Χρόνος ως τις 26 Νοεμβρίου για αλλαγές στο ΟΣΔΕ για την ένταξη στα Σχέδια

Να υποβάλλουν δήλωση ΟΣ∆Ε για πρώτη φορά φέτος ή να κάνουν διορθώσεις στο σύστηµα, καλούνται όσοι αγρότες θέλουν να καταθέσουν φάκελο ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης και στη δεύτερη προκήρυξη των Νέων Αγροτών.

Έτσι, πρώτον φαίνεται να λύνεται το πρόβληµα για παραγωγικές οµάδες όπως χοιροτρόφους, πτηνοτρόφους και νεοεισερχόµενους αγρότες, οι οποίοι εκ των πραγµάτων δεν υπέβαλαν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης φέτος και θα έµεναν έτσι εκτός Σχεδίων. 

∆εύτερον, οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να προβούν σε διορθώσεις προσθέτοντας στρέµµατα ή ζωικό κεφάλαιο, ώστε να καλύψουν είτε απαιτήσεις Τυπικής Απόδοσης, είτε Μοριοδότησης ενόψει της προκήρυξης για το Μέτρο εκσυγχρονισµού των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Για παράδειγµα, κάποιοι µπορεί να θέλουν να δηλώσουν επιπλέον  δέντρα που έβαλαν, ώστε να µπορέσουν να κάνουν αίτηση για νεφελοψεκαστήρα ή για δενδροκοµικό ελκυστήρα.

πηγή: http://www.agronews.gr