Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού αυτοκινήτου

 Ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης όσο και ο ετερο-επαγγελματίας αγρότης (αυτός που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.), δηλαδή όποιος είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης μπορεί να αγοράσει αγροτικό αυτοκίνητο. Ειδικότερα, με το Άρθρο 56 του νόμου 4530/2018 δίνεται και στους ετερο-επαγγελματίες η δυνατότητα αγοράς αγροτικού αυτοκινήτου μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος μέχρι 2.500 kgr ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 kgr, όπως ισχύει για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν: 

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης: 

Ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης χρειάζεται βεβαίωση από το ΚΕΠΠΥΕΛ και αντίγραφο της δήλωσης ΟΣΔΕ, ενώ ο μελισσοκόμος και αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου. 

Θα πρέπει να προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών (ΜΑΑΕ) από το ΚΕΠΠΥΕΛ, στο οποίο να αναγράφεται ότι είναι επαγγελματίας αγρότης. 
  2. Αντίγραφο ΟΣΔΕ
  3. Αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου
  4. Αντίγραφο αλιευτικής άδειας του σκάφους 
  5. Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (κτηνοτροφικής μονάδας ή σύμβαση παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας για υδατοκαλλιέργεια)
  6. Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό (για δασεργατική δραστηριότητα) 
  7. Αποδεικτικό καταβολής της υπέρ Δημοσίου εφάπαξ εισφοράς

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται ο έτερο - επαγγελματίας αγρότης:

 Χρειάζεται αντίγραφο των Ε1, Ε3, του τελευταίου, εκκαθαριστικού εφορείας και των δυο τελευταίων δηλώσεων ΟΣΔΕ. 

  Κάθε κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης μπορεί να αγοράσει όσα αγροτικά αυτοκίνητα χρειάζεται χωρίς περιορισμό. Είναι ,όμως, υποχρεωμένος να κρατήσει κάθε αγροτικό που αγοράζει τουλάχιστον για μια πενταετία.