Όλοι έχουν δικαίωμα στο επίδομα των 14.000 ευρώ για μικροπαραγωγούς

Αυτές είναι οι κύριες προϋποθέσεις ένταξης για το Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» όπως αναµορφώθηκαν από τις διαχειριστικές αρχές και παρουσιάστηκαν από την Ελευθερία Μπακάλη, της Μονάδας Προγραµµατισµού της ΕΥ∆ ΠΑΑ στα πλαίσια της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραµµάτων στις 22 Ιουνίου.

Οι δικαιούχοι υπολογιζόνται στους 5.000 µε τον προϋπολογισµό του Μέτρου να διαµορφώνεται στα 70 εκατ. ευρώ. Βασική προϋπόθεση επίσης για να είναι κάποιος δικαιούχος στο Μέτρο που αναµένεται να προκηρυχθεί αρχές του 2019, είναι να βρίσκεται σε κοινότητες έως και 5.000 κατοίκων, να έχει υποβάλει ΟΣ∆Ε το 2018 (έτος βάσης) και να έχει σε όρους τυπικής απόδοσης παραγωγική δυναµικότητα ίση µε 5.000 έως 7.999 ευρώ. Επιπλέον, µέσα στην πενταετία, ο δικαιούχος θα πρέπει να διατηρεί τον χαρακτηριστιµό του κατ’ επάγγελµα αγρότη.

Σηµειώνεται εδώ, ότι στο Μέτρο 6.3 δεν µπορούνε να κάνουν αιτήσεις όσοι είναι ενταγµένοι στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών (Μέτρο 6.1). 

http://www.agronews.gr/