Συμφωνητικά μίσθωσης αγρών, ΟΣΔΕ και ΑΤΑΚ

Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος είναι συνδεδεµένη. Καλό είναι να το χωνέψουν αυτό όλοι. Επίσης, καλό είναι να χωνέψουν ότι στη φορολόγηση του 2017, συµπεριλαµβάνονται και οι επιδοτήσεις που αφορούν το 2017 και πληρώθηκαν εντός του 2018. Αυτό προβλέπεται από το νόµο. Συγνώµη που σας χαλάω την είσπραξη κάποιων επιδοµάτων.

Για την καλλιεργητική περίοδο 2018, είχαµε τις παρακάτω ανακοινώσεις, σχετικά µε τον ΑΤΑΚ:

α)  « Η υποχρεωτική αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ (Αριθµός Ταυτότητας Ακινήτου που είναι ένας µοναδικός για κάθε ακίνητο) στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε είναι αναγκαία για να καταγραφούν οι πραγµατικά καλλιεργούµενες εκτάσεις. Η αναγκαιότητα της χρήσης του ΑΤΑΚ προέκυψε µετά και από την σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, προς αποφυγή χρήσης πλαστών µισθωτηρίων και κατ’ επέκταση περιπτώσεων απάτης σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Αφορµή αποτέλεσαν τα ευρήµατα ελέγχων τόσο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και άλλων υπηρεσιών όπου διαπιστώθηκε η χρήση πλαστών/παράτυπων µισθωτηρίων και παραστατικών χρήσης αγροτεµαχίων.

β) «∆εδοµένου ότι ξεκίνησε η καλλιεργητική περίοδος 2017/2018 (χειµερινά σιτηρά κλπ) ενηµερώνονται οι παραγωγοί που θα υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2018 µε µισθωµένα αγροτεµάχια, ότι τα νέα ενοικιαστήρια που θα επισυναφθούν σε αυτή, θα πρέπει να έχουν τη µορφή του υποδείγµατος ( δείτε κατωτέρω ) και µέσω των οποίων θα προκύπτει ότι είναι στη διάθεση του γεωργού στις 31η Μαΐου 2018. Η αναγραφή του Α.Τ.Α.Κ. του αγροτεµαχίου του ιδιοκτήτη, είναι υποχρεωτική. Υπενθυµίζεται ότι για τα αγροτεµάχια που µετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά» του Π.Α.Α. 2014-2020 και είναι ενταγµένα στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των δεσµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσµευσης. Ως εκ τούτου επισηµαίνεται ότι οι ηµεροµηνίες των ενοικιαστηρίων που αφορούν το έτος αιτήσεων/δεσµεύσεων 2018, πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το τρέχον έτος, σε συνέχεια του προηγούµενου ενοικιαστηρίου για το έτος αιτήσεων/δέσµευσης 2017.

γ) « Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενωσιακών καθεστώτων στήριξης που καλύπτονται από το ΟΣ∆Ε χορηγούνται εφόσον επαληθεύονται οι όροι επιλεξιµότητας ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων του προϋπολογισµού της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ένας από τους σκοπούς του Οργανισµού Πληρωµών είναι η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηµατικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόµως ή αχρεωστήτως. Σύµφωνα µε το άρθρο 40 παράγραφος 3 της υπ’ αριθ. 104/7056/21.01.2015 (ΦΕΚ 147 Β΄/2015) Υπουργικής Απόφασης, τα αγροτεµάχια που δηλώνουν οι γεωργοί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου του ηµερολογιακού έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης. Η ανωτέρω διάταξη αποτελεί βασικό όρο επιλεξιµότητας των αγροτεµαχίων που δηλώνονται κατ’ έτος στο ΟΣ∆Ε και ο έλεγχος για την επαλήθευση του χρόνου κατά τον οποίο βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού, εξασφαλίζει την αδιαµφισβήτητη ορθότητα και νοµιµότητα των πληρωµών. Η αναγκαιότητα της χρήσης του ΑΤΑΚ, προέκυψε µετά και από τη σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥΠΟΙΚ ώστε να µεριµνήσουν να περιλαµβάνονται στα συµφωνητικά αγροµίσθωσης όλα τα στοιχεία των αγροτεµαχίων για να µπορούν να διασταυρώνονται ηλεκτρονικά µε τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης του ιδιοκτήτη-µισθωτή, προς αποφυγή πλαστών µισθωτηρίων.

Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης, αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ του πρώτου ιδιοκτήτη και επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την πράξη υπεκµίσθωσης. Η αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ του ιδιοκτήτη εξαιρείται στις περιπτώσεις εκτάσεων του ελληνικού δηµοσίου (εποικιστικές εκτάσεις): που παραχωρήθηκαν σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξυπηρέτηση της τοπικής κτηνοτροφίας (βοσκότοποι), που διαχειρίζονται από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και παραχωρήθηκε η χρήση τους για καλλιέργεια.» (ΟΠΕΚΕΠΕ 06.03.2018). Περισσότερα στο Φορολογικό και Λογιστικό Σύµβουλο του αγρότη, κεφ. 12.2.10.

Όλα τα ανωτέρω αφορούσαν το καλλιεργητικό έτος 2018. Όσοι δεν έδωσαν τους ΑΤΑΚ στην δήλωση καλλιέργειας του 2018, θα πρέπει να φροντίσουν να τους έχουν διαθέσιµους πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου, αλλιώς θα αντιµετωπίσουν µόνο προβλήµατα, ενώ θα κινδυνέψουν µε απώλεια των επιδοτήσεων τους αφού, δεν θα µπορέσουν να υποβάλλουν την δήλωση καλλιέργειας για το έτος 2019.

Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος και οι συνδεδεµένες

Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος είναι συνδεδεµένη. Καλό είναι να το χωνέψουν αυτό όλοι. Επίσης, καλό είναι να χωνέψουν ότι στη φορολόγηση του 2017, συµπεριλαµβάνονται και οι επιδοτήσεις που αφορούν το 2017 και πληρώθηκαν εντός του 2018. Αυτό προβλέπεται από το νόµο. Συγνώµη που σας χαλάω την είσπραξη κάποιων επιδοµάτων.

πηγή: https://www.agronews.gr/