Μείωση 5% στους πόρους ΚΑΠ με το Πολυετές 2021-2027

Έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ύψους 1.135 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (σε τιμές του 2018) για την περίοδο 2021-2027, που ισοδυναμεί με το 1,11% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ των 27, παρουσίασε η Κομισιόν στις 2 Μαΐου κάνοντας λόγο για μια ρεαλιστική και σύγχρονη πρόταση.

Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διάσκεψη κορυφής στο Σιμπίου, στις 9 Μαΐου 2019.

Μάλιστα, στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται εν τέλει περιορισμένη μείωση της χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την Πολιτικής Συνοχής κατά 5% και στις δύο περιπτώσεις, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η νέα πραγματικότητα της Ένωσης των 27, μετά και το Brexit.

Βάσει τη πρότασης για την νέα ΚΑΠ θα έχει προϋπολογισμό 365 δις ευρώ και θα συνεχίσει να βασίζεται στους δύο πυλώνες: άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Για τον β’ πυλώνα η Επιτροπή προτείνει την αύξηση των εθνικών ποσοστών συγχρηματοδότησης. Επιπλέον, ποσό 10 δις ευρώ θα διατεθεί μέσω του  Horizon Europe για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.

Οι πολιτικές αυτές θα εκσυγχρονιστούν ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να συνεχίσουν να είναι αποτελεσματικές με λιγότερους πόρους και να εξυπηρετούν επίσης νέες προτεραιότητες. Για παράδειγμα, η πολιτική συνοχής θα διαδραματίζει έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση των μεταναστών.

πηγή: http://www.agronews.gr