Σύγκριση κριτηρίων βαθμολογίας για “Νιτρορύπανση”

Με αφορμή τον θόρυβο που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα το επερχόμενο, νέο  πρόγραμμα “Νιτρορύπανσης” ή ορθότερα της “Μείωσης ρύπανσης νερού” και ειδικά  για την βαθμολογία, σας παραθέτουμε τα βαθμολογικά κριτήρια και του επικείμενου προγράμματος αλλά και των δύο προηγούμενων, δηλαδή, του 2012-2016 και του 2006-2010, ώστε να μπορεί να γίνει από τον κάθε ενδιαφερόμενο η απαραίτητη σύγκριση. 

Πριν περάσουμε στις βαθμολογίες, αξίζει να αναφερθεί και να σημειωθεί ότι για την προηγούμενη 5ετία+ παράταση 2ετίας (2012-2016) είχαμε 3.700 ενταγμένους στη  Θεσσαλία από  περίπου 10.000 (περίοδος 2006-2010), ενώ για νομό Φθιώτιδος ήταν γύρω στους 90 αγρότες. Για τους υπόλοιπους νομούς υπήρχε πολύ μικρή συμμετοχή των αγροτών.

α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018-2022 

Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Με την έκδοση της Υ.Α. που αφορά στη δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μ.10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020 και τον καθορισμό των κριτηρίων μοριοδότησης για ένταξη στο παραπάνω μέτρο, με την εν λόγω Υ.Α. και τον καθορισμό των κριτηρίων μοριοδότησης, πριμοδοτούνται περιοχές:

* που τα υπόγεια υδατικά τους συστήματα κατατάσσονται σε κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ελλάδας. Στις εν λόγω περιοχές οι ενδιαφερόμενοι βαθμολογούνται μέχρι εκατό (100) μόρια επιπλέον.

*  Το αμέσως επόμενο κριτήριο αφορά σε προστατευόμενες περιοχές όπως Natura κλπ με πρίμ είκοσι (20) μορίων.* Δεν υπάρχει άλλο βαθμολογικό κριτήριο, ούτε σε περίπτωση ισοβαθμίας!!!

β) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2016

Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»

Δράση 2.1 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Γενικά κριτήρια επιλογής – Βαθμοί

– Επαγγελματίας αγρότης: 50 μόρια 

– Νέος γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο μέτρο 1.1.2 του Π.Α.Α 2007-2013: 30 μόρια

– Επαγγελματίας αγρότης με αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του

συνολικού ετήσιου εισοδήματος: 20 μόρια

– Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 μεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό

ένταξη έκτασης: 20 μόρια

– Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10 έως και 50% της συνολικής υπό

ένταξη έκτασης: 10 μόρια

– Μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης: 10 μόρια

Ειδικά κριτήρια επιλογής – Βαθμοί

Επιλογή Μεθοδολογίας Α: 5 μόρια

Μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης:

  • μεγαλύτερη από 15 Ha:20 μόρια
  • από 10,01 έως και 15 Ha:10 μόρια
  • μέχρι και 10 Ha:5 μόρια

* Τμήμα ή το σύνολο της υπό ένταξη εκμετάλλευσης βρίσκεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες των παραλίμνιων περιοχών της λίμνης Βόλβης-Κορώνειας και της λίμνης Δοϊράνης, στα οποία εφαρμόστηκαν τα μέτρα 3.10 και 3.17 αντίστοιχα, του ΕΠΑΑ 2000-2006: 20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται στη σειρά κατάταξης όσοι συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία στα γενικά κριτήρια επιλογής, με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται παραπάνω και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά κριτήρια με την αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας.δηλ >50% NATURA και μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης >15 Ha

γ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2006-2010

Εφαρμογή του μέτρου 3.5 «Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.)

α. Περιβαλλοντικά βαθμολογικά κριτήρια

Η περιοχή στην οποία βρίσκεται η υποψήφια για ένταξη εκμετάλλευση, είναι περιοχή που υπάγεται στη ζώνη επικινδυνότητας I ή II. Μέσα στις ανωτέρω ζώνες προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές εξάντλησης των υδάτινων πόρων, σύμφωνα με στοιχεία της της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΤΟΕΒ, του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε κ.τ.λ.

Ζώνη I: Βαθμοί 25

Ζώνη II: Βαθμοί 20

Για περιπτώσεις στις οποίες πάνω από το 60% της εντασσόμενης εκμετάλλευσης βρίσκεται στην ζώνη Ι, ο παραγωγός λαμβάνει την βαθμολογία της ζώνης Ι.

Το σύνολο ή μέρος των προς ένταξη εκτάσεων του υποψήφιου δικαιούχου βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (περιοχές του δικτύου ‘‘ΦΥΣΗ 2000’’). Βαθμοί 20

Οι προϋποθέσεις των παραγράφων i και ii πιστοποιούνται από στοιχεία των οικείων Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

β. Αναπτυξιακά βαθμολογικά κριτήρια

   3. Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα είναι ενταγμένος στο Μέτρο 3.1 των νέων γεωργών, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου (ΕΠΑΑ-ΑΥ)’’. Βαθμοί 10

   4. Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα είναι διάδοχος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης. Βαθμοί 10

iii. Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα είναι κάτω των 40 ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας. Βαθμοί 5

  1. Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Βελτίωσης του Μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Βαθμοί 5
  2. Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών του άρθρου 13 παραγρ. 1-θ, της 628/137354/30-8-05 KYA  Βαθμοί 15

Οι παραπάνω προϋποθέσεις -πλην της τελευταίας περίπτωσης- πιστοποιούνται από στοιχεία των οικείων Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

γ. Κοινωνικά κριτήρια (άρση απομόνωσης)

  1. Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα έχει ως τόπο μόνιμης κατοικίας ορεινή ή μειονεκτική περιοχή σύμφωνα με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, γεγονός που αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου δημάρχου.    Βαθμοί 10
  2. Ο υποψήφιος για ένταξη είναι πολύτεκνος ή παλινοστήσας, γεγονός που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση. Βαθμοί 5

πηγή: http://www.agroekfrasi.gr