Ως τέλος Οκτώβρη για πληρωμές στα παλιά Σχέδια

Τη δυνατότητα να συνεχίσουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου και να στείλουν αιτήματα πληρωμής στις κατά τόπους ΔΑΟΚ έχουν ξανά και μέχρι τέλος Οκτωβρίου όλοι οι δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης της προηγούμενης περιόδου που είχαν υποβάλει τουλάχιστον ένα αίτηµα πληρωµής κατά την περίοδο 2011-2015.

H χρηµατοδότηση των συνεχιζόµενων πράξεων υπόκειται στους όρους της αρχικής τους ένταξης και όχι βάσει της νέας πρόσκλησης που θα βγει.

ο σύστημα πληρωμών «ξεκλείδωσε» σε συνέχεια της απόφασης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να περάσει τις πληρωµές ύψους 145 εκατ. ευρώ «γέφυρα» στην προγραµµατική περίοδο 2014-2020 και το νέο Πρόγραµµα.

Περισσότερα

Η αγροτική δραστηριότητα αποτυπώνεται στο Μητρώο

Μια σειρά από νέα δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλλουν µέχρι τις 15 Ιουνίου (µετά και την παράταση που δόθηκε στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε) οι αγρότες προκειµένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, η οποία και είναι αναγκαία προκειµένου να είναι δικαιούχοι ενισχύσεων.

Μάλιστα, δεδοµένου ότι από το φορολογικό έτος 2014 άλλαξε ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών (κατάργηση από 1/1/2014 του τεκµαρτού προσδιορισµού του αγροτικού εισοδήµατος) για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, τον έλεγχο για την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκµετάλλευσης ή του επαγγελµατία αγρότη θα πρέπει να εξετάζονται υποχρεωτικά κάποια επιπλέον δικαιολογητικά.

Στόχος είναι να αποτυπωθεί η αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα, κ.λ.π.) της αγροτικής εκµετάλλευσης του ενδιαφεροµένου, στην οποία συγκρίνεται το καθαρό κέρδος µε λογιστικό προσδιορισµό Αγροτικής ∆ραστηριότητας σε σχέση µε το συνολικό καθαρό κέρδος µε λογιστικό προσδιορισµό.

Σηµειώνεται ότι η παράλειψη ενηµέρωσης του Μητρώου µε τυχόν µεταβολές από τα εγγεγραµµένα πρόσωπα για ένα έτος συνεπάγεται προσωρινή διαγραφή, ενώ η παράλειψη ενηµέρωσης για τρία συνεχόµενα έτη συνεπάγεται οριστική διαγραφή. 
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

Επαγγελµατίες Αγρότες

 1. Για τον υπολογισµό του αγροτικού εισοδήµατος: Αντίγραφο της τελευταίας ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήµατος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονοµικών Στοιχείων από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα, κ.λ.π.) της αγροτικής εκµετάλλευσης του ενδιαφεροµένου. Συγκεκριµένα συγκρίνεται το καθαρό κέρδος µε λογιστικό προσδιορισµό Αγροτικής ∆ραστηριότητας σε σχέση µε το συνολικό καθαρό κέρδος µε λογιστικό προσδιορισµό.
 2. Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκµετάλλευσης και τον υπολογισµό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην αγροτική εκµετάλλευση: Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους µε την ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος.
 3. Για την απόδειξη ασφάλισης στον ΟΓΑ: Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ.
Περισσότερα

Αύριο η πρόσκληση για την εξισωτική του ΠΑΑ 2014 - 2020

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου αύριο Τρίτη 10/5 αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση για τους ενδιαφερόμενους του Μέτρου 13 με τίτλο «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (πρώην εξισωτική) και αφορά την νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020. Ήδη το ΥπΑΑΤ έχει αναρτήσει στη Διαύγεια απόφαση με την μορφή εγχειριδίου που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αίτησης (Δικαιούχοι - Κριτήρια επιλεξιμότητας, Δικαιολογητικά, Ύψος Ενίσχυσης). Όπως έχει γνωστοποιηθεί με πρόσφατη απόφαση (ΦΕΚ 1275, Τεύχος Β') και αναφέρεται και στην παρούσα, το ύψος της ενίσχυσης για τις ορεινές περιοχές καθορίζεται πλέον στα 10 ευρώ ανά στρέμμα και για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα. Απλοποιείται η διαδικασία υποβολής αίτησης.

Περισσότερα

Στα 9,5 ή 10 ευρώ ανά στρέμμα η εξισωτική αποζημίωση, μέχρι τα 200 στρέμματα

Νέο θεσμικό πλαίσιο ετοίμασε για την εξισωτική αποζημίωση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που θα ισχύσει την περίοδο 2016-2020. Σύμφωνα με αυτό, οι ενισχύσεις για την εξισωτική αποζημίωση στις ορεινές περιοχές θα ανέρχονται στα 10 ευρώ ανά στρέμμα για κατόχους έως 200 στρεμμάτων, 8 ευρώ ανά στρέμμα για κατόχους 200-250 στρμ. και 5 ευρώ ανά στρέμμα για κατόχους 250-300 στρμ. Για έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 300 στρμ. δεν χορηγείται ενίσχυση.

Αντίστοιχα, οι ενισχύσεις για την εξισωτική αποζημίωση στις μεινεκτικές περιοχές θα ανέρχονται στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα για κατόχους έως 200 στρεμμάτων, 7,6 ευρώ ανά στρέμμα για κατόχους 200-250 στρμ. και 4,75 ευρώ ανά στρέμμα για κατόχους 250-300 στρμ. Για έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 300 στρμ. δεν χορηγείται ενίσχυση.

 

Η ανακοίνωση του υπουργείου

Μετά το Πάσχα θα δημοσιευθεί η δημόσια πρόσκληση στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης όσων δικαιούνται χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 13 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (παλιά εξισωτική αποζημίωση).

Θα προηγηθεί η δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης με την οποία θεσπίζεται το απαραίτητο νέο θεσμικό πλαίσιο καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τη χορήγηση των συγκεκριμένων οικονομικών ενισχύσεων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό 1305/2013 και το νέο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και οι πιστοποιημένες «πύλες εισόδου» προκειμένου να αιτηθούν την ενίσχυση μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

 • Υπομέτρο 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
 • Υπομέτρο 13.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
Περισσότερα

Παράταση στις δηλώσεις ΟΣΔΕ έως 15 Ιουνίου 2016

Με ανακοίνωση της η Κομισιόν κάνει γνωστό ότι ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν , ανταποκρινόμενος στα αιτήματα κρατών – μελών της Ε.Ε. δίνει παράταση στην υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ έως τις 15 Ιουνίου (το περιθώριο υποβολής δηλώσεων λήγει κανονικά στις 15 Μαΐου).

Χρήση της παράτασης αυτής – όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν – μπορούν να κάνουν χρήση όσα κράτη μέλη επιθυμούν.

Σε δήλωσή του για το θέμα ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν αναφέρει μεταξύ άλλων: «η απόφαση της Κομισιόν για παράταση της υποβολής δηλώσεων καλλιέργειες έγκειται στο γεγονός ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ».

Περισσότερα

Ελεύθερη η επιλογή φορέα για τις δηλώσεις στο ΟΣΔΕ

Χρησιμοποιώντας τα τελευταία 4 ψηφία του εκκαθαριστικού σημειώματος 2015 κάθε παραγωγός έχει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του Φορέα μέσω του οποίου θα υποβάλει την αίτησή του για το φετινό ΟΣΔΕ, χωρίς να δεσμεύονται από την επιλογή τους κατά τα προηγούμενα έτη, όπως διευκρινίζει ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση του οργανισμού έχει ως εξής:

«Στα πλαίσια της Πιστοποίησης/Αναγνώρισης Φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2016, ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργάζεται ισότιμα με όλους τους πιστοποιημένους φορείς και προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα, προς διευκόλυνση τόσο των Φορέων όσο και των παραγωγών, ενημερώνει για τα παρακάτω :

Περισσότερα

Νέοι Αγρότες... Προϋποθέσεις, Βαθμολογία, Ποσά

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε η προδημοσίευση του προγράμματος Νέων Αγροτών. Αυτό σημαίνει πως μετά το καλοκαίρι και με ευθύνη των περιφερειών πλέον και όχι του ΥΠΑΑΤ θα έχουμε προκήρυξη του εν λόγω προγράμματος. 

Ας δούμε πιο αναλυτικά και με λίγα λόγια μερικά βασικά σημεία της όλης προκήρυξης. 

Δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα νέων αγροτών δικαιούχοι είναι:

1. Είναι όλοι όσοι είναι κάτω των 40 ετών (18-40).

2. Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στο μητρώο αγροτών ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους σε αυτό.

3. Με βάση τους δείκτες που δημοσίευσε το ΥΠΑΑΤ συγκεντρώνουν εισόδημα τουλάχιστον 8000€. (Το συγκεκριμένο εισόδημα "πιάνεται" σχετικά εύκολα με δυναμικές καλλιέργειες.)

4. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και για να συμβεί αυτό πρέπει να κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ το 2016. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συνυπάρχουν.

Περισσότερα

Η προδημοσίευση του προγράμματος Νέων Αγροτών

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και  www.agrotikianaptixi.gr αναρτήθηκε η προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Η προδημοσίευση γίνεται σε χρόνο κατάλληλο ώστε να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν έγκαιρα όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό.

Δείτε εδώ την προδημοσίευση του προγράμματος Νέων Αγροτών στο Νέο ΠΑΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής:

 • Η προκήρυξη του μέτρου προγραμματίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια μετά το καλοκαίρι 2016.
 • Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με  ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €
 • Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%)
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.
 • Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
Περισσότερα

Στο 20 ο ελάχιστος αριθμός μελών για σύσταση συνεταιρισμού

Με αλλαγές σε ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίες επέσεισαν την σφοδρή κριτική της Αντιπολίτευσης και των φορέων, αλλά και την καταψήφιση από τους ΑΝΕΛ του άρθρου για τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας, ολοκληρώθηκε και στην δεύτερη ανάγνωσή του χθες, 18 Απριλίου, στην Επιτροπή Παραγωγής κι Εμπορίου, το σχετικό νομοθέτημα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος Αποστόλου, προέβη σε αλλαγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που αφορούν:

 • στην μείωση του ελάχιστου αριθμού μελών που προβλέπονταν για την σύσταση συνεταιρισμού από 30 σε 20 μέλη,
 • στην μείωση του ελάχιστου αριθμού μελών για την σύσταση αλιευτικού συνεταιρισμού από τα 15 στα 10 μέλη και
 • στην αύξηση του ελάχιστου αριθμού μελών για την σύσταση γυναικείου συνεταιρισμού, αυξήθηκε από τρία σε πέντε μέλη
 • στην μείωση από επτά σε δύο των ιδρυτικών μελών για την σύσταση κλαδικών συνεταιρισμών,
 • στην μείωση σε έξι μήνες του περιθωρίου ενός χρόνου για την μετατροπή των κεντρικών συνεταιριστικών ενώσεων σε κλαδικές.
Περισσότερα

Μείωση του τσεκ επί 3 φέρνουν οι μη επιλέξιμες εκτάσεις

Μείωση της ενίσχυσης που έχει λαμβάνειν εις τριπλούν μέχρι και μη καταβολή αυτής ταυτόχρονα με πολυετείς κυρώσεις επισείει η συμπερίληψη μη επιλέξιμης έκτασης σε αγροτεμάχιο κατά τη φετινή δήλωση ΟΣΔΕ. Αυτό τονίζεται σε ενημερωτικό του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για το 2016, με το σύστημα βέβαια να μην έχει ακόμα ανοίξει.

Δεν μπορεί να αφαιρεθεί εκ των υστέρων, μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης, το μη επιλέξιμο μέρος για να μην υπάρχουν ποινές.

Μάλιστα, οι αρμόδιοι του οργανισμού τονίζουν ότι η συμπερίληψη μη επιλέξιμης έκτασης σε αγροτεμάχιο γίνεται με ευθύνη του παραγωγού και έχει νόημα μόνο αν ο ίδιος ο καλλιεργητής είναι απολύτως βέβαιος ότι η δορυφορική εικόνα δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, οπότε κάνει και αίτημα επιλεξιμότητας.

Υπογραμμίζεται ότι δεν μπορεί να αφαιρεθεί εκ των υστέρων το μη επιλέξιμο μέρος με το σκεπτικό να μην υπάρχουν ποινές.

Σημειώνεται ότι επιλέξιμη θεωρείται η έκταση στην οποία ασκείται ελάχιστη καλλιεργητική δραστηριότητα, δηλαδή τουλάχιστον ένα όργωμα να έτος για τις αρόσιμες εκτάσεις. 

Μάλιστα, στον οδηγό του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ, τονίζεται ότι από το 2016 καταργούνται τα πολλαπλά πεδία έκτασης και πλέον η ολική επιλέξιμη έκταση ενός αγρού συγχωνεύονται σε μία τιμή που θα συμπίπτει με την ψηφιοποιηθείσα έκταση.

Σε κάθε περίπτωση, ο παραγωγός καλείται να ελέγχει την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, ακόμα κι αν είναι τα ίδια με το προηγούμενο έτος, καθώς και να επισυνάπτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα ιδιοκτησίας ή ενοικίασης για όλα τα αγροτεμάχια, προς αποφυγή λαθών και τελικά κυρώσεων.  

Περισσότερα

Ανοίγει εφαρμογή ενστάσεων για συνδεδεμένη στο βαμβάκι

Την έναρξη της λειτουργίας -σύντομα όπως αναφέρεται- ειδικής εφαρμογής για ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της τηλεπισκόπησης ειδικότερα σχετικά με το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη συνδεδεμένη βάμβακος, θέμα που πρώτο ανέδειξαν το Agronews και η εφημερίδα Agrenda, ανακοινώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι «σύντομα θα λειτουργήσει η ειδική αυτή  εφαρμογή με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης της ενίσχυσης ή κυρώσεων λόγω του ελέγχου.

Η εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργήσει κατά τρόπο όμοιο με εκείνον της υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της τηλεπισκόπησης για τη Βασική Ενίσχυση (BPS), όπως συνέβη το προηγούμενο διάστημα.

Επίσης, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στους κατά τόπους Φορείς και στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται, προκειμένου να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου με σχετική εκτύπωση, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της τηλεπισκόπισης ανά αγροτεμάχιο, και να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης.

Περισσότερα

Αρχίζουν ενστάσεις για συνδεδεμένη στο βαμβάκι

Όλοι οι αγρότες στους οποίους δεν καταβλήθηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση, θα έχουν τη δυνατότητα άμεσα (εντός της ερχόμενης εβδομάδας) από τον Οργανισμό να υποβάλουν ενστάσεις, όπου θα πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τους λόγους που προέκυψε το πρόβλημα σε τμήμα της καλλιέργειάς τους.

Αυτό προκύπτει από σχετική ενημέρωση που έλαβε από τους ιθύνοντες του οργανισμού ο δήμαρχος Καρδίτσας, Φώτης Αλεξάκος, έπειτα από επικοινωνία, για το ζήτημα που ανέδειξαν πρώτοι Agrenda και AgroNews.

Ειδικότερα, σχετικά με το ζήτημα που ανέκυψε με τη μη καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος σε πολλούς βαμβακοπαραγωγούς του Δήμου Καρδίτσας, λόγω προβλημάτων στην εφαρμογή της τηλεπισκόπησης των εκτάσεών τους, ο Δήμαρχος Καρδίτσας Φωτ. Αλεξάκος επικοινώνησε με την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας αναλυτική ενημέρωση για το πρόβλημα, καθώς και την άμεση επίλυσή του.

Όπως ενημερώθηκε ο Δήμαρχος, η πλειοψηφία των αναντιστοιχιών των απεικονίσεων με τις δηλωθείσες εκτάσεις, οφείλονται στο ότι κατά τη λήψη των αεροφωτογραφιών, τα βαμβακόφυτα σε τμήματα των καλλιεργειών είχαν υποστεί ζημίες και δεν είχαν την αναμενόμενη ανάπτυξη.

Αυτό είχε ως συνέπεια τμήμα της δηλωθείσας έκτασης, να εμφανίζεται στην αεροφωτογραφία ως ακαλλιέργητο ή με ζημιά, η οποία όμως δεν είχε δηλωθεί, με αποτέλεσμα, ακόμα και αν η συνολική παραγωγή ξεπερνούσε το πλαφόν για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης, στο σύστημα να εμφανίζεται αναντιστοιχία των απεικονίσεων με τις δηλωθείσες εκτάσεις και να «μπλοκάρεται» η αποπληρωμή της στους παραγωγούς.

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Θεσσαλίας και ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, συνδιοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα στον Βόλο την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο της Γεωπονικής Σχολής με θέμα:
 
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης  και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 2016 - Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΑΕΕ) 2016»
 
Η ημερίδα απευθύνεται εκτός από τους παραγωγούς και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο στη συγκεκριμένη διαδικασία πρόσωπο ή φορέα (πχ γεωτεχνικοί, σύμβουλοι, ενώσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί, σύλλογοι, άλλοι φορείς κλπ).
Θα ακολουθήσει συζήτηση για όλα τα θέματα που συνδέονται με την αίτηση, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις κλπ.
Κύριος σκοπός της ημερίδας αποτελεί η ενημέρωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων  για την σωστή υποβολή των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης και θα τονιστούν οι υποχρεώσεις των δικαιούχων για όλες τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αλλά και για τους προβλεπόμενους ελέγχους.
Ενόψει της έναρξης περιόδου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, η σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016, έχει τεράστια σημασία, τόσο για την έγκαιρη και πλήρη πληρωμή της ενίσχυσης στους αγρότες, όσο για την αποφυγή προστίμων και καταλογισμών για τη χώρα μας. 
 
Στόχος λοιπόν της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των γεωργών και κτηνοτρόφων της χώρας σχετικά με τα σημεία που πρέπει να προσέξουν και τα παραστατικά που πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της Αίτησης, και κατά τους μετέπειτα ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε να μειωθούν όσο είναι δυνατό, τα λάθη και οι παραλείψεις που οδηγούν σε προβλήματα στην πληρωμή τους. Επίσης, θα γίνει επίδειξη του τρόπου υποβολής της Αίτησης και ενημέρωση για την πράσινη ενίσχυση (πρασίνισμα) και τις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων, που θα ξεκινήσουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων παραγωγών θα βοηθήσει ιδιαίτερα, καθώς ο ενημερωμένος παραγωγός δηλώνει σωστά και πληρώνεται έγκαιρα, χωρίς μειώσεις και καθυστερήσεις.
Περισσότερα

Εν αναμονή ΚΥΑ η πληρωμή ΕΦΚ πετρελαίου του 2015

Την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την καταβολή της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο που αφορά το έτος 2015 και τις σχετικές ενέργειες σχετικά με την εξόφληση της δεύτερης δόσης για το 2014 έχουν να περιμένουν οι παραγωγοί, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Βοιωτίας Βαγγέλη Μπασιάκου σχετικά με την καθυστέρηση της εν λόγω πληρωμής προς τους αγρότες, ο κ. Αλεξιάδης διευκρινίζει ότι η πρώτη δόση για το 2014 έχει ήδη καταβληθεί από τον Μάιο του 2014, ενώ οι επόμενες πληρωμές θα εμπίπτουν στις διατάξεις περί της υποχρέωσης συμψηφισμού με οφειλές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πιο αναλυτικά, στην από 4.03.2016 σχετική απάντηση του κ. Αλεξιάδη, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 78, του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α' - Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α') και ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Β'/14-08-2015), εφαρμόζεται για χρήση στη γεωργία ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ', της παραγράφου 1, του άρθρου 73, ο οποίος ορίζεται σε 330€/χιλιόλιτρο (από 15/10/2012), με καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής φόρου, της διαφοράς μεταξύ του ως άνω συντελεστή και του συντελεστή των 66 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για το έτος 2014 (από 05/11/2014 έως 30/09/2015), ο οποίος από 01/10/2015 αναπροσαρμόστηκε στα 200 ευρώ το χιλιόλιτρο.

Περισσότερα

Mέσα στον Απρίλη η προδημοσίευση για Νέους Αγρότες και Leader

Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως ενημέρωσε σε ανακοίνωσή του το ΥπΑΑΤ, όπου και αναμενόταν να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των δράσεων του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, εντός του Απριλίου θα κοινοποιηθεί η προδημοσίευση του μέτρου των Νέων Γεωργών καθώς και η προκήρυξης για την επιλογή των Τοπικών Προγραμμάτων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης του LEADER. Στην εν λόγω συνεδρίαση παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, η προκήρυξη του LEADER, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης, ο συντονισμός συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για τις Προστατευόμενες Περιοχές και το Σχέδιο Δράσης για το μετριασμό του ποσοστού σφάλματος στο ΠΑΑ.

Περισσότερα

Πιο πολλά δικαιολογητικά ζητά το Μητρώο Αγροτών

Μια σειρά από νέα δικαιολογητικά, μετά και την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των αγροτών (κατάργηση από 1/1/2014 του τεκμαρτού προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος) απαιτούνται για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Στόχος είναι να αποτυπωθεί η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα, κ.λ.π.) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου, στην οποία συγκρίνεται το καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό Αγροτικής Δραστηριότητας σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Νικόλας Στουπής, για τον έλεγχο της ιδιότητας του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη, προκειμένου αυτός να εγγραφεί στο Μητρώο, πρέπει να εξετάζονται υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

Περισσότερα

Το ωίδιο επιτίθεται στα σιτηρά

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται εκτεταμένες προσβολές από το μύκητα του ωιδίου (Erysiphe graminis f.sp. tritici), οι οποίες κατά τόπους είναι ιδιαίτερα έντονες, σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων που εξέδωσε στις 4 Απριλίου το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να επισκέπτονται και να παρατηρούν τα κτήματά τους, καθώς πολλές φορές οι φυτείες φαίνονται υγιείς, αν όμως κανείς παρατηρήσει τα φυτά από κοντά θα διαπιστώσει ότι είναι προσβεβλημένα.

Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής συστήνεται από τους γεωπόνους του Κέντρου ψεκασμός άμεσα με ένα εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.

Περισσότερα

Μέσα στον Απρίλιο η προδημοσίευση για Νέους Αγρότες

Μέσα στον Απρίλιο θα προδημοσιευτεί η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες και την επόμενη εβδομάδα η εγκύκλιος μεταβιβάσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν εγκαίρως για το ΟΣΔΕ σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων, που πραγματοποιείται από το πρωί της Δευτέρας 4 Απριλίου στο ξενοδοχείο «Hotel Divani Caravel».

Μέσα στο 2016 και προκηρύξεις για πριμοδότηση μικρών εκμεταλλεύσεων και πρόγραμμα κατάρτισης των Νέων Αγροτών.

Στο πρώτο μέρος της συζήτησης οι παραβρισκόμενοι έθεσαν τα κριτήρια επιλογής βάσει των οποίων θα βαθμολογούνται και θα εγκρίνονται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενταχθούν στα νέα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης όπως Νέοι Αγρότες και Σχέδια Βελτίωσης, καταγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται το φιλτράρισμα των δικαιούχων.

Ωστόσο υπήρξαν παρατηρήσεις από τους εκπροσώπους των Περιφερειών οι οποίοι μίλησαν για αποκλεισμό της μεγάλης βάσης αγροτών (πχ αροτραίες καλλιέργειες) ενώ ο ΓΕΩΤΕΕ ζήτησε να βγουν από το καλοκαίρι τα γεωργοπεριβαλλοντικά ώστε να γίνει ο προγραμματισμός της επόμενης πενταετίας χωρίς εμπόδια.

Περισσότερα

Εγκύκλιος του ΥπΑΑΤ προσδιορίζει τα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι αγρότες και οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης για να τους χορηγηθεί η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων περιλαμβάνει εγκύκλιος που αναρτήθηκε στην Διαύγεια. Σύμφωνα με στέλεχος του ΥπΑΑΤ, πρόκειται για νέα εγκύκλιο που συντελεί στην καλύτερη οργάνωση του θέματος ώστε να ακολουθηθεί μια ενιαία γραμμή σε όλη την χώρα. Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, «σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ και τον έλεγχο για την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη θα πρέπει, να εξετάζονται υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά» (δείτε παρακάτω ποια είναι):

Περισσότερα

Θα επιτρέπεται η δομική ξυλεία στους πρόχειρους στάβλους

Σε απαλοιφή του όρου «δομική ξυλεία» από τα υλικά που απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν οι κτηνοτρόφοι, για να κατασκευάσουν πρόχειρα καταλύματα ζώων (για τα οποία σημειωτέον δεν απαιτείται οικοδομική άδεια), όπως ορίζονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο του νόμου 4056/2012, προχωρά άμεσα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του AgroNews, ελλείψει υπαλλήλων τα δασαρχεία δεν θα μπορέσουν να εξετάσουν τις αιτήσεις νομιμοποίησης στάβλων ως 12 Σεπτεμβρίου.

Τη δέσμευση αυτή παρέσχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου στη Βουλή την Πέμπτη 31 Μαρτίου, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή Γρεβενών του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Μπγιάλα.

Αν η υπόσχεση Αποστόλου γίνει πράξη, αναμένεται να διευκολυνθούν παραγωγοί με πρόχειρα καταλύματα, καθώς η αναφορά του όρου «δομική ξυλεία» στην επίμαχη εγκύκλιο του νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α, με αριθμό πρωτοκόλλου 1464/67426/13-6-2012), απέκλειε ουσιαστικά κάθε είδους ξύλου από τα υλικά κατασκευής του πρόχειρου στάβλου, σε αντίθεση με τον ίδιο το νόμο (4056), που προβλέπει στα υλικά κατασκευής ξύλα, κλαδιά κ.λπ.

Περισσότερα