Διευκρινήσεις από το ΥπΑΑΤ για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ και το ΟΣΔΕ

Από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2017, για τη χορήγηση βεβαιώσεων ΜΑΑΕ, θα λαμβάνεται υπόψη η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) έτους 2017 σε συσχέτιση με τα οικονομικά στοιχεία του Φορολογικού Έτους 2017 και συμπληρωματικά, εφόσον από τον σκοπό χορήγησης της βεβαίωσης κρίνεται αναγκαίο, η δήλωση ΟΣΔΕ 2018, προς απόδειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (περιπτώσεις φορολογικών εκκρεμοτήτων, μεταβιβάσεων, και άλλων αιτιών) και εφόσον δεν έχει κατατεθεί Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) έτους 2017, για τη χορήγηση βεβαιώσεων, δύναται να λαμβάνεται υπόψη, η δήλωση ΟΣΔΕ 2018 σε συσχέτιση με τα οικονομικά στοιχεία του Φορολογικού Έτους 2017.

Αυτό ορίζει εγκύκλιος που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Νίκος Αντώνογλου και η οποία έχει ολόκληρη, ως εξής:

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ και την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ)».

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΜΑΑΕ, και ειδικότερα την με αριθμ. 360/26071/1-3-2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, «Εγκύκλιος δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ», προκειμένου για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ και τον έλεγχο για την απόδοση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη ή του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει υποχρεωτικά, να προσκομίζεται: «Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης και τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση: Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος».

Περισσότερα

Στα ΑΤΜ για τα λεφτά των βιολογικών ύψους 15,8 εκατ.

Οι αναλήψεις μπορούν να γίνονται από τα ΑΤΜ και όσοι δεν συνεργάζονται με την τράπεζα Πειραιώς στα γκισέ από την προηγούμενη Δευτέρα.Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τον Οργανισμό, ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή 20.07.2018 η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 11 που εντάχθηκαν το έτος 2017 για το πρώτο έτος εφαρμογής. Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 15.840.034,58 € και αφορά σε 10.711 δικαιούχους πανελλαδικά. 

Για το πρώτο έτος εφαρμογής το αιτούμενο ποσό των δικαιούχων ήταν 34.563.111,88 €. Με την προκαταβολή που δόθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και την εν λόγω εκκαθάριση το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό ανέρχεται στα 31.867.668,34 €. 

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16). 

Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της ανωτέρω Απόφασης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή στην ανωτέρω διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου, αρχής γενομένης την 24.08.2018 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 30.08.2018. Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Περισσότερα

Μικρές προσκλήσεις κάτω των 10 εκατ. για ιδιωτικές επενδύσεις μέσω Leader

Μία απλοποιημένη εκδοχή της διαδικασίας για προσκλήσεις κάτω των 10 εκατ. ευρώ και για μικρό αναμενόμενο αριθμό δικαιούχων, εισάγουν οι διαχειριστικές αρχές για τις ιδιωτικές επενδύσεις των Leader.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Agrenda, αυτές τις ημέρες αναμένεται να εκδοθούν οι απαραίτητες οδηγίες προς τις 47 κατά τόπους Αναπτυξιακές, ώστε μέσα στο έτος να προχωρήσουν στις προκηρύξεις των ιδιωτικών έργων.

Σημειωτέον πριν λίγες μέρες, στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 από τη Χαλκίδα, ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξη Χαράλαμπος Κασίμης είχε αναφέρει ότι: «Υπογράψαμε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Leader, το οποίο θα έχουν στα χέρια τους οι Αναπτυξιακές προκειμένου να τις προκηρύξουν».

Υπενθυμίζεται ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά έργα, που είναι οι ξενώνες, οι μικρές μονάδες μεταποίησης και οι άλλες επιχειρήσεις υλοποιούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού είναι τα 600.000 ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 20% έως 65% μπορεί να καλύψει χρηματοδοτικά το Leader.

Ανάλογα με την περιφέρεια, υπάρχει ένα ποσοστό χρηματοδότησης ως βάση, ενώ για να φτάσει κάποιος επενδυτής στο 65% πρέπει:

α) Να είναι πολύ μικρή επιχείρηση

β) Να έχει ως επενδυτικό σχέδιο κάτι που μπορεί να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες-στόχους που έχει θέσει η Αναπτυξιακή Εταιρεία, στην περιοχή της οποίας θα υλοποιήσει την επένδυσή του. Αυτό μπορεί να το μάθει ρωτώντας στην Αναπτυξιακή Εταιρεία (ή Ομάδα Τοπικής Δράσης Leader).

γ) Να μην έχει λάβει συνολικά την τελευταία τριετία χρηματοδότηση άνω των 200.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι παραγωγοί σε σχέση με τους Δασικούς χάρτες

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Σε συνέχεια των παρακάτω ενημερώσεων:

1) από 09/03/2018 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με Θέμα: "Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση για επικάλυψη αγροτεμαχίων με τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες (Β΄ και Γ΄ φάση ανάρτησης)" (αναρτημένη στο site ΟΠΕΚΕΠΕ) προς τους παραγωγούς.

2) του από 13/03/2018 μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τα ΚΥΔ με θέμα: "Δασικοί Χάρτες - ενημέρωση ΚΥΔ"

3) του από 14/03/2018 Δελτίου τύπου (είναι αναρτημένο στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ) με Θέμα: "Ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με ανάρτηση Δασικών Χαρτών"

4) του από 02/04/2018 μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων προς τα ΚΥΔ με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΔ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ"

5) της παλαιότερης από 19/07/217 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηλώσεις του 2017 (είναι αναρτημένη στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ) συνοψίζουμε παρακάτω στις ενέργειες που πρέπει να προβούν οι παραγωγοί των οποίων οι δηλώσεις τεμαχίων στην ΕΑΕ 2018 εμπλέκονται με Δασικούς χάρτες:

Περισσότερα

Ειδικό πριμ 36,7 ευρώ για ντόπιες ποικιλίες σιτηρών

Το θεσµικό πλαίσιο για το συγκεκριµένο µέτρο θα εκδοθεί εντός του Ιουλίου σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που παρουσιάστηκε κατά την Επιτροπή Παρακολούθηση των Προγραµµάτων, µε την προκήρυξη να ακολουθεί τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για ένα µέτρο που λειτουργεί ουσιαστικά στα πρότυπα των «Σπάνιων Φυλών» αλλά για τη φυτική παραγωγή πριµοδοτώντας όποιον αγρότη επιθυµεί να φυτέψει τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες χρησιµοποιώντας πολλαπλασιαστικό υλικό είτε από τον ΕΛΓΟ είτε ιδιοπαραγόµενο.

Μόνο σε τόπους που ευδοκιµούν

Οι καλλιέργειες που µπορούν να ευνοηθούν και από τα δύο παραπάνω Μέτρα περιλαµβάνουν τοπικές ποικιλίες από αρωµατικά φυτά (τσάι του βουνού, ρίγανη, κάππαρη), δενδρώδεις καλλιέργειες (ροδάκινα, µήλα, αµύγδαλα κ.ά.), αµπελώνες, ψυχανθή και σιτηρά. Η ενίσχυση στο Μέτρο προστασίας τοπικών ποικιλιών θα λαµβάνεται για την καλλιέργεια µόνο σε τόπους που ευδοκιµούν αυτές οι ποικιλίες. Για παράδειγµα η ρίγανη λαµβάνει ενίσχυση µόνο για την καλλιέργειά της στον Όλυµπο (Πιερία, Λάρισα), στα Τρίκαλα και στη Λακωνία, ή το όψιµο ροδάκινο Νάουσας, µόνο στην Ηµαθία.

Περισσότερα

Ποιες Περιφέρειες της χώρας λαμβάνουν τους περισσότερους πόρους από το Μέτρο 4.2

Στην κατανομή των πόρων μεταξύ των Περιφερειών της χώρας για το υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις, που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων» και τη δράση 4.3.1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα» κατέληξε το ΥΠΑΑΤ.

Ιδιαίτερα ωφελημένες εμφανίζονται οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, στις οποίες κατανέμονται και τα περισσότερα χρήματα, σε σχέση με τις υπόλοιπες 11 περιφέρειες. Πλέον, είναι στη δικαιοδοσία των αρμόδιων υπηρεσιών της κάθε περιφέρειας να ενεργοποιήσουν τις εκχωρούμενες παρεμβάσεις.

Ποσά

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την τελική κατανομή των πόρων, η οποία και εστάλη στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) την περασμένη Τρίτη, 3 Ιουλίου, στο υπομέτρο 4.2, κατανέμεται στην Κεντρική Μακεδονία το ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ, στη Θεσσαλία το ποσό των 8,07 εκατ. ευρώ και ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα με 5,69 εκατ. ευρώ και η Πελοπόννησος με 3,89 εκατ. ευρώ, από το σύνολο των 50,67 εκατ. ευρώ.

Το μικρότερο ποσό κατανέμεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (0,7 εκατ. ευρώ), με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να προηγείται, με 1,05 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα και στη δράση 4.3.1, κατανέμεται στην Κεντρική Μακεδονία το ποσό των 22,77 εκατ. ευρώ, στη Θεσσαλία 15,18 εκατ. ευρώ, και ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα με 12,67 εκατ. ευρώ και η Πελοπόννησος με 12,52 εκατ. ευρώ, από το σύνολο των 120,4 εκατ. ευρώ.

Το μικρότερο ποσό κατανέμεται επίσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (2,67 εκατ. ευρώ), με την Περιφέρεια Ηπείρου να προηγείται, με 4,61 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα

Αλλαγή στον ορισμό ενεργού αγρότη διευκολύνει τους ετεροεπαγγελματίες

Πιο εύκολη γίνεται η πρόσβαση στις άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ για τους ετεροεπαγγελματίες αγρότες. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση για τον ορισμό «ενεργός γεωργός» (οι οποίοι δικαιούνται να εισπράττουν άμεσες ενισχύσεις), μειώνεται το ποσοστό, από 10% σε 5%, των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες.

Αναλυτικότερα η προηγούμενη απόφαση ανέφερε ότι «γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται «ενεργοί γεωργοί», εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 10% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος».

Στην τροποποιητική απόφαση αναφέρει ότι «γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται «ενεργοί γεωργοί», εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος».

Περισσότερα

Σε τράπεζα εξόφληση δαπάνης άνω των 500 ευρώ στα Σχέδια

Μέσω των τραπεζών θα πρέπει να εξοφλούνται όλες οι δαπάνες των επενδυτών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – μεταξύ αυτών και των Σχεδίων Βελτίωσης – εκτός και αν αυτές δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.Δείτε εδώ τις  διευκρινιστικές οδηγίες Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών  

Τα παραπάνω ξεκαθαρίζει διευκρινιστική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Οδηγίες διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών». Επιπλέον, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης «που οδηγεί σε αποφυγή των παραπάνω υποχρεώσεων για την εξόφληση τιμολογίων άνω των 500 ευρώ δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική τιμολόγηση ενιαίας δαπάνης π.χ. πιστοποίηση η οποία τιμολογείται ξεχωριστά σε παραπάνω από ένα τιμολόγια».

Σύμφωνα με το έγγραφο, η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φορολογικής νομοθεσίας ως ακολούθως:

1. Κάθε είδους δαπάνη που συνοδεύεται από νόμιμο φορολογικό στοιχείο καθαρής αξίας έως πεντακοσίων ευρώ προ ΦΠΑ, μπορεί να εξοφλείται και χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής.

 2. Κάθε φορολογικό στοιχείο που αφορά σε αγορά επενδυτικών αγαθών καθαρής αξίας άνω των πεντακοσίων ευρώ προ ΦΠΑ, η τμηματική ή ολική εξόφλησή του, γίνεται με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Περισσότερα

Σε αδιέξοδο οι νέοι αγρότες του 2014. Η εναλλακτική λύση για την πίστωση των χρημάτων

Εκκρεμεί η καταβολή δύο δόσεων του Μέτρου. Τι μπορούν να κάνουν για να ξεμπλοκάρει σιγά-σιγά η πίστωση των χρημάτων.

Σε αναμονή για την πίστωση της β’ και γ΄ δόσης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» παραμένουν οι Νέοι Αγρότες του 2014, παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρώσει ως όφειλαν τα υποχρεωτικά σεμινάρια κατάρτισής τους. Το πρόβλημα εντοπίζεται σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με εξαίρεση τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου, και οφείλεται κυρίως στον κακό συντονισμό των συνεργαζόμενων υπηρεσιών, αλλά και στην έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού.

Βασική προϋπόθεση για την πίστωση και των δύο δόσεων, είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ να πραγματοποιήσουν επιτόπιους ελέγχους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στη συνέχεια να κοινοποιήσουν το σχετικό πόρισμα στις αρμόδιες διευθύνσεις.

Προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι, πρέπει η οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) να διαβιβάσει τα απαραίτητα πρακτικά και δικαιολογητικά στον φορέα εφαρμογής του Μέτρου, ο οποίος από την πλευρά του θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση της 2ης και 3ης δόσης, ή στην επιβολή κυρώσεων.

Περισσότερα

Με 4.169 δικαιούχους η τελική λίστα Απονιτροποίησης μετά τα μπαλώματα

Ολοκληρώθηκε με περισσότερο από ένα μήνα καθυστέρηση και διάφορες «πατέντες» η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης της απονιτροποίησης, με τα τελικά αποτελέσματα να δείχνουν ότι εντάσσονται 4.169 δικαιούχοι με συνολική αιτούμενη έκταση 85.000 εκτάρια, με συνολικό προϋπολογισμό 254,6 εκατ. ευρώ και με ελάχιστη βαθμολογία ένταξης 12,2 μόρια, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συνολικά, εντάσσονται 4.169 δικαιούχοι με συνολική αιτούμενη έκταση 85.000 εκτάρια, με συνολικό προϋπολογισμό 254,6 εκατ. ευρώ και με ελάχιστη βαθμολογία ένταξης 12,2 μόρια.

Όπως έγραψε και σε προηγούμενο φύλλο της η εφημερίδα Agrenda, ΤΟΕΒ και Δήμοι «καθάρισαν» με βεβαιώσεις άρδευσης ώστε να περάσουν κάποιες ενστάσεις στα ευρήματα των προενταξιακών προκειμένου να μπορέσει το υπουργείο να εκδώσει την τελική λίστα με τους δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση το τι θα γίνει θα φανεί στους μετενταξιακούς ελέγχους.

Περισσότερα

Ειδικό πριμ 36,7 ευρώ το στρέμμα για ντόπιες ποικιλίες σιτηρών

Ενίσχυση στα 36,7 ευρώ το στρέµµα στα χειµερινά σιτηρά, 52,4 στα ψυχανθή και 60 ευρώ στα αρωµατικά φυτά προσφέρει σε όσους αγρότες φυτέψουν τοπικές ποικιλίες το Μέτρο 10.1.10 « Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση».

Το θεσµικό πλαίσιο για το συγκεκριµένο µέτρο θα εκδοθεί εντός του Ιουλίου σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που παρουσιάστηκε κατά την Επιτροπή Παρακολούθηση των Προγραµµάτων, µε την προκήρυξη να ακολουθεί τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για ένα µέτρο που λειτουργεί ουσιαστικά στα πρότυπα των «Σπάνιων Φυλών» αλλά για τη φυτική παραγωγή πριµοδοτώντας όποιον αγρότη επιθυµεί να φυτέψει τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες χρησιµοποιώντας πολλαπλασιαστικό υλικό είτε από τον ΕΛΓΟ είτε ιδιοπαραγόµενο.

Περισσότερα

Δεν ευνόησε ο καιρός τις αποδόσεις σκληρού σιταριού και κριθαριού στην Ιταλία φέτος, σε αντίθεση με την Ελλάδα, λέει η Κομισιόν

Τα προβλήματα στην παραγωγή σιτηρών στην Ιταλία λόγω δυσμενών για τις καλλιέργειες καιρικών συνθηκών, επιβεβαιώνει η πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν, σχετικά με τις εκτιμήσεις αποδόσεων των αροτραίων καλλιεργειών μέχρι τα τέλη Μαΐου 2018, με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στις χώρες της ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, στη Νότια Ιταλία, ύστερα από μια ιδιαίτερα ευνοϊκή για τα σιτηρά άνοιξη, το σκληρό σιτάρι και το κριθάρι επηρεάστηκαν αρνητικά τον Μάιο από τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας στην Απουλία και από την έλλειψη επαρκούς υγρασίας στο έδαφος στη Σικελία. Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι οδήγησε σε μείωση των στρεμματικών αποδόσεων στο σκληρό σιτάρι και το κριθάρι στη Νότια Ιταλία.

Στη Βόρεια και Κεντρική Ιταλία, ο καιρός ήταν επίσης ευνοϊκός για τα σιτηρά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, αλλά ο Μάιος έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις. Επιπλέον, αυξήθηκαν οι προσβολές από εχθρούς και ασθένειες, ενώ στην Κεντρική Ιταλία η μειωμένη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια του γεμίσματος των σπόρων είναι πιθανόν να έχει μειώσει ελαφρώς το βάρος των σπόρων.

Βέβαια, γενικότερα στη Ευρώπη η φετινή άνοιξη με τις υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στις βόρειες και ανατολικές χώρες και με τις βροχές στα νότια επηρέασε αρνητικά τα σιτηρά. Η μόνη χώρα στην οποία οι στρεμματικές αποδόσεις εκτιμώνται ιδιαίτερα αυξημένες είναι η Ισπανία.

Όσον αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με την Κομισιόν, καλές είναι οι εκτιμήσεις για τις φετινές αποδόσεις στα σιτηρά, καθώς οι βροχές του Μαΐου βοήθησαν στην ικανοποίηση των αναγκών των φυτών για νερό, που είχαν αυξηθεί εξαιτίας των υψηλότερων για τα δεδομένα του μήνα θερμοκρασιών. Στις βόρειες και κεντρικές περιοχές, επικράτησαν ευνοϊκές συνθήκες για το γέμισμα του σπόρου στα σιτηρά και η συγκομιδή ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ειδικά για τις πρώιμες ποικιλίες.

Περισσότερα

Κρατάει η ελαιοκράμβη τα στρέμματα, ανάμεικτα τα συναισθήματα φέτος

Καλλιέργεια που αυξάνει τη δυναμική της τα τελευταία χρόνια είναι η ελαιοκράμβη, η οποία ωστόσο απαιτεί εγρήγορση και προγραμματισμό. Η πτωτική πορεία στο σιτάρι τα τελευταία χρόνια ώθησε αρκετούς παραγωγούς να μπουν στην καλλιέργεια, ωστόσο για τους γνώστες ο ενθουσιασμός είναι κακός σύμβουλος. Φέτος, η χρονιά έδωσε μέτριες αποδόσεις στην Κεντρική Μακεδονία, όπου οι ελαιούχοι σπόροι έχουν την τιμητική τους, αν και πολλοί θεωρούν ότι η περσινή χρονιά ήταν με διαφορά χειρότερη. Πλεονέκτημα αποτελεί η δικλείδα ασφαλείας των σταθερών τιμών (40 λεπτά/κιλό) στα συμβόλαια. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκτιμήσεις εταιρειών εισροών, την τελευταία διετία οι εκτάσεις ανέρχονται σε περίπου 100.000 στρέμματα.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οριακή αύξηση εκτάσεων (+1,4%) στα 38,6 έναντι 38,1 εκατ. στρεμμάτων και μικρή μείωση παραγωγής (-5%) στους 12,8 εκατ. τόνους έναντι 13,5 εκατ. τόνων πέρσι, προβλέπουν για φέτος (EE 15) οι Copa – Cogeca. Μειωμένη εκτιμάται και η μέση απόδοση, στα 330 κιλά/στρέμμα έναντι 350 κιλών πέρσι. Τις μεγαλύτερες εκτάσεις διαθέτουν οι Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο με 15, 12,6 και 6,2 εκατ. στρέμματα αντίστοιχα.

Συγκρατημένη ικανοποίηση για φέτος στον Βορρά

Με τη συγκομιδή να έχει ολοκληρωθεί στις περισσότερες περιοχές, τα πιο πολλά στρέμματα καλλιεργούνται στην Κεντρική Μακεδονία (ΠΕ Σερρών, Θεσσαλονίκης), ενώ σημαντικές είναι οι εκτάσεις σε Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα. Αυξητική είναι η τάση στη Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα και Κοζάνη), ενώ δυναμικά μπαίνει από φέτος και η Μαγνησία. Όπως ανέφερε ο Θοδωρής Τζήμος, γεωπόνος του ΑΣ Ροδολίβους Σερρών, «στην περιοχή καλλιεργούνται περίπου 15.000 στρέμματα, τα περισσότερα εκ των οποίων στον Δήμο Αμφίπολης. Η συγκομιδή έχει ολοκληρωθεί. Η περσινή χρονιά ήταν πολύ κακή, ενώ φέτος πήγαν καλύτερα τα πράγματα, αν και διάφορα προβλήματα στα φυτρώματα και τα χαλάζια πριν από 20 ημέρες έκαναν αρκετές ζημιές. Ο μέσος όρος αποδόσεων κινήθηκε στα 180 κιλά/στρέμμα. Ωστόσο, η τιμή αποτελεί δέλεαρ, ο κόσμος συνεχίζει και βάζει ελαιοκράμβη», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Γκίνη, υπεύθυνο αγροτικών συμβάσεων της εταιρείας «ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ» στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, τα συναισθήματα φέτος ήταν ανάμεικτα. «Οι ποσότητες που συγκεντρώσαμε μας δείχνουν μέτριες αποδόσεις στην περιοχή, καθώς σε αρκετά χωράφια οι κακές καιρικές συνθήκες και το χαλάζι έκαναν σημαντικές ζημιές. Οι παραγωγοί που κράτησαν τα χωράφια τους ακέραια κινήθηκαν γύρω στα 200-250 κιλά/στρέμμα. Υπήρχαν όμως και αρκετοί που έπεσαν στα 100 κιλά ή και πιο κάτω». Σύμφωνα με τον Οδυσσέα Γαβρανίδη, πρόεδρο της εταιρείας «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ», στις Σέρρες, «η χρονιά φέτος είναι καλύτερη. Σε ορισμένες περιοχές, η συγκομιδή πήγε πίσω λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων», αναφέροντας ότι περίπου το 80% των ποσοτήτων έχει συγκεντρωθεί.

Περισσότερα

Θέμα ημερών οι νέες χρήσεις γης - Αλλάζουν όλα σε χωροταξία, πολεοδομία, περιβάλλον

Tο νέο Προεδρικό Διάταγμα για τις χρήσεις γης στη χώρα, δηλαδή ποια δραστηριότητα επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε κάθε περιοχή της Ελλάδας όπου υπάρχει χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, βρίσκεται ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση. 

Οι χρήσεις γης και το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα έχουν περάσει από σαράντα κύματα, αρχικά λόγω κυβερνητικών ενεργειών και εν συνεχεία λόγω της τυπικής διαδικασίας έκδοσης ενός Προεδρικού Διατάγματος. 

Οι χρήσεις γης στη χώρα καθορίστηκαν τελευταία φορά συνολικά με ΠΔ το 1987. Από τότε έχουν αλλάξει και τα δεδομένα πολεοδομικού σχεδιασμού και οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Η αλλαγή και η επικαιροποίηση των χρήσεων γης ήταν μια ανάγκη αποδεκτή από όλους, καθώς η παλαιότητα των προβλέψεων είχε δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα και συνεχείς προστριβές μεταξύ υπηρεσιών και πολιτών. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα μνημόνια με τους δανειστές περιλαμβάνουν ολόκληρο κεφάλαιο “land use”, δηλαδή «χρήση γης» – όπου οι θεσμοί όμως περιλαμβάνουν σχεδόν όλα τα σχετικά θέματα (δασικοί χάρτες, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, χρήσεις γης κλπ). 

Για αυτόν τον λόγο η προηγούμενη κυβέρνηση επέλεξε να νομοθετήσει, σε συνδυασμό με την αλλαγή ολόκληρου του πλαισίου χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής. Έτσι με το νόμο 4269/2014 που ονομάζονταν «χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση», όπου για πρώτη φορά προβλέφθηκαν τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια σε ολόκληρη τη χώρα (δηλαδή η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και το τέλος της έννοιας της «εκτός σχεδίου περιοχής») και πολλά άλλα, νομοθετήθηκε ένα ολόκληρο κεφάλαιο νομοθεσίας για τις νέες χρήσεις γης, το καλοκαίρι του 2014. 

Η νέα κυβέρνηση αποφάσισε, το 2016, επί Υπουργίας Πάνου Σκουρλέτη, ότι διαφωνούσε με τις χρήσεις γης όπως ήταν και θέλησε να τις αλλάξει. Αντί να φέρει έναν νέο νόμο (όπως έκανε αργότερα για τα άλλα θέματα χωροταξίας και δόμησης), επέλεξε απλά να καταργήσει ολόκληρο το κεφάλαιο του νόμου του 2014 με μια γραμμή, επιβάλλοντας επιστροφή στο καθεστώς του 1987. Προφανώς δεν ήταν έτοιμη να περιγράψει τι ακριβώς θέλει, όπως αποδεικνύεται από την καθυστέρηση νέας θεσμοθέτησης έως σήμερα, αλλά παράλληλα ήθελε να προλάβει πολλούς δήμους που προχωρούσαν σε νέα πολεοδομικά σχέδια να μην εφαρμόσουν τη νομοθεσία του 2014.

Περισσότερα

Όλοι έχουν δικαίωμα στο επίδομα των 14.000 ευρώ για μικροπαραγωγούς

Αυτές είναι οι κύριες προϋποθέσεις ένταξης για το Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» όπως αναµορφώθηκαν από τις διαχειριστικές αρχές και παρουσιάστηκαν από την Ελευθερία Μπακάλη, της Μονάδας Προγραµµατισµού της ΕΥ∆ ΠΑΑ στα πλαίσια της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραµµάτων στις 22 Ιουνίου.

Οι δικαιούχοι υπολογιζόνται στους 5.000 µε τον προϋπολογισµό του Μέτρου να διαµορφώνεται στα 70 εκατ. ευρώ. Βασική προϋπόθεση επίσης για να είναι κάποιος δικαιούχος στο Μέτρο που αναµένεται να προκηρυχθεί αρχές του 2019, είναι να βρίσκεται σε κοινότητες έως και 5.000 κατοίκων, να έχει υποβάλει ΟΣ∆Ε το 2018 (έτος βάσης) και να έχει σε όρους τυπικής απόδοσης παραγωγική δυναµικότητα ίση µε 5.000 έως 7.999 ευρώ. Επιπλέον, µέσα στην πενταετία, ο δικαιούχος θα πρέπει να διατηρεί τον χαρακτηριστιµό του κατ’ επάγγελµα αγρότη.

Σηµειώνεται εδώ, ότι στο Μέτρο 6.3 δεν µπορούνε να κάνουν αιτήσεις όσοι είναι ενταγµένοι στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών (Μέτρο 6.1). 

Περισσότερα

Έχει βάθος το deal του Πλατύκαμπου για 21 λεπτά στο σκληρό σιτάρι

Σαν τονωτική ένεση στην ψυχολογία των σιτοκαλλιεργητών του θεσσαλικού κάµπου αλλά και ευρύτερα των παραγωγών σκληρού σίτου σε όλη τη χώρα, λειτούργησε η πρωτοσέλιδη είδηση, αναφορικά µε τη συµφωνία πώλησης σκληρού που έκλεισε ο συνεταιρισµός Πλατυκάµπου και η οποία του παρέχει στην οργάνωση τη δυνατότητα να πληρώνει αυτές τις µέρες τους παραγωγούς µε 21 λεπτά το κιλό καθαρά, συν το ΦΠΑ. Στο συµβόλαιο αναφέρεται ρητά ότι το σιτάρι που θα παραλαµβάνει ο αγοραστής θα πρέπει να έχει ειδικό βάρος 80%, υγρασία 12%, υαλώδη 80 και πρωτεϊνη 14,5%. Η είδηση επιβεβαιώνεται παντοιοτρόπως και από όλες τις πλευρές, καθώς είναι δεκάδες οι παραγωγοί που έχουν πάρει αυτές τις µέρες στα χέρια τους τις επιταγές εξόφλησης από τον συνεταιρισµό, µε την παραπάνω τιµή (21 λεπτά συν ΦΠΑ). Ταυτόχρονα, από την πλευρά του συνεταιρισµού ο πρόεδρος του Γιάννης Κουκούτσης, παρέχει σήµερα στην εφηµερίδα πρόσθετες πληροφορίες µε βάση τις οποίες η «παραγγελία» που έχει λάβει βάσει συµβολαίου είναι αρκετά µεγάλη, καθώς ενδέχεται να ξεπεράσει τους 1.500 τόνους, ενώ η τιµή µε την οποία πληρώνεται ο συνεταιρισµός για κάθε φορτίο που φεύγει από τις αποθήκες του, εφ’ όσον πληροί τις προβλεπόµενες προδιαγραφές ανέρχεται στα 23 λεπτά το κιλό, συν ΦΠΑ.

Βέβαια, όπως αναφέρει ο κ. Κουκούτσης, οι προδιαγραφές είναι αυστηρές, καθώς στο συµβόλαιο αναφέρεται ρητά ότι το σιτάρι που θα παραλαµβάνει ο αγοραστής, πρόκειται συγκεκριµένα για την εταιρία «Θεσσαλικά ∆ηµητριακά – Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» του γνωστού Ελασσονίτη εµπόρου σιτηρών Μπαλούκα, θα πρέπει να έχει ειδικό βάρος 80%, υγρασία 12%, υαλώδη 80 και πρωτεϊνη 14,5%. Προς το παρόν, δηλώνει ο Γιάννης Κουκούτσης, τα φορτία βγαίνουν µ’ αυτές τις προδιαγραφές και η τήρηση των συµφωνηθέντων δεν αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα. Οι πληροφορίες θέλουν τον αγοραστή Μπαλούκα της «Θεσσαλικά ∆ηµητριακά», να διαθέτει το σιτάρι, αφενός για την παραγωγή αλεύρων σε δικό του µύλο, αφετέρου όµως και σε επιλεγµένες µονάδες παραγωγής ζυµαρικών του εξωτερικού (εξαγωγή).

Περισσότερα

Πιστοποιήθηκε η πράσινη επένδυση της Barilla Hellas στον Μύλο του Βόλου

Ο Μύλος της Barilla Hellas στο Βόλο που έχει μέγιστη ετήσια δυναμικότητα άλεσης 80.000 τόνων σίτου, γίνεται ο πρώτος Μύλος στην Ελλάδα με πιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας.

Το πλαίσιο της πιστοποίησης θεσπίζει τη βέλτιστη πρακτική διαχείρισης ενέργειας και αναμένεται να αποδώσει εξοικονόμηση περισσότερων από 1.000 ΜWh τον χρόνο.

Το διεθνές αυτό πρότυπο που αναβαθμίζει τη λειτουργία του Μύλου και τον κατατάσσει στους πλέον προηγμένους ενεργειακά Μύλους παγκοσμίως, είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε το 2018 καθώς επίσης και επενδύσεων που ξεπέρασαν το 1.500.000€.

Η διαδικασία πιστοποίησης αφορούσε μεταξύ άλλων σε λεπτομερή ενεργειακή επιθεώρηση, καταγραφή και έλεγχο πεδίων βελτίωσης, ενώ η επένδυση περιλαμβάνει εγκατάσταση μηχανημάτων νέας τεχνολογίας με χρήση ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτροκινητήρων, προηγμένα συστήματα κλιματισμού, φωτισμού και χρήσης συμπιεσμένου αέρα καθώς και τοποθέτηση συστήματος παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας (Energy Monitoring System).

Περισσότερα

Στα 100.000 ευρώ το μπάτζετ ανά αίτηση στα Σχέδια

Διπλάσια του προϋπολογισμού της πρόσκλησης ενδέχεται να είναι η δημόσια δαπάνη που θα ζητηθεί για τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διαχειριστικών αρχών, ενώ μέχρι στιγμής, έχουν οριστικοποιηθεί συνολικά 1.117 αιτήσεις και ο αριθμός αιτήσεων που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα υποβολής φακέλου φτάνουν τις 23.496.

Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα οριστικοποιήσεων των αιτήσεων ενίσχυσης η υποβολή του φυσικού φακέλου στις ΔΑΟΚ πρέπει να γίνει μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει πρώτο το Agronews και έδωσε στη δημοσιότητα ο Δημήτρης Παππάς της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης η πορεία των Σχεδίων Βελτίωσης έχει ως εξής:

Αριθμός οριστικών αιτήσεων: 1.117 (μέσος όρος προϋπολογισμού 91.555 ευρώ ανά αίτηση)

Περισσότερα

Μέσα στο καλοκαίρι έρχονται πληρωμές των επιλαχόντων Νέων, λέει ο Κασίμης

«Εντός του καλοκαιριού θα καταβληθούν οι προκαταβολές στους δικαιούχους του προγράμματος Νέων Αγροτών που έμειναν εκτός, παρότι πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθετε η δράση» ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης από το βήμα ημερίδας για το Μέτρο 16 που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

Oι διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί για να αντιμετωπιστεί το θέμα και οι πόροι εξασφαλίστηκαν προκειμένου όλοι οι επιλαχόντες να ενταχθούν στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα.

Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε μετά τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ, την περασμένη εβδομάδα, οι διαδικασίες έχουνε δρομολογηθεί για να αντιμετωπιστεί το θέμα και οι πόροι εξασφαλίστηκαν προκειμένου όλοι οι επιλαχόντες να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Άλλωστε το ζήτημα των επιλαχόντων αποτελεί «καυτή πατάτα», εδώ και πολύ καιρό, σε σημείο που «επιστρατεύτηκε» μέχρι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο να εξαγγείλει ότι θα καλυφθούν όλοι οι Νέοι Αγρότες, 16.000 τον αριθμό, με δύο προκηρύξεις συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ. Βέβαια, να σημειωθεί ότι αιτία της όλης καθυστέρησης στη διευθέτηση του θέματος ήταν η έλλειψη των σχετικών πόρων, με τον γενικό γραμματέα να αναφέρει ότι «μετά τις σχετικές τροποποιήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης από την Επιτροπή Παρακολούθησης την περασμένη εβδομάδα, βρέθηκαν τα χρήματα για να ενταχθούν και όλοι οι επιλαχόντες Νέοι Αγρότες».

Περισσότερα