Ημερολόγιο εργασιών και παραστατικά αγοράς εφοδίων σώζουν την ενιαία

Έναν µπούσουλα, µε τίτλο Τράπεζα θεµάτων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, προς κάθε φορέα πιστοποίησης σχετικά µε την υποβολή των φετινών δηλώσεων ΟΣ∆Ε έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που ωστόσο είναι χρήσιµος και προς τους παράγωγους, καθώς ξεδιαλύνει τα ψιλά γράµµατα.

Το ηλεκτρονικό σύστηµα του οργανισµού άνοιξε από τις 23 Φεβρουαρίου, µε τους αγρότες να µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το 2018 µέχρι και τις 15 Μαΐου –αν δεν δοθεί παράταση- µόνοι τους ή µέσω κάποιου πιστοποιηµένου Κέντρου Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) που οι ίδιοι επιλέξουν.

Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν κατά τη φετινή δήλωση ΟΣ∆Ε είναι τα εξής:

Α) Για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί σε προηγούµενα χρόνια

1. Η προσκόµιση  του ΑΦΜ

2. Ο εξαψήφιος κωδικός εξουσιοδότησης για ΠΥΛΗ (από το λογιστή µέσω TAXISNET)

3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) µοναδικό για τον κάθε παραγωγό καθώς δεν επιτρέπεται να δηλώνεται το ίδιο e-mail σε περισσότερους του ενός.

4. Ενεργός αριθµός κινητού τηλεφώνου.

5. Για τους παραγωγούς που δηλώνουν ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια θα πρέπει να προσκοµίσουν το Ε9 του ιδιοκτήτη για την συµπλήρωση του αριθµού ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου (είναι απαιτητό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας).

Για οποιαδήποτε µεταβολή στην αίτηση (π.χ αλλαγή ταυτότητας, νέο µισθωτήριο σε περίπτωση λήξης του παλαιού, αλλαγή τραπεζικού ιδρύµατος κ.τ.λ) θα χρειάζεται η προσκόµιση του ανάλογου  δικαιολογητικού.

Β) Για νέα Αίτηση (υποβολή για πρώτη φορά)

1. Κωδικός εξουσιοδότησης (από το λογιστή κάθε παραγωγού µέσω του TAXISNET)

2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

3. Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού 2016

4. Ταυτότητα (φωτοτυπία δύο όψεων)

5. Τραπεζικός λογαριασµός (φωτοτυπία)

6. Ε9 - Συµβολαιογραφικοί τίτλοι (φωτοτυπία)

7. Συµφωνητικά µίσθωσης αγροτεµαχίων (µε το Ε9 του ιδιοκτήτη µε ηµεροµηνία λήξης πέραν της 31ης Μαΐου 2018)

8. Βιβλιάριο ασφαλιστικών οργανισµών (ΟΓΑ ή ΙΚΑ κ.λ.π.)

9. Συντεταγµένες σε περίπτωση νέου αγροτεµαχίου (σύστηµα Ε.Γ.Σ.Α. 87).

 

πηγή: http://www.agronews.gr