Δαπάνες ποιοτικού ελέγχου 
  3. Δαπάνες εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων
  4. Δαπάνες επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

Ένταση χρηματοδότησης ορίζεται για την περιφέρεια Θεσσαλίας στο 50% ενώ το υπόλοιπο 50% καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή.

Ως κατώτερο όριο δαπανών ορίζονται οι 10.000€ και ως ανώτερο οι 350.000€

Ως κριτήρια προτεραιότητας φακέλων ορίζονται: 

  • Εξοικονόμηση ενέργειας – Περιβάλλον

  • Είδος παραγόμενου προϊόντος

  • Μέγεθος οινοπαραγωγής

  • Είδος επιχείρησης 

Ημερομηνίες υποβολής 01/07/2019 έως 10/09/2019

Περισσότερα

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση,εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Πρόσκληση Μεταποίησης μέσω της δράσης 19.2.2.2 του Μέτρου 19 – με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. 
Τίτλος υποδράσης: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις. 

Γεωγραφική εφαρμογή πρόσκλησης: Όλες οι Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες της Μαγνησίας εκτός του Δ.Δ Βόλου και Δ.Δ Νέας Ιωνίας. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Τρεις μήνες μετά την απόφαση ένταξης και το πολύ έως 30/06/2023

Ποσοστό ενίσχυσης: 50% 

Ημερομηνίες υποβολής: Έως τις 13-09-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ενδεικτικοί τομείς: Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, Ζυθοποιία, Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες συμπυκνωμάτων αυτής, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής, μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστικής κάνναβης, λινάρι)

Περισσότερα

Επιδοτήσεις για όλα εκτός από τρακτέρ έχει ο Αναπτυξιακός νόµος

Εξοπλισµός άρδευσης, σταβλικές µονάδες, net metering, θερµοκήπια, ξηραντήρια, αποθήκες, παγολεκάνες, αµελκτικά, ψυγεία κ.α χωράνε στις διατάξεις της Γενικής Επιχειρηµατικότητας. Επιλέξιµη δαπάνη για πρώτη φορά ο εκσυγχρονισµός της κτηνοτροφικής µονάδας χωρίς να χρειάζεται επέκταση.

Ανοιχτό µέχρι τις 2 Σεπτεµβρίου θα παραµείνει για αιτήσεις το καθεστώς «Γενική Επιχειρηµατικότητα» του Αναπτυξιακού Νόµου όπου µπορούν να κάνουν αίτηση επιχειρήσεις (όχι φυσικά πρόσωπα) του αγροτικού τοµέα οποιουδήποτε µεγέθους και συλλογικά σχήµατα όπως οµάδες παραγωγών και συνεταιρισµοί.

Το συγκεκριµένο καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που αφορούν κτιριακές ανάγκες και τον εσωτερικό τους εξοπλισµό, αρδευτικό εξοπλισµό, net-metering ενώ τρακτέρ, παρελκόµενα, αγορά ζώων και φυτικού κεφαλαίου δεν επιδοτούνται. Για παράδειγµα, µία αγροτική επιχείρηση µπορεί να επιδοτηθεί για να κατασκευάσει ένα θερµοκήπιο και παράλληλα να εγκαταστήσει και σύστηµα γεωθερµίας για τις ανάγκες κάλυψης των ενεργειακών της αναγκών. Η ίδια επιχείρηση, έχει το δικαίωµα να φτιάξει µέσα στο ίδιο σχέδιο εγκαταστάσεις προετοιµασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.

Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους εδώ δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους κλάδους ανεξαιρέτως (αιγοπροβατοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι, χοιροτρόφοι αλλά και πτηνοτρόφοι και µελισσοκόµοι) να επιδοτηθούν. Σε αυτή την περίπτωση έχουν την επιλογή να κατασκευάσουν, να επεκτείνουν ή να εκσυγχρονίσουν µία σταβλική εγκατάσταση και παράλληλα να αγοράσουν και ό,τι χρειάζεται επιπλέον για τη λειτουργία της, όπως: αµελκτικά συγκροτήµατα, ταινίες µεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήµατα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήµατα θέρµανσης και δροσισµού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά. Σηµειώνεται εδώ ότι σε όλες τις περιπτώσεις επιδοτείται και το µισθολογικό κόστος τυχόν νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται από την επένδυση.

Περισσότερα

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργιών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Πρόσκληση Μεταποίησης μέσω της δράσης 19.2.3.1 του μέτρου 19, προτεραιότητα σε μονάδες επεξεργασίας ανθών στο κεντρικό και ανατολικό Πήλιο, μονάδες επεξεργασίας αμύγδαλου στη περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου και μονάδες επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών στην περιοχή του Αλμυρού, εκτός των ελαιοτριβεία»

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Γεωγραφική εφαρμογή πρόσκλησης: Όλες οι Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες της Μαγνησίας εκτός του Δ.Δ Βόλου και Δ.Δ Νέας Ιωνίας.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Τρεις μήνες μετά την απόφαση ένταξης και το πολύ έως 30/06/2023

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Ημερομηνίες υποβολής: Έως τις 13-09-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ενδεικτικοί τομείς: Κρέας – πουλερικά – Κουνέλια (εξαιρούνται οι ιδρύσεις σφαγίων), Γάλα, Αυγά, Ζωοτροφές, Δημητριακά, Ελαιούχα Προϊόντα εκτός ιδρύσεις ελαιοτριβείων, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Ακρόδρυα, Ξηροί καρποί, Άνθη, Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό, Ξύδι κ.α 

Περισσότερα