ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα φορολογούνται πλέον οι αγροτικές επιδοτήσεις

Το νέο φορολογικό που ψηφίστηκε από την Βουλή και είναι πλέον νόμος του κράτους προβλέπει αλλαγές στη φορολογική μεταχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η νομοθεσία που ισχύει για τα αγροτικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι 31-12-2015 προβλέπει ότι οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το μέρος των ενισχύσεων και επιδοτήσεων που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται.

Με τη νέα νομοθεσία που θα ισχύσει για τα αγροτικά εισοδήματα του 2016 και των επομένων ετών προβλέπεται ότι στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική αγροτική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους θα εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Περισσότερα

Ως 250 στρέμματα δικαιώματα σε αγρότες νεαρής ηλικίας

Μέχρι 250 στρέμματα θα είναι επιλέξιμα για ενεργοποίηση δικαιωμάτων για κάθε δικαιούχο νέο γεωργό ή αλλιώς 25 δικαιώματα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (άρθρο 50,1307/2013).

Αν τα ενεργοποιηθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης του γεωργού υπερβαίνουν τον αριθμό των 25, τα προς πληρωμή δικαιώματα μειώνονται στα 250 στρέμματα.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων δικαιωμάτων από το νέο γεωργό, με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στο σχετικό φυλλάδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ «η ενίσχυση χορηγείται μέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωμάτων για κάθε δικαιούχο».

Περιορισμός τίθεται και όσον αφορά στην περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

-δεν υπερβαίνει τα 5 έτη

-μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που μεσολάβησαν μεταξύ της δημιουργίας της εκμετάλλευσης και της πρώτης υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας στα πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης.

Επομένως, αν τα ενεργοποιηθέντα/χορηγηθέντα Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης του γεωργού υπερβαίνουν τον αριθμό των 25, τα προς πληρωμή Δικαιώματα για το καθεστώς των Νέων Γεωργών, μειώνονται σε 25 εκτάρια.

Σε περίπτωση που η προσδιορισθείσα έκταση είναι μικρότερη από τη δηλωθείσα, αλλά η προσδιορισθείσα έκταση υπερβαίνει τα 25 εκτάρια, δεν εφαρμόζονται διοικητικές κυρώσεις. Ο γεωργός πληρώνεται για Δικαιώματα 25 εκταρίων.

Περισσότερα

Στην εφημερίδα της κυβέρνησης η παράταση των δηλώσεων ΟΣΔΕ και η παράταση μεταβίβασης των δικαιωμάτων έως τις 15/6

Και επίσημα επικυρώθηκε η παράταση στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης για το έτος 2016 ενώ το ίδιο ισχύει και για την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων, όπως έγκαιρα σας είχε ενημερώσει ο ΑγροΤύπος από την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως αναφέρει το σχετικό ΦΕΚ (Τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 1353)  «τροποποιούνται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και της αίτησης μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2016 έως τη 15η Ιουνίου 2016».

Η απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπει τα κάτωθι:

Άρθρο 2

Τροποποίηση της με αριθμ. 104/7056/21−01−2015 υπουργικής απόφασης

Τροποποιείται η με αριθμ. 104/7056/21−01−2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 147 Β΄/2015) ως εξής:

Στο άρθρο 38 προστίθεται η παράγραφος 8 ως κάτωθι:

«8. Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2016 αντί της ημερομηνίας 15η Μαΐου που αναφέρεται στις παραγράφους 3, 5 και 6 του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία 15η Ιουνίου».

Περισσότερα

Νέοι Γεωργοί: Ποιοι θα επιλεχθούν για χρηματοδότηση

Κάθε ενδιαφερόμενος του Μέτρου για τους Νέους Γεωργούς οφείλει να εντοπίσει τα σημεία που θα του επιτρέψουν όχι μόνο να τηρεί τις βασικές προϋποθέσεις ένταξης αλλά να διεκδικήσει μια υψηλή βαθμολογία που θα του δώσει το πράσινο φως για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Πολλές και σημαντικές είναι οι αλλαγές που έγιναν στο νέο Πρόγραμμα, κάποιες από τις οποίες είναι: 

 • Η προκήρυξη του μέτρου καθώς και η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας.
 • Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός ΔΕΝ αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
 • Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

Βασικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ την ημέρα που θα υποβάλουν την αίτηση θα πρέπει:

Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.

Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Μέτρου.

Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)

Να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά κατά το 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες.

Να MHN είναι μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι κ.λ.π.

Να είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

Να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα μητρώα του ΟΓΑ.

Να MHN έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ.

Να MHN έχουν ασκήσει προηγουμένως γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα.

 

Να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Περισσότερα

Δεκτό έκανε η ΕΕ το ελληνικό αίτημα παράτασης του ΟΣΔΕ

Επισημοποιήθηκε η παράταση στις δηλώσεις ΟΣΔΕ ως 15 Ιουνίου, με την αποδοχή του αιτήματος από την ΕΕ.

Παρατείνεται και επίσημα έως τις 15 Ιουνίου 2016 η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016, μετά την αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχετικού αιτήματος της χώρας μας, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ την Πέμπτη 12 Μαΐου

Το δελτίο τύπου του ΟΠΕΚΠΕ για την υποβολή της ενιαίας αίτησης 2016 έχει ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων από την Τετάρτη 11/05/2016 δεν υπάρχει δυνατότητα εγγραφής στην on line εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ 2016.

Καταβάλλονται όλες οι δυνατές προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος.

Οι χρήστες που ήδη έχουν εγγραφεί στην on line εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ 2016 και έχουν λάβει τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης μπορούν και συνεχίζουν απρόσκοπτα την υποβολή της ΕΑΕ του 2016.

Τέλος ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016, παρατείνεται έως τις 15/06/2016 κατόπιν αποδοχής του αιτήματος της Χώρας μας από την Ε.Ε.

Για την συμπλήρωση της δήλωσης καλλιέργειας ΟΣΔΕ επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 2421031111 - 2421028161 φαξ. 2421025702 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Περισσότερα

Eπιτρεπόμενo υλικό για πρόχειρο στάβλο η ξυλεία

Επιβεβαιώνοντας όσα έγραψε πρώτο το AgroNews, την Παρασκευή 1η Απριλίου, στα επιτρεπόμενα υλικά κατασκευής πρόχειρων καταλυμάτων ζώων συμπεριλαμβάνεται πλέον η ξυλεία, έπειτα από σχετική τροποποίηση παλιότερης διευκρινιστικής εγκυκλίου, στην οποία προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα με την απόφαση που υπέγραψε ο Βαγγέλης Αποστόλου στις 11 Μαΐου γίνεται τροποποίηση της αριθμ. 1464/67426/13-6-2012 διευκρινιστικής εγκυκλίου εφαρμογής του νόμου 4056/12 (ΦΕΚ 52 Α΄): Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις.

Η παράγραφος Ι «Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα» του κεφαλαίου Β. 2 «Κατηγορίες Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με βάση τα είδη των κτιρίων» της ανωτέρω Διευκρινιστικής Εγκυκλίου αντικαθίσταται ως εξής:

Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4067/2012).

Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία. Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξυλεία ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης . Μεμονωμένα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών, δεν συνιστούν φέροντα δομικό σκελετό και είναι αποδεκτά. Η χρήση συνδετικών υλικών (π.χ. λάσπη) ή επιχρισμάτων (π.χ. ασβέστωμα) είναι αποδεκτή. Τα πρόχειρα καταλύματα εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους.

Περισσότερα

Απόφαση «γέφυρα» στα Σχέδια Βελτίωσης 145 εκατ. ευρώ. Ονόματα επενδυτών

Το πράσινο φως από το ΥπΑΑΤ έδωσε η σχετική απόφαση για την το πρόγραμμα «γέφυρα» των σχεδίων βελτίωσης του παλαιού ΠΑΑ στο νέο. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια και υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επένδυσή τους έχουν όλοι οι δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης της προηγούμενης περιόδου που είχαν υποβάλει τουλάχιστον ένα αίτηµα πληρωµής κατά την περίοδο 2011-2015.

Αυτό που έχουν να κάνουν είναι να στείλουν αιτήματα πληρωμής στις κατά τόπους ΔΑΟΚ έως το τέλος Οκτωβρίου.

Το ύψος των πληρωμών για τα παλιά σχέδια βελτίωσης ανέρχεται στα 145 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα

Τροποποιήθηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση σπόρων σποράς

Στα 42.850 στρέμματα, σημαντικά μειωμένα από τα 102.000 στρέμματαπου αρχικά είχαν οριστεί, καθορίζεται με τροποποιητική απόφαση η έκταση αναφοράς για τη συνδεδεμένη στη σποροπαραγωγή, γεγονός που εκτινάσσει την ενίσχυση για τους δικαιούχους.

Με δεδομένο ότι ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ, η τιμή αναφοράς στην οποία αναμένεται να κινηθεί η ενίσχυση φτάνει τα 70 ευρώ το στρέμμα για τους 951 δικαιούχους καλλιεργητές, για 39 συγκεκριμένα είδη καλλιεργειών από κτηνοτροφικά φυτά, όσπρια και σόγια, εκτός από το βαμβάκι (που υπολογίστηκε ότι θα αντιστοιχούσε σε περίπου 70.000 στρέμματα).

Οι καλλιέργειες που δίνουν συνδεδεμένη

Υπενθυμίζεται ότι οι 39 καλλιέργειες που δίνουν συνδεδεμένη σπόρων σποράς είναι οι εξής:

Περισσότερα

Πως θα κάνετε μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1291/2016) δημοσιεύθηκε η απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου στην οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 31η Μαΐου 2016.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

 1. Η αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (στο εξής «αίτηση μεταβίβασης») υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου.
 2. Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων, εκτός της περίπτωσης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, όπου η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον κληρονόμο.
 3. Η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται από τον ίδιο τον γεωργό ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του είτε στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποβοήθησης των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ (Φορείς Α΄ ή Β΄ βαθμού) της επιλογής του.
 4. Για να θεωρηθεί πλήρης η καταχώρηση της αίτησηςμεταβίβασης απαιτείται:
 • η καταχώρηση των δεδομένων της αίτησης μεταβίβασης,
 • η υποβολή στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικούαρχείου (από σαρωτή) με το κατά περίπτωση σχετικό υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης, όπως αυτό καθορίζεται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Περισσότερα

Ως τέλος Οκτώβρη για πληρωμές στα παλιά Σχέδια

Τη δυνατότητα να συνεχίσουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου και να στείλουν αιτήματα πληρωμής στις κατά τόπους ΔΑΟΚ έχουν ξανά και μέχρι τέλος Οκτωβρίου όλοι οι δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης της προηγούμενης περιόδου που είχαν υποβάλει τουλάχιστον ένα αίτηµα πληρωµής κατά την περίοδο 2011-2015.

H χρηµατοδότηση των συνεχιζόµενων πράξεων υπόκειται στους όρους της αρχικής τους ένταξης και όχι βάσει της νέας πρόσκλησης που θα βγει.

ο σύστημα πληρωμών «ξεκλείδωσε» σε συνέχεια της απόφασης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να περάσει τις πληρωµές ύψους 145 εκατ. ευρώ «γέφυρα» στην προγραµµατική περίοδο 2014-2020 και το νέο Πρόγραµµα.

Περισσότερα

Η αγροτική δραστηριότητα αποτυπώνεται στο Μητρώο

Μια σειρά από νέα δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλλουν µέχρι τις 15 Ιουνίου (µετά και την παράταση που δόθηκε στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε) οι αγρότες προκειµένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, η οποία και είναι αναγκαία προκειµένου να είναι δικαιούχοι ενισχύσεων.

Μάλιστα, δεδοµένου ότι από το φορολογικό έτος 2014 άλλαξε ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών (κατάργηση από 1/1/2014 του τεκµαρτού προσδιορισµού του αγροτικού εισοδήµατος) για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, τον έλεγχο για την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκµετάλλευσης ή του επαγγελµατία αγρότη θα πρέπει να εξετάζονται υποχρεωτικά κάποια επιπλέον δικαιολογητικά.

Στόχος είναι να αποτυπωθεί η αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα, κ.λ.π.) της αγροτικής εκµετάλλευσης του ενδιαφεροµένου, στην οποία συγκρίνεται το καθαρό κέρδος µε λογιστικό προσδιορισµό Αγροτικής ∆ραστηριότητας σε σχέση µε το συνολικό καθαρό κέρδος µε λογιστικό προσδιορισµό.

Σηµειώνεται ότι η παράλειψη ενηµέρωσης του Μητρώου µε τυχόν µεταβολές από τα εγγεγραµµένα πρόσωπα για ένα έτος συνεπάγεται προσωρινή διαγραφή, ενώ η παράλειψη ενηµέρωσης για τρία συνεχόµενα έτη συνεπάγεται οριστική διαγραφή. 
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

Επαγγελµατίες Αγρότες

 1. Για τον υπολογισµό του αγροτικού εισοδήµατος: Αντίγραφο της τελευταίας ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήµατος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονοµικών Στοιχείων από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα, κ.λ.π.) της αγροτικής εκµετάλλευσης του ενδιαφεροµένου. Συγκεκριµένα συγκρίνεται το καθαρό κέρδος µε λογιστικό προσδιορισµό Αγροτικής ∆ραστηριότητας σε σχέση µε το συνολικό καθαρό κέρδος µε λογιστικό προσδιορισµό.
 2. Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκµετάλλευσης και τον υπολογισµό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην αγροτική εκµετάλλευση: Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους µε την ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος.
 3. Για την απόδειξη ασφάλισης στον ΟΓΑ: Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ.
Περισσότερα

Αύριο η πρόσκληση για την εξισωτική του ΠΑΑ 2014 - 2020

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου αύριο Τρίτη 10/5 αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση για τους ενδιαφερόμενους του Μέτρου 13 με τίτλο «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (πρώην εξισωτική) και αφορά την νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020. Ήδη το ΥπΑΑΤ έχει αναρτήσει στη Διαύγεια απόφαση με την μορφή εγχειριδίου που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αίτησης (Δικαιούχοι - Κριτήρια επιλεξιμότητας, Δικαιολογητικά, Ύψος Ενίσχυσης). Όπως έχει γνωστοποιηθεί με πρόσφατη απόφαση (ΦΕΚ 1275, Τεύχος Β') και αναφέρεται και στην παρούσα, το ύψος της ενίσχυσης για τις ορεινές περιοχές καθορίζεται πλέον στα 10 ευρώ ανά στρέμμα και για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα. Απλοποιείται η διαδικασία υποβολής αίτησης.

Περισσότερα

Στα 9,5 ή 10 ευρώ ανά στρέμμα η εξισωτική αποζημίωση, μέχρι τα 200 στρέμματα

Νέο θεσμικό πλαίσιο ετοίμασε για την εξισωτική αποζημίωση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που θα ισχύσει την περίοδο 2016-2020. Σύμφωνα με αυτό, οι ενισχύσεις για την εξισωτική αποζημίωση στις ορεινές περιοχές θα ανέρχονται στα 10 ευρώ ανά στρέμμα για κατόχους έως 200 στρεμμάτων, 8 ευρώ ανά στρέμμα για κατόχους 200-250 στρμ. και 5 ευρώ ανά στρέμμα για κατόχους 250-300 στρμ. Για έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 300 στρμ. δεν χορηγείται ενίσχυση.

Αντίστοιχα, οι ενισχύσεις για την εξισωτική αποζημίωση στις μεινεκτικές περιοχές θα ανέρχονται στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα για κατόχους έως 200 στρεμμάτων, 7,6 ευρώ ανά στρέμμα για κατόχους 200-250 στρμ. και 4,75 ευρώ ανά στρέμμα για κατόχους 250-300 στρμ. Για έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 300 στρμ. δεν χορηγείται ενίσχυση.

 

Η ανακοίνωση του υπουργείου

Μετά το Πάσχα θα δημοσιευθεί η δημόσια πρόσκληση στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης όσων δικαιούνται χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 13 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (παλιά εξισωτική αποζημίωση).

Θα προηγηθεί η δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης με την οποία θεσπίζεται το απαραίτητο νέο θεσμικό πλαίσιο καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τη χορήγηση των συγκεκριμένων οικονομικών ενισχύσεων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό 1305/2013 και το νέο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και οι πιστοποιημένες «πύλες εισόδου» προκειμένου να αιτηθούν την ενίσχυση μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

 • Υπομέτρο 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
 • Υπομέτρο 13.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
Περισσότερα

Παράταση στις δηλώσεις ΟΣΔΕ έως 15 Ιουνίου 2016

Με ανακοίνωση της η Κομισιόν κάνει γνωστό ότι ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν , ανταποκρινόμενος στα αιτήματα κρατών – μελών της Ε.Ε. δίνει παράταση στην υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ έως τις 15 Ιουνίου (το περιθώριο υποβολής δηλώσεων λήγει κανονικά στις 15 Μαΐου).

Χρήση της παράτασης αυτής – όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν – μπορούν να κάνουν χρήση όσα κράτη μέλη επιθυμούν.

Σε δήλωσή του για το θέμα ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν αναφέρει μεταξύ άλλων: «η απόφαση της Κομισιόν για παράταση της υποβολής δηλώσεων καλλιέργειες έγκειται στο γεγονός ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ».

Περισσότερα

Ελεύθερη η επιλογή φορέα για τις δηλώσεις στο ΟΣΔΕ

Χρησιμοποιώντας τα τελευταία 4 ψηφία του εκκαθαριστικού σημειώματος 2015 κάθε παραγωγός έχει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του Φορέα μέσω του οποίου θα υποβάλει την αίτησή του για το φετινό ΟΣΔΕ, χωρίς να δεσμεύονται από την επιλογή τους κατά τα προηγούμενα έτη, όπως διευκρινίζει ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση του οργανισμού έχει ως εξής:

«Στα πλαίσια της Πιστοποίησης/Αναγνώρισης Φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2016, ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργάζεται ισότιμα με όλους τους πιστοποιημένους φορείς και προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα, προς διευκόλυνση τόσο των Φορέων όσο και των παραγωγών, ενημερώνει για τα παρακάτω :

Περισσότερα

Νέοι Αγρότες... Προϋποθέσεις, Βαθμολογία, Ποσά

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε η προδημοσίευση του προγράμματος Νέων Αγροτών. Αυτό σημαίνει πως μετά το καλοκαίρι και με ευθύνη των περιφερειών πλέον και όχι του ΥΠΑΑΤ θα έχουμε προκήρυξη του εν λόγω προγράμματος. 

Ας δούμε πιο αναλυτικά και με λίγα λόγια μερικά βασικά σημεία της όλης προκήρυξης. 

Δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα νέων αγροτών δικαιούχοι είναι:

1. Είναι όλοι όσοι είναι κάτω των 40 ετών (18-40).

2. Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στο μητρώο αγροτών ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους σε αυτό.

3. Με βάση τους δείκτες που δημοσίευσε το ΥΠΑΑΤ συγκεντρώνουν εισόδημα τουλάχιστον 8000€. (Το συγκεκριμένο εισόδημα "πιάνεται" σχετικά εύκολα με δυναμικές καλλιέργειες.)

4. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και για να συμβεί αυτό πρέπει να κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ το 2016. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συνυπάρχουν.

Περισσότερα

Η προδημοσίευση του προγράμματος Νέων Αγροτών

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και  www.agrotikianaptixi.gr αναρτήθηκε η προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Η προδημοσίευση γίνεται σε χρόνο κατάλληλο ώστε να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν έγκαιρα όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό.

Δείτε εδώ την προδημοσίευση του προγράμματος Νέων Αγροτών στο Νέο ΠΑΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής:

 • Η προκήρυξη του μέτρου προγραμματίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια μετά το καλοκαίρι 2016.
 • Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με  ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €
 • Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%)
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.
 • Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
Περισσότερα

Στο 20 ο ελάχιστος αριθμός μελών για σύσταση συνεταιρισμού

Με αλλαγές σε ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίες επέσεισαν την σφοδρή κριτική της Αντιπολίτευσης και των φορέων, αλλά και την καταψήφιση από τους ΑΝΕΛ του άρθρου για τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας, ολοκληρώθηκε και στην δεύτερη ανάγνωσή του χθες, 18 Απριλίου, στην Επιτροπή Παραγωγής κι Εμπορίου, το σχετικό νομοθέτημα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος Αποστόλου, προέβη σε αλλαγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που αφορούν:

 • στην μείωση του ελάχιστου αριθμού μελών που προβλέπονταν για την σύσταση συνεταιρισμού από 30 σε 20 μέλη,
 • στην μείωση του ελάχιστου αριθμού μελών για την σύσταση αλιευτικού συνεταιρισμού από τα 15 στα 10 μέλη και
 • στην αύξηση του ελάχιστου αριθμού μελών για την σύσταση γυναικείου συνεταιρισμού, αυξήθηκε από τρία σε πέντε μέλη
 • στην μείωση από επτά σε δύο των ιδρυτικών μελών για την σύσταση κλαδικών συνεταιρισμών,
 • στην μείωση σε έξι μήνες του περιθωρίου ενός χρόνου για την μετατροπή των κεντρικών συνεταιριστικών ενώσεων σε κλαδικές.
Περισσότερα

Μείωση του τσεκ επί 3 φέρνουν οι μη επιλέξιμες εκτάσεις

Μείωση της ενίσχυσης που έχει λαμβάνειν εις τριπλούν μέχρι και μη καταβολή αυτής ταυτόχρονα με πολυετείς κυρώσεις επισείει η συμπερίληψη μη επιλέξιμης έκτασης σε αγροτεμάχιο κατά τη φετινή δήλωση ΟΣΔΕ. Αυτό τονίζεται σε ενημερωτικό του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για το 2016, με το σύστημα βέβαια να μην έχει ακόμα ανοίξει.

Δεν μπορεί να αφαιρεθεί εκ των υστέρων, μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης, το μη επιλέξιμο μέρος για να μην υπάρχουν ποινές.

Μάλιστα, οι αρμόδιοι του οργανισμού τονίζουν ότι η συμπερίληψη μη επιλέξιμης έκτασης σε αγροτεμάχιο γίνεται με ευθύνη του παραγωγού και έχει νόημα μόνο αν ο ίδιος ο καλλιεργητής είναι απολύτως βέβαιος ότι η δορυφορική εικόνα δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, οπότε κάνει και αίτημα επιλεξιμότητας.

Υπογραμμίζεται ότι δεν μπορεί να αφαιρεθεί εκ των υστέρων το μη επιλέξιμο μέρος με το σκεπτικό να μην υπάρχουν ποινές.

Σημειώνεται ότι επιλέξιμη θεωρείται η έκταση στην οποία ασκείται ελάχιστη καλλιεργητική δραστηριότητα, δηλαδή τουλάχιστον ένα όργωμα να έτος για τις αρόσιμες εκτάσεις. 

Μάλιστα, στον οδηγό του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ, τονίζεται ότι από το 2016 καταργούνται τα πολλαπλά πεδία έκτασης και πλέον η ολική επιλέξιμη έκταση ενός αγρού συγχωνεύονται σε μία τιμή που θα συμπίπτει με την ψηφιοποιηθείσα έκταση.

Σε κάθε περίπτωση, ο παραγωγός καλείται να ελέγχει την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, ακόμα κι αν είναι τα ίδια με το προηγούμενο έτος, καθώς και να επισυνάπτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα ιδιοκτησίας ή ενοικίασης για όλα τα αγροτεμάχια, προς αποφυγή λαθών και τελικά κυρώσεων.  

Περισσότερα

Ανοίγει εφαρμογή ενστάσεων για συνδεδεμένη στο βαμβάκι

Την έναρξη της λειτουργίας -σύντομα όπως αναφέρεται- ειδικής εφαρμογής για ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της τηλεπισκόπησης ειδικότερα σχετικά με το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη συνδεδεμένη βάμβακος, θέμα που πρώτο ανέδειξαν το Agronews και η εφημερίδα Agrenda, ανακοινώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι «σύντομα θα λειτουργήσει η ειδική αυτή  εφαρμογή με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης της ενίσχυσης ή κυρώσεων λόγω του ελέγχου.

Η εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργήσει κατά τρόπο όμοιο με εκείνον της υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της τηλεπισκόπησης για τη Βασική Ενίσχυση (BPS), όπως συνέβη το προηγούμενο διάστημα.

Επίσης, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στους κατά τόπους Φορείς και στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται, προκειμένου να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου με σχετική εκτύπωση, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της τηλεπισκόπισης ανά αγροτεμάχιο, και να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης.

Περισσότερα