Δευτέρα ξεκινούν οι πληρωμές στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Σήμερα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συσκέψεις τόσο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στο ΥΠΑΑΤ με κύριο αντικείμενο τον προγραμματισμό των πληρωμών των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Την ερχόμενη Δευτέρα 21 Μαρτίου, ξεκινούν οι πληρωμές και θα ολοκληρωθούν μέχρι την Τετάρτη 23 του μηνός για τις συνδεδεμένες στο σκληρό σιτάρι, στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, στα βρώσιμα όσπρια και στα σπαράγγια, ενώ μέχρι τέλος του μήνα θα πληρωθούν και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στο βαμβάκι, στα Ζαχαρότευτλα , στα Ροδάκινα προς χυμοποίηση καθώς και στη Βιομηχανική τομάτα.

Σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μωυσίδη, αμέσως μετά την καταβολή των προαναφερθέντων ενισχύσεων, από τον Απρίλιο θα γίνονται διαδοχικές πληρωμές και για τις υπόλοιπες συνδεδεμένες ενισχύσεις, όπως π.χ. στους σπόρους σποράς, στο βόειο και στο αιγοπρόβειο κρέας, που συνολικά είναι 17 καθεστώτα. 

Σχετικά με τις τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ο κ. Μωυσίδης ανέφερε πως οι τιμές μονάδος των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δηλαδή ανά στρέμμα, θα είναι αυτές που ήταν οι τιμές αναφοράς με βάση την έκταση αναφοράς, όπως στάλθηκαν το 2014 προς έγκριση στην Ε.Ε για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και αν υπάρχουν λιγότερα καλλιεργηθέντα στρέμματα, σε κάποιες συνδεδεμένες, από αυτά που στάλθηκαν, ως έκταση αναφοράς, το ποσό που θα λάβουν οι παραγωγοί δεν θα είναι αντίστοιχα μεγαλύτερο, με εξαίρεση τα ζαχαρότευτλα που θα είναι παραπάνω. 

Περισσότερα

Τριπλέτα επιλογών για ένταξη νέων σε Προγράμματα

Τρεις θα είναι oi επενδυτικές επιλογές για τους νέους αγρότες που θέλουν να ενταχθούν στα Προγράμματα 2014-2020, καθώς εκτός από το πριµ πρώτης εγκατάστασης, θα ανοίξει το Μέτρο για την ενίσχυση μικρών εκμεταλλεύσεων και η δράση για την εκκίνηση επιχείρησης εκτός του γεωργικού τομέα.

Όποιος ενταχθεί στο µέτρο Nέων Aγροτών δεν µπορεί να λάβει ενίσχυση για άνοιγµα επιχείρησης, αφού τα 3 υπομέτρα είναι αµοιβαία αποκλειόµενα.

Τα τρία αυτά υποµέτρα βρίσκονται υπό την οµπρέλα του Μέτρου 6 «Ανάπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων» ωστόσο είναι αµοιβαία αποκλειόµενα, δηλαδή ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να διαλέξει να ενταχθεί µόνο σε ένα από αυτά. Άρα για παράδειγµα, όποιος ενταχθεί στο µέτρο των νέων αγροτών δεν θα µπορεί να λάβει ενίσχυση για το άνοιγµα επιχείρησης κ.ο.κ.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε σχετική παρουσίαση της Μονάδας Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης των Προγραµµάτων στα πλαίσια του Μέτρου 6, οι επιλογές που έχουν οι αγρότες είναι οι εξής:

∆ικαιούχοι και προϋποθέσεις ένταξης

-Υποµέτρο 6.1: Νέοι Αγρότες: Ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι έως και 40 ετών, ή να έχει εγκατασταθεί έως και 12 µηνών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Η αρχική παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσής του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε 8.000 ευρώ τυπική απόδοση.

-Υποµέτρο 6.2: Εκκίνηση µη γεωργικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές: Αφορά απασχολούµενους σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις όσο και ευρύτερα µόνιµους κάτοικους σε αγροτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως και 5.000 κατοίκους, που θέλουν να ανοίξουν επιχείρηση του δευτερογενή ή τριτογενή τοµέα. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και µόνιµοι κάτοικοι αγροτικών περιοχών που το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα τους δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

-Υποµέτρο 6.3: Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων: Αφορά υφιστάµενες εκµεταλλεύσεις µε αρχική παραγωγική δυναµικότητα µεταξύ 5.000 και 8.000 ευρώ τυπική απόδοση που βρίσκονται σε αγροτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως και 5.000 κατοίκους.

Περισσότερα

Χορήγηση Άδειας για νέα φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ανακοινώνει ότι άνοιξε η εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την υποβολή Αίτησης για χορήγηση ¨΄Αδειας για νέα φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου¨.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι http://e-services.minagric.gr

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω ¨΄Αδεια φύτευσης¨ μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ., από την 1 Μαρτίου και έως 15 Απριλίου 2016.

Περισσότερα

Όροι ένταξης και ενισχύσεις για Νέους Αγρότες, εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές και ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων του νέου ΠΑΑ (2014-2020)

Νέοι αγρότες, ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές είναι οι τρεις επιλογές που θα έχουν οι υποψήφιοι που θέλουν να ενταχθούν στο στο Μέτρο 6 «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Η διαχείρηση και των τριών υπομέτρων έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες και ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να διαλέξει να ενταχθεί µόνο σε ένα από αυτά. Και για τα τρία υπομέτρα το ποσό της ενίσχυσης δίδεται κατ΄ αποκοπή και μπορεί να καλύψει διάφορες δαπάνες χωρίς περιορισμό (π.χ. απόκτηση εξοπλισμού, λειτουργικά έξοδα όπως μισθολογικό κόστος κλπ.). Η ενίσχυση για τους Νέους Αγρότες θα κυμαίνεται από 17.000 € έως 22.000 € ανά δικαιούχο, για την εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές από 11.000 € έως 20.000 € και για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 14.000 €.

Αναλυτικότερα οι επιλογές που έχουν οι αγρότες στα πλαίσια του Μέτρου 6 είναι οι εξής:

Υποστήριξη της εγκατάστασης νέων έως 40 ετών (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1): 

Επιδίωξη είναι όχι μόνο η ανάληψη της κυριότητας από νέους ηλικιακά αγρότες αλλά «ο συνδυασμός της με παροχή κατάρτισης», ούτως ώστε οι νέοι γεωργοί να αποτελέσουν ένα δυναμικό «κομμάτι» του επαγγελματικού γεωργικού δυναμικού της χώρας, με βιώσιμες εκμεταλλεύσεις και νέες παραγωγικές πρακτικές. Βασική επιλογή αποτελεί το ότι η εγκατάσταση των νέων γεωργών επιτρέπεται να γίνει σε εκμεταλλεύσεις με επαρκές αρχικό παραγωγικό δυναμικό «ικανό» να υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη της εκμετάλλευσης, έτσι όπως περιγράφεται στους στόχους (ποιοτικούς ή ποσοτικούς) του επιχειρηματικού σχεδίου.

Περισσότερα

Σε δόσεις οι συνδεδεμένες το Μάρτιο, Πάσχα τα πολλά

Στην εκπνοή του Απριλίου, µια βδοµάδα πριν το Πάσχα, οριακά στην καταληκτική προθεσµία που επιβάλει η κοινοτική νοµοθεσία, αναµένεται να πληρωθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, µαζί µε το πρασίνισµα.Αυτό διαµηνύουν στους αγρότες, που έχουν να λάβουν χρήµατα από αρχές του χρόνου, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούµενοι µάλιστα και τη σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του οργανισµού, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Την ίδια ώρα, οι τεράστιες εκκρεµότητες από παλιά προγράµµατα (βιολογικά, νιτρικά, καπνά, τεύτλα κλπ.) και ενισχύσεις, αλλά και επιστροφές πετρελαίου και ΦΠΑ, δεν βρίσκονται ούτε καν στο όποιο -έστω και µακροπρόθεσµο- πλάνο πληρωµών των αρµοδίων. Μόνο κάποιες «κουβέντες» για τέλη Απριλίου «ακούγονται» από τον οργανισµό για την πληρωµή της εξισωτικής του 2015 στα νησιά του Αιγαίου, στους δικαιούχους που έµειναν και επίσηµα εκτός πληρωµής, λόγω εξάντλησης των κονδυλίων.  

Χωρίς περισσότερες λεπτοµέρειες, υπάλληλοι των κατά τόπους υποκαταστηµάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενηµερώνουν τους εκατοντάδες αγρότες, των οποίων η ρευστότητα έχει εξαντληθεί εδώ και πολλούς µήνες, ότι «περιµένουν εντολή από το υπουργείο για να προχωρήσουν οι πληρωµές», ενώ και από τα κεντρικά του οργανισµού δεν ήταν λίγοι οι παραγωγοί που πήραν ως απάντηση ότι «δεν υπάρχει καµία ενηµέρωση, ούτε χρονοδιάγραµµα για νέες πιστώσεις, καθώς δεν υπάρχουν χρήµατα», σύµφωνα µε όσα µεταφέρονται στην Agrenda.

Γι’ αυτό και ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, κρατάει -ως φαίνεται- τις αποστάσεις του το τελευταίο διάστηµα σχετικά µε τις πληρωµές, αφού αποφεύγει να αναφερθεί επί του θέµατος, ενώ όταν ερωτάται καταφεύγει σε αοριστίες. Χαρακτηριστική είναι η τελευταία απάντησή του στο βουλευτή ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου για το πότε σκοπεύει το υπουργείο να αποπληρώσει το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυση και το πρασίνισµα, στην οποία ο κ. Αποστόλου δήλωσε γενικά ότι «η αποπληρωµή θα πραγµατοποιηθεί το πρώτο εξάµηνο του 2016».

Περισσότερα

Ο Μάρτης έφερε τον περονόσπορο στα ψυχανθή

Πώς εμφανίζεται

Είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε τα συμπτώματα που εμφανίζουν τα ψυχανθή, και στην προκειμένη περίπτωση στις καλλιέργειες με φακές, βίκο και μπιζέλι, όταν προσβάλλονται από τον μύκητα Peronospora viciae, τον γνωστό σε όλους περονόσπορο. Ειδικότερα, στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται λευκές βαμβακώδεις εξανθήσεις, ενώ στην πάνω επιφάνεια κίτρινες και τελικά καστανές γωνιώδεις κηλίδες. Παρόμοια είναι τα συμπτώματα της ασθένειας και στους λοβούς. Να σημειωθεί ότι προσβάλλονται ακόμη οι σπόροι, στην επιφάνεια των οποίων σχηματίζονται καστανές βυθισμένες κηλίδες. 

Απειλή για φακές, μπιζέλι και βίκο

Μετά τις φακές, στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας ο περονόσπορος έκανε την εμφάνισή του και σε καλλιέργειες με βίκο και μπιζέλι, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν αυτές τις ημέρες στην περιοχή της Θεσσαλίας. Όπως εξηγεί στην «ΥΧ» η γεωπόνος του περιφερειακού κέντρου προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Βόλου, Αννέτα Φωτοπούλου, ο περονόσπορος ευνοείται ιδιαίτερα από τις καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, και δη από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη βροχή. «Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία ευνοούν τη μετάδοση του μύκητα» σημειώνει. Ωστόσο, όπως εξηγεί η κα Φωτοπούλου, η ζημιά γίνεται όταν τα φυτά έχουν ανθίσει. «Τα φυτά όμως ακόμη δεν έχουν ανθίσει, είναι μικρά».

Ο περονόσπορος είναι μία πολύ σοβαρή ασθένεια των ψυχανθών. O μύκητας διαχειμάζει στα προσβεβλημένα φυτικά υπολείμματα και στον προσβεβλημένο σπόρο. Η μετάδοση του παθογόνου σε μεγάλες αποστάσεις γίνεται με τον σπόρο, και η διασπορά των σπορίων του μύκητα με τη βροχή και τον άνεμο.  

Όσο για την καταπολέμησή του, οι ψεκασμοί των φυτών πρέπει να γίνονται μόνο μετά με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων του παθογόνου στις καλλιέργειες των ψυχανθών, με εκλεκτικά για τον περονόσπορο και επιτρεπόμενα για τις καλλιέργειες φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, όπως copper oxide, copper oxychloride κ.α.

Περισσότερα

Με 14 ευρώ το στρέμμα θα επιδοτούνται οι ελαιοκαλλιεργητές για να μην καίνε τα κλαδιά της ελιάς

Η "Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια", ένα νέο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, θα επιδοτεί τους ελαιοκαλλιεργητές να μην καίνε τα κλαδιά της ελιάς μετά το κλάδεμα, αλλά να τα θρυμματίζουν με καταστροφέα (βλ. φωτογραφία) και να τα εναποθέτουν στο έδαφος του ελαιώνα για τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

Το ποσό της ενίσχυσης, σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΑΑ, που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται στα 14 ευρώ το στρέμμα για μία χρονιά και απαιτεί πενταετή δέσμευση του παραγωγού. Αναλυτικές πληροφορίες για το νέο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο περιέχει το σχέδιο του ΠΑΑ, που αναφέρει τα εξής:

"Η δέσμευση συνίσταται στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια με στόχο τόσο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσο και τη βελτίωση της δομής και την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους. Η συνηθισμένη πρακτική διαχείρισης των κλαδεμάτων των ελαιόδεντρων είναι η καύση τους στο χωράφι. Η πρακτική αυτή έχει πολλά μειονεκτήματα τα κυριότερα των οποίων είναι η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα αερίων θερμοκηπίου και η καταστροφή οργανικής ουσίας.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν την πρακτική του θρυμματισμού των κλαδεμάτων μετά το κλάδεμα των δέντρων, την απόθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους και την παραμονή των προϊόντων θρυμματισμού στο έδαφος για ένα τουλάχιστον εξάμηνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, τα κλαδέματα της ελιάς με διάμετρο μικρότερη των 6-7 εκατοστών θρυμματίζονται και είτε αποτίθενται απευθείας στην εδαφική επιφάνεια του αγροτεμαχίου είτε αναμιγνύονται με προϊόντα κομποστοποίησης και στη συνέχεια αποτίθενται στο έδαφος.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Η πρακτική συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αποφυγή καύσης των κλαδεμάτων, αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεδομένου ότι αυξάνοντας την οργανική ουσία και βελτιώνοντας τη δομή του εδάφους, τα ελαιόδεντρα γίνονται πιο εύρωστα και επομένως πιο ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές αλλαγές. Επιπλέον η αύξηση της οργανικής ουσίας και η βελτίωση της δομής του εδάφους που επιτυγχάνεται, προλαμβάνει τη διάβρωση.

Περισσότερα

ΒΑΜΒΑΚΙ: Βασικές οδηγίες προς τους καλλιεργητές

Βασικές οδηγίες προς τους καλλιεργητές βαμβακιού δίνει η διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας Σερρών. Σε σχετική της ανακοίνωση, αναφέρει:

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Είναι απ’ τις σημαντικότερες καλλιεργητικές επεμβάσεις. Πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, όταν το χώμα είναι στο ρώγο του. Είναι καλύτερα, πολλές φορές, να αποφύγουμε κάποια κατεργασία, παρά να γίνει σε υγρό χωράφι και να ζυμωθεί το χώμα. Η ζημιά που θα προκληθεί στην δομή του εδάφους, μπορεί να ακολουθεί την καλλιέργεια όλο το καλοκαίρι (καχεξία – κιτρινάδα των φυτών κ.λ.π.).

Εντελώς απαραίτητο είναι το εδαφοσχίσιμο (σε πραγματικό βάθος κατεργασίας μεγαλύτερο από 50 – 60  εκατοστά), κάθε 4-5 χρόνια. Σε χρονιές που το φθινόπωρο δεν έχει πολλές βροχές και τα χωράφια είναι στεγνά μετά την συγκομιδή, δεν πρέπει να χάνουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτήν την πολύ σημαντική επέμβαση.

ΛΙΠΑΝΣΗ 

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση. Οι παραγωγοί πρέπει να κατανοήσουν την αναγκαιότητά της και να την κατατάξουν στις πρώτες τους προτεραιότητες.

Όταν δεν υπάρχει εδαφολογική ανάλυση, προτείνουμε μία γενική λίπανση που θα δώσει στο έδαφος άζωτο σε μεγαλύτερη αναλογία (10-12 μονάδες), φωσφόρο (5-6 μονάδες) και κάλιο (5-6 μονάδες). Για να εφαρμοσθούν αυτές οι μονάδες, χρησιμοποιούνται, συνήθως, τα σύνθετα λιπάσματα 20-10-10, 18-8-8, 18-9-6 και άλλα παρόμοια (που έχουν, δηλαδή, αναλογία αζώτου, φωσφόρου και καλίου 2-1-1, περίπου), σε ποσότητα 40-60  κιλών / στρέμμα.

Από την ποσότητα αυτή:

Μικρό μέρος της εφαρμόζεται στη σπορά (κατά προτίμηση γραμμικά). Η υπόλοιπη, μεγαλύτερη ποσότητα, πρέπει να εφαρμόζεται στο τελευταίο σκαλιστήρι (τέλη Ιουνίου), ώστε να  είναι κοντά στην εποχή των μεγάλων απαιτήσεων της καλλιέργειας (από τις αρχές Αυγούστου και μετά, όταν το βαμβάκι καταναλώνει το 70% περίπου του αζώτου, φωσφόρου και καλίου).

Αξίζει να επισημάνουμε εδώ, ότι η υπερβολική μείωση ή και παράλειψη της λίπανσης, στην οποία παρασύρθηκαν κάποιοι βαμβακοπαραγωγοί με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ (μετά το 2006), κάτω από την πίεση του κόστους παραγωγής και τις  αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων, είναι μία αντιοικονομική συμπεριφορά, αφού χάνουμε πολλαπλάσια από την μείωση της παραγωγής, απ’ όσα «κερδίζουμε» με την μείωση της λιπαντικής δαπάνης. Από την στιγμή που καλλιεργούμε βαμβάκι, είναι απαραίτητο και συμφέρον να κάνουμε τη σωστή, επαρκή λίπανση.

Περισσότερα

Όλες οι προϋποθέσεις για την ίδρυση μιας Ο.Π.

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση οδήγησε πολλούς στην προσπάθεια δημιουργίας συνεργασιών με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών.

Σίγουρα, η «αναγκαστική» συνεργασία δεν αποτελεί την καλύτερη προϋπόθεση για να στηριχθεί μια προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης.

Θα ήταν αρκετά πιο αποτελεσματική μια από κοινού προσπάθεια η οποία πηγάζει μέσα από την έντονη επιθυμία για συνεργασία, συμπόρευση, συλλογικότητα.

Όσοι λοιπόν με ευκολία μιλούν σήμερα για την αναγκαιότητα δημιουργίας Ο.Π. θα πρέπει να αναλογιστούν κατά πόσον η κουλτούρα και οι «συνήθειες» της αγροτικής κοινωνίας το επιτρέπουν και αν η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών είναι προετοιμασμένοι να ενταχθούν σε τέτοιου είδους σχήματα.

Το κλειδί της επιτυχίας

Εν τούτοις, πολλοί, ιδιαίτερα νέοι αγρότες, αναρωτιούνται πως θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ομάδα παραγωγών, πως θα καταφέρουν να παράγουν από κοινού μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων με σκοπό να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να εξάγουν σε ανταγωνιστικές τιμές τα προϊόντα τους. Κι όμως, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία και λειτουργία μιας ομάδας παραγωγών, τα οποία θα δούμε αναλυτικά αμέσως παρακάτω δεν αποτελούν το δύσκολο κομμάτι.

Πριν από όλα, η ομάδα πρέπει να καταφέρει να λειτουργεί ως ομάδα. Για να πετύχει αυτό, καθοριστικό ρόλο έχουν τα μέλη-παραγωγοί.

Κοινοί στόχοι, κοινές αντιλήψεις, ικανότητα διαλόγου, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια. Στοιχεία που οφείλουν να υπερισχύουν μέσα σε μια συμπαγής ομάδα.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μια υγιής ομάδα παραγωγών ναι μεν μπορεί να αποτελεί έναν δυνατό παίκτη στην εγχώρια και διεθνή αγορά αγροτικών προϊόντων, εξακολουθεί όμως να λειτουργία μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η ολοένα πιο πιεστικές συνθήκες ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στον κλάδο των τροφίμων, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αυτόνομες κινήσεις ανεξάρτητων αγροτών ή για αδύναμες οργανώσεις παραγωγών.

Οι υγιείς ομάδες παραγωγών θωρακίζουν τους γεωργούς και βοηθούν στην αντιμετώπιση των όποιων σύγχρονων προκλήσεων.

Για το σκοπό αυτό η Ε.Ε. ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής τη σύσταση ομάδων παραγωγών.

Περισσότερα

Η τελική πρόταση για το ασφαλιστικό των αγροτών

Η διατήρηση της αυτοτέλειας του ΟΓΑ έως το 2021, παράλληλα με την σταδιακή αύξηση των εισφορών στο 20% του εισοδήματος των ασφαλισμένων του, με δυνατότητα επιλογής συντελεστή 16% για τους κατ΄ επάγγελμα αγρότες, περιλαμβάνονται σε εναλλακτικό σχέδιο που έχει καταλήξει η κυβέρνηση και παρουσίασε στους εκπροσώπους των δανειστών.

Σύμφωνα με το νέο αυτό σχέδιο εξοικονομούνται 1,8 δισ. ευρώ μέχρι τέλος του 2016 και περιέχονται αλλαγές σε εννιά σημεία σε σχέση με το αρχικό σχέδιο Κατρούγκαλου που παρουσιάστηκε πριν 2 μήνες.

Πιο αναλυτικά οι ανατροπές που εξετάζονται από κυβέρνηση και θεσμούς έχουν ως εξής: 

Περισσότερα

Απόφαση-«βόμβα» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τους αγρότες! «Φέρτε πίσω και… εντόκως τις επιδοτήσεις»

Μια απόφαση, που ενδέχεται να βάλει «φωτιά» στην ήδη οξυμένη κόντρα κυβέρνησης-αγροτών με αφορμή το ασφαλιστικό και φορολογικό, με αφορμή την τελεσίδικη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ζητάει πίσω –και μάλιστα εντόκως – τις επιδοτήσεις ύψους 425 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκαν σε περίπου 800.000 αγρότες το 2009 (το περιβόητο πακέτο Χατζηγάκη).

Αξιοσημείωτο, ότι το 2011, η Κομισιόν χαρακτήρισε τα μέτρα αυτά ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις μη συμβατές με την εσωτερική αγορά και διέταξε τις ελληνικές αρχές να τις ανακτήσουν από τους αγρότες.

Η Ελλάδα ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την ακύρωση της απόφασης αυτής και την αναστολή εκτελέσεώς της μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ουσίας, κάτι που έγινε το 2012. Ωστόσο το 2014 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκδίκασε και απέρριψε το ελληνικό αίτημα αναστολής εκτέλεσης της απόφασης θεωρώντας ότι τα ποσά δεν αφορούσαν αποζημιώσεις για ζημιές, αλλά ήταν κρατικές ενισχύσεις, καθώς η Κομισιόν επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αποζημιώνουν για καταστροφές μόνο άνω του 30% της εξαρτημένης παραγωγής, ενώ οι ζημιές στην Ελλάδα τότε δεν ξεπερνούσαν το 10%-20%.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά κατέθεσε και νέα αίτηση αναίρεσης της απόφασης η οποία όπως ανακοίνωσε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορρίφθηκε εκ νέου και επικυρώνεται η απόφαση της Κομισιόν, κι έτσι το ελληνικό δημόσιο υποχρεούται να ανακτήσει τις ενισχύσεις.

Περισσότερα

Εφάπαξ επιδότηση ως 9.000 ευρώ για φύτευση δένδρων

Το κόστος φύτευσης δένδρων όπως καρυδιές, κερασιές και µηλιές και τη συντήρησή τους για µία 8ετία µε τη µορφή εφάπαξ καταβολής ενισχύσεων έως 9.090 ευρώ καλύπτει η Πρώτη ∆άσωση της νέας προγραµµατικής περιόδου, που προβλέπει επίσης την ετήσια πριµοδότηση του αγρότη για 12 χρόνια σε περίπτωση συγκαλλιέργειας µε αροτραίες καλλιέργειες.

Σε σχέση µε τον «Μπαλτατζή» το Μέτρο 8.1 «Στήριξη για δάσωση» ανοίγεται σε έναν νέο κατάλογο επιλέξιµων ποικιλιών δένδρων στα καρποφόρα, όπως είναι οι αχλαδιές, οι µηλιές και οι κερασίες και παράλληλα µειώνει τον ελάχιστο αριθµό δένδρων ανά στρέµµα που υποχρεούται να φυτεύει ο δικαιούχος, σε 25 και 90 δένδρα/στρέµµα ανάλογα τον τρόπο φύτευσης.

Για µία 8ετία η συντήρηση

Επιπλέον οι ενισχύσεις για τη συντήρηση θα δίνονται για µία 8ετία αντί για 5ετία, ενώ το ετήσιο πριµ για την απώλεια εισοδήµατος που δεν έχει ακόµα οριστικοποιηθεί (παλαιότερα έφτανε τα 70ευρώ/στρέµµα) θα λαµβάνει ο δικαιούχος το πολύ για µία 12ετία αντί για 15ετία (µε εξαίρεση καρυδιές, µαστιχόδεντρα και καστανιά που ορίζεται στα 8 έτη).

 

Αιτήσεις µόλις ανοίξει το Μέτρο, θα µπορούν να κάνουν όλοι οι κάτοχοι αγροτικής γης και να ενισχυθούν για τις εξής 3 κατηγορίες δαπανών:

Περισσότερα

Αλλαγή νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών νέων σταυλικών εγκαταστάσεων προανήγγειλε ο Μπόλαρης

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Φυλής Χολστάϊν που εκπροσωπεί τους Έλληνες παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκος Μπόλαρης.

Επί της τραπέζης τέθηκαν τα ιδιαίτερα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος, οι οποίοι εστίασαν ιδιαίτερα στην πτώση των τιμών στο αγελαδινό γάλα, την άρνηση γαλακτοβιομηχανιών να παραλάβουν γάλα από συμβεβλημένους παραγωγούς, την αναγραφή χώρας προέλευσης του προϊόντος στις συσκευασίες, την ευθύνη της πολιτείας να ελέγχει το ισοζύγιο γάλακτος, τις αυξήσεις τιμών στις ζωοτροφές, την συνέχιση του προγράμματος της Ένωσης Χολσταϊν για την γενετική βελτίωση των γαλακτοφόρων αγελάδων, την αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση των σταυλικών εγκαταστάσεων της χώρας και την δυνατότητα ένταξης στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανασυγκρότησης και τη χρηματοδότηση βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης του αγελαδινού γάλακτος.

Περισσότερα

Πόσο θα είναι οι εισφορές για την ασφάλιση των αγροτών

Εισφορές που κυμαίνονται από 1.319 ευρώ (για το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα των 5.626 ευρώ) μέχρι και 16.500 ευρώ τον χρόνο (για το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα των 70.000 ευρώ) θα κληθούν να πληρώσουν οι αγρότες που θα επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία 16% επί του εισοδήματός τους για κύρια σύνταξη.

Η νέα πρόταση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να πληρώνουν 16% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για κύρια σύνταξη αντί του 20% που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.

Έτσι οι αγρότες που δηλώνουν εισοδήματα μέχρι 5.626 ευρώ τον χρόνο θα κληθούν να πληρώσουν 900 ευρώ ετησίως για κύρια σύνταξη, συν 391 ευρώ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 28 ευρώ για Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, θα ισχύσει μεταβατική περίοδος ώστε οι εισφορές να εκκινήσουν από το 14% του εισοδήματος το 2017, να φτάσουν στο 15% το 2018 και να τερματίσουν στο 16% το 2019.

Αντίστοιχη κλιμάκωση θα ισχύσει και για όσους επιλέξουν τελική εισφορά στο 20%, μόνο που η χρονική περίοδος θα είναι μεγαλύτερη και θα αγγίζει την 5 ετία ώστε να φτάνει μέχρι και το 2021.

Όσοι επιλέξουν να πληρώνουν εισφορά στο 16% του εισοδήματός τους θα λάβουν τα 16/20 της εθνικής σύνταξης συν το αναλογικό τμήμα που θα αντιστοιχεί στις εισφορές τους.

Η εισφορά 16% υπολογίζεται πως δίνει σύνταξη της τάξης των 483 ευρώ στα 40 χρόνια ασφάλισης, ενώ αν ο αγρότης επιλέξει να πληρώνει εισφορά 20% θα πάρει σύνταξη 604 ευρώ στη 40 ετία.

Σημειώνεται πως η βάση υπολογισμού για την εισφορά είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους, αφού δηλαδή αφαιρεθούν οι δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές (του προηγούμενου έτους). Πληροφορίες αναφέρουν πως στο εισόδημα θα λαμβάνονται υπόψη και οι επιδοτήσεις.

Υπενθυμίζεται πως φέτος οι αγρότες θα πληρώσουν εισφορές με βάση τις υπάρχουσες ασφαλιστικές κλάσεις αλλά με αύξηση τρεις ποσοστιαίες μονάδες, αφού θα καταβάλουν το 10% αντί του 7% που πλήρωναν.

Περισσότερα

Από μέσα έως τέλη Μαρτίου η συνδεδεμένη για το βαμβάκι

ΟΠΕΚΕΠΕ: από μέσα έως τέλη Μαρτίου η συνδεδεμένη για το βαμβάκι, άλλες 4 συνδεδεμένες έως τα μέσα Μαρτίου - ενιαία και πρασίνισμα τέλη Απριλίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ (επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της Παρασκευής του ΑγροΤύπου) από τα μέσα έως τα τέλη Μαρτίου έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί η συνδεδεμένη στο βαμβάκι ενώ στο ίδιο χρονικό πλαίσιο ο Οργανισμός θα καταβάλει συνδεδεμένες για ζαχαρότευτλα, ροδάκινα και βιομηχανική τομάτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρχές Μαρτίου θα καταβληθούν ενισχύσεις για ακόμα 4 καθεστώτα συνδεδεμένης, τα οποία είναι τα εξής: σκληρός σίτος, όσπρια, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και σπαράγγια. Υπόλοιπο ενιαίας και Πρασίνισμα πάνε για τέλη Απριλίου όπως έχει ενημερώσει ο ΑγροΤύπος σε προγενέστερο ρεπορτάζ του.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Σε συνέχεια της πολύ μεγάλης προσπάθειας που κατεβλήθη από ολόκληρο το μηχανισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ανταπεξέλθει έγκαιρα και έγκυρα στην ολοκλήρωση της πληρωμής του 90% της Bασικής Eνίσχυσης στις αρχές Δεκεμβρίου (07.12.2015) και με την Ελλάδα να είναι μία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατάφερε να καταβάλει τόσο νωρίς τη Βασική Ενίσχυση, οι εντατικοί ρυθμοί εργασίας του Οργανισμού συνεχίζονται με τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης και των ενστάσεων.

Περισσότερα

Επιλέξιμα είδη δέντρων και θάμνων για την δάσωση γεωργικών γαιών

Εκατό οκτώ (108) είδη δέντρων και θάμνων περιλαμβάνει ο κατάλογος των επιλέξιμων ειδών που επιτρέπεται να φυτευτούν  στην δάσωση γεωργικών γαιών κατά την εφαρμογή του Μέτρου 8.1 του εγκεκριμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Πρόκειται για 14 κωνοφόρα και 94 πλατύφυλλα (δένδρα και θάμνοι),  αυτόχθονα είδη της μεσογειακής βιογεωγραφικής ζώνης. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει είδη που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά το παρελθόν όπως η Ψευδακακία  (Robinia pseudoacacia) και οι Ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp.), καθώς και την Παυλώνια  (Paulownia spp) για την οποία υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον εάν θα περιλαμβάνεται στα επιλέξιμα είδη.

Είδη ταχείας ανάπτυξης του γένους Populus spp. και του γένους Salix spp., ενώ περιλαμβάνονται στα επιλέξιμα είδη, στηρίζεται μόνο το κόστος εγκατάστασης τους (επιλέξιμες οι δαπάνες εργασιών δάσωσης) και αποκλείεται εκ των προτέρων η παροχή ενίσχυσης για τη συντήρησης αυτών (μη επιλέξιμες οι δαπάνες εργασιών συντήρησης).

Ο κατάλογος εκτός από τα 108 επιλέξιμα είδη περιλαμβάνει και 5 στήλες με τις ζώνες βλάστησης (κατάταξη κατά Ντάφη), ξεκινώντας από την ευμεσογειακή ζώνη των παραλιακών περιοχών μέχρι την εξωδασική ζώνη των υψηλών ορέων. Για κάθε είδος υπάρχει συσχετισμός με μία ή περισσότερες ζώνες όπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί. Για  τον συσχετισμό έχει ληφθεί υπόψη η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές ανά ζώνη.

Επίσης, για κάθε ζώνη υπάρχουν και τα είδη προτεραιότητας. Πρόκειται για είδη που επιδιώκεται να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη ζώνη. Η πρόβλεψη φύτευσης ειδών προτεραιότητας του καταλόγου, όπως και η φύτευση αυξημένου ποσοστού πλατύφυλλων αποτελούν κριτήριo επιλογής των δικαιούχων.

Περισσότερα

Τεχνικό δελτίο για την αμυγδαλιά

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου εξέδωσε δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τις ασθένειες και τους εχθρούς της αμυγδαλιάς.

ΜΟΝΙΛΙΑ (Monilinia laxa)

Aποτελεί μεγάλης οικονομικής σημασίας ασθένεια της Αμυγδαλιάς. Η είσοδος του παθογόνου στο δένδρο γίνεται από οποιοδήποτε μέρος του άνθους και από τους καρπούς Ο μύκητας διαχειμάζει στα έλκη, στους μουμιοποιημένους καρπούς και στους αποξηραμένους κλάδους. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου και την μετάδοση του. Βροχερός, υγρός και νεφοσκεπής καιρός είναι ευνοϊκός για την μόλυνση των ανθέων μέσα σε λίγες ώρες. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες από 5-270C με άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης 10-15oC και υψηλή σχετική υγρασία 90%.

Oι χαμηλές θερμοκρασίες επιμηκύνουν την διάρκεια της άνθησης και το χρονικό διάστημα που τα δένδρα είναι ευπαθή στις μολύνσεις.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Τα προσβεβλημένα άνθη και οι βλαστοί μοιάζουν σαν ζεματισμένοι ή καμένοι. Ο μύκητας εξαπλώνεται και στο φλοιό των παλαιοτέρων κλάδων, όπου σχηματίζει έλκη στα οποία εμφανίζεται έκκριση κόμεος.

Περισσότερα

Χωρίς χαρτί δασαρχείου άδεια σε μαντριά ως 8/8/2014

Όσες μονάδες είναι εγκατεστημένες μέχρι τις 8/8/2014 που πέρασε η αναμόρφωση του Νόμου περί δασών, δεν απαιτείται κατά την αδειοδότηση έγγραφο περί του χαρακτηρισμού από τα Δασαρχεία, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος Παναγιώτη Σκουρλέτη.

«Ως Περιφέρεια Ηπείρου έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια τουλάχιστον στην ύπαρξη οργανωμένων κτηνοτροφικών μονάδων, ώστε να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι να κάνουν σύγχρονες εγκαταστάσεις», ανέφερε τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, με αφορμή τη δημοσίευση στις 4 Δεκεμβρίου 2015 στο ΦΕΚ του Νόμου 4351 για τη διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών.

Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Σκουρλέτης, σε απάντηση που έδωσε σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Θεσπρωτίας Β. Γιόγιακας, με βάση επιστολή της Περιφέρειας, διευκρίνισε ότι για «όσες μονάδες είναι εγκατεστημένες μέχρι τις 8/8/2014 που πέρασε η αναμόρφωση του Νόμου περί δασών, δεν απαιτείται κατά την αδειοδότηση εγγράφου περί του χαρακτηρισμού από τα Δασαρχεία».

«Αυτό - είπε ο Περιφερειάρχης- διευκολύνει όλους όσους έχουν εγκαταστάσεις σε εκτάσεις- πλην γεωργικής γης- να αποκτήσουν μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2016 άδειες κατευθείαν. Αυτή είναι η «μισή απάντηση», για αυτό ζητάμε να μας απαντήσει και για τη σημερινή κατάσταση, που θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο, επιτρέποντας στις λεγόμενες «δασικές εκτάσεις» να γίνονται και σταβλικές εκτάσεις».

Περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η «ΚΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΗ» ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η κάρτα του αγρότη θα γίνεται δεκτή για αγορές από όλα τα καταστήματα της Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε. 

Σε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία για τον αγροτικό κόσμο προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας την «Κάρτα Αγρότη» από τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Τράπεζας στον ΑγροΤύπο «η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής δέσμευσης της Τράπεζας για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη του πρωτογενούς και εν γένει του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος διαθέτοντας τεράστιες δυνατότητες μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα». Σε επικοινωνία που είχε ο ΑγροΤύπος με τις άλλες μεγάλες τράπεζες (Eurobank, Alpha Bank και Εθνική) για την «Κάρτα Αγρότη» μας απάντησε μόνο η Εθνική η οποία μας ενημέρωσε ότι «η κάρτα του αγρότη είναι μια πρόταση που έχει κάνει η κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση με την τράπεζα ούτε έχουμε πάρει στα χέρια μας κάποιο σχέδιο».

Περισσότερα