Από 23 Απριλίου ως 25 Ιουνίου αιτήσεις για αντιχαλαζικά

Διαβάστε εδώ τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενεργητική προστασία του Μέτρου 5.1.pdf 

Υπενθυμίζουμε ότι την πρόσκληση του μέτρου δημοσίευσε πρώτη στο περασμένη φύλλο της η Agrenda παρουσιάζοντας αναλυτικά όλες τις παραμέτρους. 

Η βασική διαφορά µε τα αντίστοιχα προγράµµατα του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους µεµονωµένους αγρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήµατα. Επίσης, ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως τις 100.000 ευρώ, ενώ ανά συλλογικό σχήµα έως 1.000.000 ευρώ.

Bρείτε εδώ το σχετικό τετρασέλιδο φάκελο

Το υποµέτρο 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άµβλυνση επιπτώσεων πιθανών φυσικών καταστροφών, αντίξοων κλιµατικών συνθηκών και καταστροφικών συµβάντων» µε συνολικό κονδύλι 12,5 εκατ. ευρώ αφορά τις εξής καλλιέργειες και καλυπτόµενες επενδύσεις:

α) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, σε όλη την επικράτεια για  καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

β) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες µηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αµπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αµπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αµιγής.

γ) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου

δ) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου.

 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχοι του µέτρου θα είναι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας (και δεν υπερβαίνουν τα 61 έτη), είναι ενεργοί γεωργοί, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι.

Προτεραιότητα σε συλλογικές επενδύσεις προστασίας

Επίσης δικαιούχοι µπορούν να είναι νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το ισχύον εµπορικό δίκαιο και εµφανίζεται µε τη µορφή Οµόρρυθµης Εταιρείας (ΟΕ), Ετερόρρυθµης Εταιρείας (ΕΕ), Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυµης Εταιρείας (ΑΕ) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ).

Στην κατηγορία συλλογικών σχηµάτων συµπεριλαµβάνονται  οι Οµάδες Παραγωγών. Σηµειώνεται πως η έγκριση στις αιτήσεις θα δοθεί κατόπιν µοριοδότησης (βάση το 40).

 

Να σηµειωθεί ότι προτεραιότητα θα έχουν συλλογικές επενδύσεις, νέοι αγρότες, περιοχές µε υψηλή συχνότητα καιρικών φαινοµένων καθώς και καλλιέργειες µε αξία παραγωγής άνω των 1.500 ευρώ ανά στρέµµα. 

πηγή: http://www.agronews.gr/