Διαβάθμιση τοξικότητας για τους επικονιαστές των εγκεκριμένων σκευασμάτων για Βιολογική γεωργία.

Στον πίνακα φαίνεται η τοξικότητα που προκαλούν στους επικονιαστές οι δραστικές της βιολογικής γεωργίας.