Πρώτα η νομική οντότητα και μετά η σύσταση Ομάδας Παραγωγών

Τη δυνατότητα να οργανώσουν την παραγωγική τους διαδικασία, µε στόχο να βελτιώσουν τη διαπραγµατευτική τους θέση έχουν οι παραγωγοί µέσα από τη σύσταση µιας Οµάδας.

Ο σχηµατισµός και λειτουργία Οργανώσεων Παραγωγών αποτελούν το βασικότερο εργαλείο που διαθέτουν οι παραγωγοί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους και τη µείωση του κόστους παραγωγής, στο πλαίσιο όσων επιτάσσει η νέα ΚΑΠ. Και µπορεί οι συνθήκες να είναι πιο δύσκολες, ωστόσο η κατάρρευση πολλών συνεταιριστικών οργανώσεων άφησε ένα τεράστιο κενό, το οποίο καλούνται σήµερα να «καλύψουν» τα συλλογικά σχήµατα.

Για να «τρέξει» η διαδικασία, πρώτα ορίζεται το νοµικό πρόσωπο, το οποίο καταθέτει το φάκελο µε τα δικαιολογητικά για τη σύσταση της Οµάδας, προκειµένου να πάρει έγκριση από την Πρωτοβάθµια Επιτροπή Αναγνώρισης της ΔΑΟΚ.

Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η νοµιµοποίηση του εταιρικού σχήµατος της Οργάνωσης Παραγωγών (Ο.Π.) µε την επιλογή της κατάλληλης νοµικής οντότητας του συνεταιριστικού δικαίου ή του εµπορικού δικαίου αφού συζητηθούν διεξοδικά κατά την άτυπη αρχική συνέλευση τα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των εταίρων µελών ώστε η νοµική οντότητα να εγγραφεί στα αρµόδια µητρώα, είτε στο Γ ενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είτε στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων.

πηγή: http://www.agronews.gr