Κατ’ αποκοπή σε δύο δόσεις η ενίσχυση μικρών εκμεταλλεύσεων µε 14.000 ευρώ

Στο καλεντάρι των προγραµµάτων αλλά αναξιοποίητο µένει το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων», που πριµοδοτεί κάτοχους κτηµάτων τυπικής απόδοσης 5.000 έως 7.999 ευρώ µε 14.000 ευρώ.

Στενά για φέτος τα περιθώρια να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση, ενώ εξελίξεις αναμένονται κατά την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων τον Ιούνιο.

Το συγκεκριµένο Μέτρο ήταν να προκηρυχθεί µαζί µε εκείνο των Νέων Αγροτών το 2016, ωστόσο πήγε παραπίσω και όσο τρέχει όλη η δουλειά µε τα Σχέδια Βελτίωσης, λόγω όγκου εργασίας (η Μονάδα Επενδύσεων έχει την ευθύνη και για το 6.3), δεν φαίνεται να υπάρχει το περιθώριο πρόσκλησης, εκτός φυσικά αν η πολιτική ηγεσία αποφασίσει αλλιώς.

Περισσότερα θα γίνουν γνωστά κατά την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο. Καλό είναι πάντως, οι ενδιαφερόµενοι να γνωρίζουν τα κύρια στοιχεία του Μέτρου 6.3, όπως αυτά αποτυπώνονται στην 3η τροποποιηµένη έκδοση των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης:

Το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάµενες µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους µέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονοµικής ή περιβαλλοντικής βιωσιµότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρµογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ), συνεισφέροντας σε σχετικές στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για το γεωργικό τοµέα. Λόγω του ότι οι πολύ µικρές εκµεταλλεύσεις είναι το 50% του συνόλου στην Ελλάδα µε πληθώρα κατόχων και χαρακτηριστικών (όπως ετεροαπασχολούµενοι, ηµιαυτοσυντήρηση) για να υπάρξει εστίαση ορίζονται τα εξής:

Δικαιούχοι και ποσό ενίσχυσης

Πρόσβαση στο υποµέτρο έχουν ατοµικές ή οικογενειακές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε µικρές κοινότητες (έως και 5.000 κάτοικοι), ενώ έχουν δυναµικότητα (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) ίση µε 5.000 ευρώ έως 7.999 ευρώ για να αναπτυχθούν, διαχωρίζοντάς τες τόσο από γεωργικές εκµεταλλεύσεις χωρίς προσανατολισµό στην αγορά όσο και τις περισσότερο δυναµικές εκµεταλλεύσεις που πρέπει να εγκαθίστανται οι νέοι γεωργοί.

Το ποσό ενίσχυσης θα είναι ίσο µε 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή κατ’  αποκοπή ποσού επιχορήγησης σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις για την ανάπτυξη τους κατόπιν υποβολής και έγκρισης. Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται σε 2 δόσεις.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που (κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης) είναι αρχηγοί σε υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ατοµικές ή οικογενειακές). Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι εκµεταλλεύσεων.

πηγή: http://www.agronews.gr/