Βγήκε η απόφαση από το ΥπΑΑΤ για να τρέξουν τα προγράμματα LEADER

Με απόφαση του ΥΠΑΑΤ θεσπίστηκαν οι κανόνες και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 LEADER / CLLD. Πρόκειται για πάνω από 40 τοπικά προγράμματα που έχουν εγκριθεί για ισάριθμες Αναπτυξιακές Εταιρείες, αλλά μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε προκηρύξεις και προσκλήσεις προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, διότι δεν υπήρχε το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο. Στην απόφαση δίνονται οι οδηγίες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες, προκειμένου να προχωρήσουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Υπεύθυνοι εφαρμογής του Μέτρου είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), δηλαδή οι Αναπτυξιακές Εταιρείες, που έχουν επιλεγεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020.

Η κάθε ΟΤΔ είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης βάσει και του σχετικού κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου.

Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις της ΟΤΔ είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:

Συγκρότηση και λειτουργία Επιπέδου Λήψης Απόφασης LEADER/CLLD για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.

Λειτουργία κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.

Εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος.

Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους.

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους για την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων

Αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων, επιλογή των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων απόρριψής τους.

Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων του τοπικού προγράμματος.

Περισσότερα

Αλωνιστικές με στήριξη μέσω Σχεδίων για τις Ομάδες

Με ξεχωριστές προϋποθέσεις, κριτήρια ένταξης και δικό τους µπάτζετ ώστε να µην αποτελέσουν εµπόδιο για την ενίσχυση φυσικών προσώπων, αναµένεται να προκηρυχθούν τα Σχέδια Βελτίωσης για τις Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.

Για τα «κλασικά» Σχέδια Βελτίωσης (τρακτέρ, στάβλοι, θερµοκήπια, νέες φυτεύσεις) έχει προβλεφθεί προϋπολογισµός περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, τα συλλογικά σχήµατα που δεν έχουν κλείσει τριετή χρήση θα θεωρούνται αυτόµατα επιλέξιµα προς ενίσχυση, µε στόχο να υποστηριχθεί η νέα γενιά Οµάδων Παραγωγών η οποία θα κρίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας τα επόµενα χρόνια. Συνολικά για τα «κλασσικά» Σχέδια Βελτίωσης (τρακτέρ, στάβλοι, θερµοκήπια, νέες φυτεύσεις) έχει προβλεφθεί προϋπολογισµός περίπου 250 εκατ. ευρώ, µε άγνωστο προς το παρόν τον τρόπο που θα «σπάσει» το µπάτζετ µεταξύ επενδύσεων µεµονωµένων αγροτών και συλλογικών σχηµάτων. 

Με τον τρόπο που είναι δοµηµένα µέχρι στιγµής τα Σχέδια Βελτίωσης για τις Οµάδες διακρίνονται τα παρακάτω: Πρώτον η προσπάθεια οργάνωσης της νησιωτικής γεωργίας σε µικρά σχήµατα καθώς τα Προγράµµατα καλύπτουν το 85% του κόστους της επένδυσης. ∆εύτερον το γεγονός ότι η υλοποίηση της επένδυσης πρέπει να πραγµατοποιείται προς όφελος του συνόλου των µελών της οµάδας, ενθαρρύνει την αγορά εργαλείων ακριβείας (π.χ GPS, αυτόµατη διεύθυνση) που µπορούν να ενσωµατωθούν σε 10 τρακτέρ, κοινόχρηστων αλωνιστικών και συγκοµιστικών οινοστάφυλων (εφόσον το επιτρέψουν οι µελέτες εύλογου κόστους) και άλλων υψηλής αξίας µηχανηµάτων που πρέπει να φροντίζουν πολλά στρέµµατα ώστε να αποσβεστεί η αξία αγοράς τους γρήγορα. 

Περισσότερα

Aπαλλαγή φόρου μεταβίβασης για αγορά αγροτικής γης

Χωρίς κανένα περιορισμό ως προς την αξία ή την έκταση των αγροτικών ακινήτων, όλοι οι αγρότες έχουν πλήρη απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά ή ανταλλαγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους.

Πρόκειται για απαλλαγή που ισχύει για όλους τους αγρότες, μεταξύ αυτών τους νέους και τους νεοεισερχόμενους.

Τα παραπάνω διευκρινίζονται, μεταξύ άλλων, στο ανανεωμένο εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που περιέχει ερωτήσεις και απαντήσεις σε φορολογικά θέματα και το οποίο δόθηκε στην δημοσιότητα στις 11 Αυγούστου. 

Συγκεκριμένα, στα θέματα φορολογίας κεφαλαίου και στο κεφάλαιο Β που αφορά την φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, υπάρχει η σχετική ερώτηση16 «Ποιες απαλλαγές παρέχονται στους αγρότες;», η οποία απαντάται ως εξής:

Περισσότερα

Η δημόσια διοίκηση φταίει, οι αγρότες πληρώνουν για τους δασικούς χάρτες

Λάθη επί λαθών των δηµόσιων αρχών έχουν δηµιουργήσει γύρω από την υπόθεση των δασικών χαρτών µια …µηχανή που κόβει χρήµα. Ο όλος χειρισµός επιβαρύνει µε τεράστια ποσά αγρότες και γενικά κατόχους αγροτικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, ενώ επιφέρει ανυπολόγιστη σπατάλη χρόνου και «αχαρτογράφητο» ψυχικό κόστος.

Οι δασικοί χάρτες δεν είναι τίποτα άλλο από µια κοινοτική υποχρέωση (για να µην προκύπτουν πρόστιµα και καταλογισµοί) και ένα έργο υποδοµής το οποίο, εφ’ όσον γίνει σωστά, µπορεί να έχει πολλαπλή χρησιµότητα και οφέλη για την κοινωνία (πολίτες, κράτος, περιβάλλον). Αντί αυτού, έχει εξελιχθεί σε έναν κυκεώνα, ο οποίος ταλαιπωρεί τον κόσµο, αυξάνει τη γραφειοκρατία, προκαλεί χρεώσεις επί δικαίων και αδίκων, ανοίγει δουλειές σε επιτήδειους, οδηγεί σε απώλειες περιουσιών και ενισχύει κατά παράδοξο τρόπο τα δηµόσια έσοδα.

Με έναν πρόχειρο υπολογισµό, οι 128.000 περιπτώσεις αντιρρήσεων (ΑΦΜ) που έχουν καταγραφεί από τους ήδη αναρτηµένους δασικούς χάρτες (υπολογίζονται στο 35% του συνολικού έργου), γεννούν µια περίπλοκη διαδικασία µε κόστος µεγαλύτερο από 60 εκατ. ευρώ για τους υπόχρεους (128.000 Χ 150 ευρώ Χ 3 – τα κτήµατα σε κάθε ΑΦΜ) για τους υπόχρεους, κι αυτό, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψη τα πιθανά κόστη εξαγοράς της γης που θα προκύψουν σε πολλές περιπτώσεις (βλέπε σχετικό ρεπορτάζ). 

Αυτό σηµαίνει πως όταν το έργο ολοκληρωθεί στα τέλη του 2019 όπως προβλέπεται, εφόσον τα λάθη στους υπό ανάρτηση χάρτες συνεχίσουν να εµφανίζονται στην ίδια έκταση, το συνολικό κόστος (µόνο για πρόδηλα λάθη και αντιρρήσεις) θα υπερβεί τα 180 εκατ. 

Περισσότερα

Τα τρία επίπεδα πυροπροστασίας των δασικών εκτάσεων

Παρακολουθώντας τις δηλώσεις του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού Δημόσιας Τάξης, στον οποίο υπάγεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία και συνεπώς η ευθύνη δασοπυρόσβεσης, αναρωτήθηκα αν είναι δυνατόν μετά τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν τα προηγούμενα έτη, από το 1998 που μεταφέρθηκε κατά τον πιο άγαρμπο και χωρίς κανέναν σχεδιασμό η ευθύνη της δασοπυρόσβεσης από τη Δασική στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, να μην έχουν διδαχθεί οι πολιτικοί μας απολύτως τίποτε. Το λιγότερο που θα περίμενε κανείς να αντιληφθεί η Πολιτεία, μετά και την εμπειρία τόσων ετών δασικών πυρκαγιών, είναι ότι οι δασικές πυρκαγιές, όταν πάρουν διαστάσεις, δεν σβήνονται όσα μέσα κι αν διατίθενται αλλά σβήνουν από μόνες τους αφού έχουν ολοκληρώσει την καταστροφή. Δεν το μπόρεσαν οι Αυστραλοί, οι Αμερικανοί στη Φλώριδα όπου τα δάση καίγονταν επί εβδομάδες, οι Καναδοί, οι Ισπανοί, με ποια λογική θα το μπορούσαμε εμείς;

Η πυροπροστασία των δασών μας, γιατί για πυροπροστασία πρέπει να μιλάμε και όχι για δασοπυρόσβεση, έχει τρία διακριτά επίπεδα ή φάσεις.

Πυροπροστασία ίσον πρόληψη. Το πρώτο επίπεδο, το σημαντικότερο, αποτελεσματικότερο και το λιγότερο δαπανηρό είναι η πρόληψη. Οι πυρκαγιές πρέπει να προλαβαίνονται. Για τον σκοπό αυτόν παίρνονται:

1. Καθαρά δασοκομικά μέτρα όπως ο κατάλληλος χειρισμός των εύφλεκτων δασών της μεσογειακής ζώνης με κατάλληλες αραιώσεις, κλαδεύσεις και απομάκρυνση του εύφλεκτου υπόροφου κατά μήκος των δρόμων ώστε να καταστούν λιγότερο εύφλεκτα και να εμποδίζεται η μετατροπή των έρπουσων πυρκαγιών σε επικόρυφες. Η διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων που απαιτείται από ορισμένους ανίδεους το μόνο που καταφέρνουν είναι να προσβάλλουν βάναυσα το τοπίο και να προκαλούν τη διάβρωσή του εδάφους χωρίς να αποτρέπουν τη διάδοση της πυρκαγιάς.

2. Αστυνομικά μέτρα δηλ. μέτρα αστυνόμευσης και επιτήρησης της περιοχής με συνεχείς περιπολίες για την αποτροπή εμπρησμών, αλλά και την έγκαιρη ανίχνευση εστιών πυρκαγιάς και την άμεση κατάσβεσή τους.

3. Μέτρα ενημέρωσης του κοινού και κυρίως των επισκεπτών για τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σε όλον τον κόσμο την ευθύνη πρόληψης των πυρκαγιών την έχουν οι δασικές υπηρεσίες. Στις μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία υπάρχουν ειδικά ένστολα και ένοπλα σώματα, όπως η Guarda Forestale της Ιταλίας και το Corpo Florestal της Πορτογαλίας, τα οποία έχουν την ευθύνη εφαρμογής της Δασικής Νομοθεσίας και της προστασίας του δάσους.

Στην Ισπανία την ευθύνη αυτή είχε το Ινστιτούτο Προστασίας της Φύσης (ICONA), το οποίο ανήκε στο υπουργείο Γεωργίας (Δασική Υπηρεσία) και τώρα μεταφέρθηκε ως Γενική Γραμματεία Προστασίας της Φύσης στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπό τη Γενική Γραμματεία Προστασίας της Φύσης υπάγεται ειδική Υπηρεσία πρόληψης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών (Servicio de prevencion y extincion de incendios forestales), η οποία συνεργάζεται στενά με τη Δασική Υπηρεσία. Με το αποκεντρωτικό σύστημα της Ισπανίας η ευθύνη έχει μεταφερθεί στις αυτόνομες περιφέρειες σε συνεργασία πάντοτε με την Υπηρεσία πρόληψης και κατάσβεσης Δασικών Πυρκαγιών και τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.

Περισσότερα

Βαμβάκι μαζεμένο με stripper δύσκολα θα πάρει συνδεδεμένη ενίσχυση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2822Β/11-8-2017 η Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου και Βασίλης Κόκκαλης (αντίστοιχα), σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου», Σύμφωνα με την απόφασή του ΥΠΑΑΤ , «σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον βαμβακοπαραγωγό ποσότητα συσπόρου βάμβακος έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η εν λόγω ποσότητα δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης του βαμβακοπαραγωγού».

Σημειώνουμε πως η ελάχιστη ποσότητα παράδοσης ανά στρέμμα για να λάβει ειδική ενίσχυση βάμβακος (στρεμματική βάμβακος των 74,94 ευρώ/στρέμμα) φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Περισσότερα

Χωρίς συνδεδεμένη το βαμβάκι με ξένες ύλες άνω του 10%

Μη επιλέξιμο συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 2017 θα κρίνεται το βαμβάκι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%. Αυτό προβλέπει απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και Βασίλης Κόκκαλης, αντίστοιχα και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση Αποστόλου-Κόκκαλη θέτει πιο αυστηρούς όρους για την είσπραξη της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος από τους παραγωγούς, καθώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν ίσχυε ως και το 2016.

Πιο συγκεκριμένα με την Αριθμ. 2537/84963 (2) Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β 430), τίθενται πιο αυστηροί όροι για την είσπραξη της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος από τους παραγωγούς, καθώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν ίσχυε ως και το 2016.

Υπενθυμίζεται ότι η ενδεικτική τιμή της ειδικής αυτής ενίσχυσης για το 2017 ορίστηκε στα 74,9 ευρώ το στρέμμα.

Περισσότερα

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 δικαιούνται επιστροφής του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις εισροές τους. Βάση επί της οποίας υπολογίζεται η επιστροφή, με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (6%), αποτελεί το σύνολικό ποσό που προέρχεται από παράδοση αγροτικών προϊόντων από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, που πραγματοποιούν προς άλλο υποκείμενο στον φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από απόσυρση αγροτικών προϊόντων.

Η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο, Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλονται τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα γίνει η επιστροφή του φόρου.

Πρόκειται, κυρίως, για τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Γ΄ (σελ. 2) της αίτησης – αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών με την οποία και συνυποβάλλονται (βλ. αριθ. ΠΟΛ 1066/2013 – Β’ 753, όπως 79 τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ 1089/2015 – Β’ 722 και ΠΟΛ 1021/2016 – Β’ 213, ΑΔΑ: 74ΘΑΗ-ΗΛ3). Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4410 /2016 (Α΄ 141), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2017, αντικαθίσταται το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). Εν συντομία, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών είναι οι ακόλουθες:

- Ως προς τον προσδιορισμό των ορίων που αποτελούν τα κριτήρια για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, με σαφήνεια ορίζεται ότι στις 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος, και στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες.

Περισσότερα

Χρηματοδοτικά μέσα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τους Νέους Γεωργούς

Η πρόσκληση του Μέτρου 6.1 (Νέοι Γεωργοί) σήμανε την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Η επιλογή αυτή είναι στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του τρέχοντος ΠΑΑ, καθώς οι νέοι γεωργοί αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Η δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων από Νέους Γεωργούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την ενασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα και μετά τη λήξη των δεσμεύσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα, αποτελεί βασικό στόχο του ΠΑΑ 2014-2020. Η επιδίωξη στήριξης των Νέων Γεωργών και της δραστηριότητας που αναπτύσσουν καθίσταται εμφανής σε αρκετά από τα επερχόμενα μέτρα.

Μέτρο 1 (Δράση 1.1.1) – Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης

Πρόκειται για δράση που αφορά αποκλειστικά του δικαιούχους του Μέτρου 6 και καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Στόχος είναι η κατάρτιση των δικαιούχων, που εντάσσονται στο Υπομέτρο 6.1, μέσω της μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας από κατάλληλους εκπαιδευτές.

Μέτρο 2 – Γεωργικές συμβουλές

Στο μέτρο των γεωργικών συμβουλών, υπάρχει μέριμνα για τους επιλέξιμους Νέους Γεωργούς, για τους οποίους προβλέπεται ξεχωριστό πακέτο στήριξης. Πρόκειται για το 6ο πακέτο συμβουλών, το οποίο αφορά τους δικαιούχους του Μέτρου 6 και συγκεκριμένα τους εντασσόμενους στα Υπομέτρα 6.1 και 6.3. Το Μέτρο 2 δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Νέους Γεωργούς, που λογίζονται ως επαγγελματίες αγρότες, να έχουν πρόσβαση σε γεωτεχνική υποστήριξη βελτιώνοντας την απόδοση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και αυξάνοντας τον βαθμό βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των οποίων ηγούνται. Και σε αυτό το μέτρο η ενίσχυση ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών, επιτρέποντας την πρόσβαση των Νέων Γεωργών σε καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και εξειδικευμένους συμβούλους.

Περισσότερα

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΧΥΜΑ ΒΑΜΒΑΚΙ

Με Υπουργική Απόφαση αποτυπώνεται η στροφή της βαμβακοκαλλιέργειας προς την παραγωγή ποιοτικού προϊόντος με στόχο την προμήθεια της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας με εξαιρετική πρώτη ύλη, τις εξαγωγές στις απαιτητικές ευρωπαϊκές βιομηχανίες και για αύξηση των εμπορικών τιμών παραγωγού. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015 Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού 1307/2013. 

Συγκεκριμένα, η απόφαση:

• αναφέρεται στη νέα Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος η οποία στοχεύει μέσω της λειτουργίας της να συμβάλλει στην αλλαγή κατεύθυνσης στη βαμβακοκαλλιέργεια και στην ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος. Ο σκοπός αυτός ενισχύεται από την πρόβλεψη της απόφασης για θεσμική στρατηγική συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Ταξινόμησης & Τυποποίησης του Βάμβακος με την Διεπαγγελματική. Μέσω αυτής της συνέργειας στο τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους η Διεπαγγελματική θα προδιαγράφει τους παραγωγικούς και ποιοτικούς στόχους της χρονιάς και οι παραγωγοί θα είναι ενήμεροι για τα ποιοτικά δεδομένα των σποροπαραγόμενων ποικιλιών βάμβακος στην Ελλάδα. 

• υποχρεώνει τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να τηρούν ειδικές προδιαγραφές σήμανσης και ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος

• προβλέπει διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο 10% των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο τέλος της περιόδου για την εξακρίβωση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση

• τροποποιείται η σύμβαση μεταξύ παραγωγών και εκκοκκιστηρίων ούτως ώστε να συνεισφέρει στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης του προϊόντος.

Περισσότερα

Αγροτικό Αυτοκίνητο: Τι ισχύει για τις άδειες

Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταβάλλονται, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την κατηγορία στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος

Δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, είναι: α. «επαγγελματίες αγρότες» ή / και β. «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης», οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταβάλλονται, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την κατηγορία στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο αρμόδιο υπουργείο Μεταφορών:

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλ/μα σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου

Προϋποθέσεις: Να δηλώνει αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα

Περισσότερα

Μόνο με ηλεκτρονική συνταγογράφηση η πώληση γεωργικών φαρμάκων από τις 19 Σεπτεμβρίου

Απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά, τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας θα είναι από τις 19 Σεπτεμβρίου 2017 η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ολοκληρώνεται και θα τεθεί σε εφαρμογή. Μέσα από αυτή θα εκδίδεται η συνταγή για τη λιανική πώληση σε γεωργικά φάρμακα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες χρήστες είτε για προληπτικούς, είτε για θεραπευτικούς σκοπούς.

Όπως αναφέρει η απόφαση: 

Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου, η οποία φέρει τον τύπο του υποδείγματος του άρθρου 9, εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 3 για τη λιανική πώληση ενός ή περισσοτέρων γεωργικών φαρμάκων, τα οποία είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, και τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, είτε για προληπτικούς, είτε για θεραπευτικούς σκοπούς.

Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου προορίζεται για συγκεκριμένο στόχο φυτοπροστασίας ή ομάδα στόχων σύμφωνα με την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας. Στη συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου καταγράφεται η δοσολογία και ο χρόνος επέμβασης, με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα. Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της αριθ. 10088/115732/ 26-9-2013 απόφασης (Β΄2587/14.10.2013)» και για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4036/2012 (Α’ 8/27.01.2012), όπως ισχύει.

Περισσότερα

Έκδοση στοιχείου από αγρότη ειδικού καθεστώτος για παράδοση προϊόντων

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, ο οποίος το φορολογικό έτος 2017 παραδίδει, για παράδειγμα ελαιόλαδο παραγωγής του σε τενεκέδες λιανικώς και παράλληλα στην άκρη του χωραφιού του παραδίδει προϊόντα παραγωγής του λιανικώς έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών και να εκδίδει ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προϊόντων για τις πωλήσεις αυτές.

Το «Ειδικό Στοιχείο» εκδίδεται από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής του ή/και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος, πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο (πχ ιδιώτες) και είναι αθεώρητο.

Αναλυτικά οι προβλέψεις του νόμου για το ειδικό στοιχείο:

 Αναλυτικά οι προβλέψεις του νόμου για το ειδικό στοιχείο:

 Μια βασική αλλαγή που ισχύει από 1/1/2017….

«Ειδικό στοιχείο Παράδοσης Αγροτικών Προϊόντων ή/και Παροχής Αγροτικών υπηρεσιών»

Το  «Ειδικό Στοιχείο» εκδίδεται από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής του ή/και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς :

-Άλλους Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος

Πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο (πχ ιδιώτες)

Περισσότερα

Σώζονται στάβλοι εντός οικισμού με απόφαση Τσιρώνη

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον οικισμών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017.

Η απόφαση εφαρμόζεται σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των Περιφερειαρχών.

Αυτό ορίζει η ΚΥΑ 940/81279/26.7.2017, που εξεδόθη, με σκοπό τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 17α «Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών» του ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση εφαρμόζεται σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, και είναι εγκατεστημένες, είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, όπως αυτές μπορούν να προσαρμοσθούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 του ν. 4056/2012 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων.

Περισσότερα

Νέα ΚΥΑ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Με ΚΥΑ που υπογράφουν οι Υπουργοί Εσωτερικών- Οικονομικών- Υγείας- Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται η διαδικασία, οι όροι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων. Για τη συνέχιση της λειτουργίας των στάβλων, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017.

Όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό κομμάτι της απόφασης, ?σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 17α «Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών» του ν.4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει?. (ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΥΑ  ΕΔΩ)

Πεδίο εφαρμογής

 

Η απόφαση εφαρμόζεται σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, και είναι εγκατεστημένες, είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, όπως αυτές μπορούν να προσαρμοσθούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 του ν.4056/2012 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων.

Περισσότερα

Αιτήσεις για πρόγραμμα νέων αγροτών ΕΕ-Κίνας ως 10/9

Ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών των Νέων Αγροτών τα ταξίδια δύο εβδομάδων στην Κίνα. Οι νέοι αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιθυμούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να μάθουν από τους ομολόγους τους στην Κίνα πως χειρίζονται διάφορα αγροτικά θέματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο κοινό πρόγραμμα νέων γεωργών της ΕΕ-Κίνας. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε κάθε πολίτη της ΕΕ κάτω των 40 ετών και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Σεπτεμβρίου για δύο ταξίδια μελετών στην Κίνα το Νοέμβριο του 2017 και τον Ιούνιο του 2018.

Το κοινό πρόγραμμα ανακοινώθηκε τον Απρίλιο από τον Επίτροπο της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Phil Hogan και τον Han Changfu, Υπουργό Γεωργίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους νέους αγρότες και από τις δύο πλευρές να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις τους, Γνώσεων και πληροφοριών.

Τα ταξίδια διάρκειας δύο εβδομάδων στην Κίνα θα προσφέρουν στους νέους αγρότες της Ευρώπης την ευκαιρία να δουν πώς αντιμετωπίζουν οι ομολόγοι τους ποικίλα θέματα όπως η ποικιλία των καλλιεργειών, η καινοτομία στη γεωργία, η προστασία του περιβάλλοντος και ο γηρασμένος γεωργικός πληθυσμός. Οι Κινέζοι αγρότες θα λάβουν μέρος σε δύο περιηγήσεις μελέτης για να μάθουν πώς αυτά και άλλα θέματα αντιμετωπίζονται αντίστοιχα στην Ευρώπη.

Οι νέοι αγρότες της ΕΕ που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος, καθώς και με το έντυπο αίτησης, στην ιστοσελίδα του προγράμματος:

Περισσότερα

Το προγραμμα κουνουποκτονίας στον Βόλο και την Μαγνησία

Η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας για το χρονικό διάστημα από 07/08/2017 έως 11/08/2017 (επικαιροποίηση χαρτογράφησης, δειγματοληψίες, ψεκασμοί περιαστικού και φυσικού συστήματος), ξεκίνησε τη Δευτέρα 7 Αυγούστου στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, την Τρίτη και την Τετάρτη θα συνεχισθεί στο Δήμο Βόλου, την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Νοτίου Πηλίου και την Παρασκευή στο ΔήμοΣκιάθου. 

Αναλυτικά:

Πρόγραμμα κίνησης συνεργείων από 07/08/2017 έως 11/08/2017

Περισσότερα

Με συνταγή από 18 Σεπτέμβρη τα φυτοπροστατευτικά

Ωριµάζει η ένταξη των όνων (γαϊδουριών), σ’ ένα πρόγραµµα ενίσχυσής τους µε το «κεφάλι», από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Σκοπός, όπως λέγεται, είναι να αποφευχθεί, έστω την τελευταία στιγµή, η... έξοδος από το χώρο, των λιγοστών φανατικών, επαγγελµατιών του χώρου, που σε πείσµα των οικονοµικών δυσκολιών διατηρούν ακµαίες παραγωγικές µονάδες.

Οι τελευταίες πληροφορίες από το µέγαρο της πλατείας Βάθη, πάντως, αναφέρουν, ότι ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γιάννης Τσιρώνης έχει πάρει «ζεστά» το ζήτηµα κι έχει «πειστεί», να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός προγράµµατος ενίσχυσης των µονάδων εκτροφής γαϊδουριών. 

Απώτερος στόχος του, είναι να εκµεταλλευθεί η χώρα µας τις δυνατότητες αξιοποίησης του γάλακτος γαϊδούρας και της προστιθέµενης αξίας που µπορεί να προκύψει, δεδοµένου ότι οι γείτονές µας στα Βαλκάνια, έχουν κάνει ήδη «αρκετά χιλιόµετρα» στην ονοτροφία.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες στένοι συνεργάτες του αναπληρωτή έχουν λάβει σαφή εντολή, να διερευνήσουν τις διαθέσιµες δυνατότητες και έως το Φθινόπωρο να παρουσιάσουν ένα συγκεκριµένο πλάνο. Βέβαια, όπως αναφέρουν, µιλώντας στην Agrenda, «ένα πρόγραµµα ενίσχυσης, δεν µπορεί να τρέξει, χωρίς να έχει γίνει λεπτοµερής καταγραφή των όνων στην χώρα µας». Ως προς αυτό, ονοτρόφοι σηµειώνουν, ότι «υπάρχουν βάσεις δεδοµένων και θα µπορούσε η διαδικασία να γίνει πολύ σύντοµα».

Υπενθυµίζεται ότι στο ενδεχόµενο ενίσχυσης των ονοτρόφων είχε αναφερθεί πρόσφατα στη διάρκεια επίσκεψής του στην φάρµα εκτροφής όνων της οικογένειας Παπλιάκα στις Σέρρες, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης.

Περισσότερα

Ψήνεται ειδική ενίσχυση όνων για την παραγωγή γαϊδουρόγαλου

Ωριµάζει η ένταξη των όνων (γαϊδουριών), σ’ ένα πρόγραµµα ενίσχυσής τους µε το «κεφάλι», από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Σκοπός, όπως λέγεται, είναι να αποφευχθεί, έστω την τελευταία στιγµή, η... έξοδος από το χώρο, των λιγοστών φανατικών, επαγγελµατιών του χώρου, που σε πείσµα των οικονοµικών δυσκολιών διατηρούν ακµαίες παραγωγικές µονάδες.

Οι τελευταίες πληροφορίες από το µέγαρο της πλατείας Βάθη, πάντως, αναφέρουν, ότι ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γιάννης Τσιρώνης έχει πάρει «ζεστά» το ζήτηµα κι έχει «πειστεί», να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός προγράµµατος ενίσχυσης των µονάδων εκτροφής γαϊδουριών. 

Απώτερος στόχος του, είναι να εκµεταλλευθεί η χώρα µας τις δυνατότητες αξιοποίησης του γάλακτος γαϊδούρας και της προστιθέµενης αξίας που µπορεί να προκύψει, δεδοµένου ότι οι γείτονές µας στα Βαλκάνια, έχουν κάνει ήδη «αρκετά χιλιόµετρα» στην ονοτροφία.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες στένοι συνεργάτες του αναπληρωτή έχουν λάβει σαφή εντολή, να διερευνήσουν τις διαθέσιµες δυνατότητες και έως το Φθινόπωρο να παρουσιάσουν ένα συγκεκριµένο πλάνο. Βέβαια, όπως αναφέρουν, µιλώντας στην Agrenda, «ένα πρόγραµµα ενίσχυσης, δεν µπορεί να τρέξει, χωρίς να έχει γίνει λεπτοµερής καταγραφή των όνων στην χώρα µας». Ως προς αυτό, ονοτρόφοι σηµειώνουν, ότι «υπάρχουν βάσεις δεδοµένων και θα µπορούσε η διαδικασία να γίνει πολύ σύντοµα».

Υπενθυµίζεται ότι στο ενδεχόµενο ενίσχυσης των ονοτρόφων είχε αναφερθεί πρόσφατα στη διάρκεια επίσκεψής του στην φάρµα εκτροφής όνων της οικογένειας Παπλιάκα στις Σέρρες, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης.

Περισσότερα

Εξισωτικές ετών 2012, 2013 και 2014 πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Aπό τις 01/08/2017 έως τις 03/08/2017 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 27.244.771,41 ευρώ.

Σε πληρωμή εξισωτικών αποζημιώσεων για τα έτη 2012, 2013 και 2014 ανακοίνωσε ότι προχώρησε ο οργανισμός πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες που δημοσίευσε το AgroNews, την Πέμπτη 3 Αυγούστου.

 

Συγκεκριμένα, από τις 01/08/2017 έως τις 03/08/2017 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 27.244.771,41 ευρώ, εκ των οποίων ένα ποσό 3,8 εκατ ευρώ αφορά παλιές εξισωτικές. Εκτός αυτών πληρώθηκαν βιολογικά και άλλα προγράμματα. 

Περισσότερα