Και εργατικά εγκατάστασης επιλέξιμα στα αντιχαλαζικά

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει: «στις αναφερόμενες επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται, όπου προβλέπεται, κόστος εργατικών – εγκατάστασης, το οποίο είναι επιλέξιμο σε ποσοστό από 15 – 25 % επί της αναφερόμενης επιλέξιμης δαπάνης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η αναφερόμενη δαπάνη, η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη της επενδυτικής πρότασης απομειώνεται στο 80%».

Οι παραγωγοί, στην επιλογή των τεχνικών χαρακτηριστικών για εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών, συνδυαστικών εγκαταστάσεων αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβροχικών μεμβρανών, καθώς και αντιβροχικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις εδαφολογικές ιδιαιτερότητες, το μέγεθος του αγροτεμαχίου, την κλίση του αγροτεμάχιου, τις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τον προσανατολισμό της φύτευσης ως προς την κατεύθυνση των επικρατούντων στην περιοχή ανέμων με πρόβλεψη αντοχής σε ταχύτητα ανέμου εως 75 km/ώρα (9 beaufort), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που επηρεάζει την στατικότητα των εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζονται:

α) Η συνολική κάλυψη της καλλιέργειας για την προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της παραγωγής των καρποφόρων δένδρων και θάμνων από τον κίνδυνο της χαλαζόπτωσης ή και της βροχής,

β) Ανεξαρτησία του χώρου εγκατάστασης ώστε να μην παρακωλύεται η εγκατάσταση από όμορες ιδιοκτησίες, αλλά ούτε και να παρακωλύει τυχόν εγκαταστάσεις σε όμορες ιδιοκτησίες,

γ) Άνετη και απρόσκοπτη κυκλοφορία προσώπων και γεωργικών μηχανημάτων, για την εκτέλεση των γεωργικών εργασιών μέσα στον χώρο της εγκατάστασης,

δ) Ακεραιότητα της κατασκευής σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας από - 15ο έως 50ο C,

ε) Η στατικότητα της εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα φορτία που ασκούνται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του βάρους της καλλιέργειας χωρίς να γίνεται υπέρβαση των ορίων αντοχής των υλικών,

στ) Τεχνική πρόβλεψη αποφόρτισης του χαλαζιού σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η) Ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή αγκύρωση της εγκατάστασης, που προϋποθέτει την τοποθέτηση περιφερειακά ισχυρών στύλων, καθώς όλες οι δυνάμεις μεταφέρονται σε αυτούς.