Ένταξη 354 δικαιούχων µε 15 εκατ. ευρώ στη Βιολογική Κτηνοτροφία

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και η βαθµολογική κατάταξη τη Βιολογικής Κτηνοτροφίας (∆υτική Ελλάδα και Θεσσαλία), µε τις εντάξεις 354 δικαιούχων. Σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέρωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Eντάσσονται στη δράση όσοι υποψήφιοι έχουν συγκεντρώσει πάνω από 50 µόρια (Βάση=50,25). Το συνολικό ποσό 5ετίας ορίστηκε στα 15 εκατ. ευρώ.  Επισηµαίνεται από την αρµόδια υπηρεσία ότι: Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων  εκκινούν από την 18η Μαΐου 2019.

Η σύµβαση µε γεωπόνο Σύµβουλο, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω του ΠΣ εντός τριών µηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόµενη από την Έναρξη Επιτηδεύµατος/Εργασιών του συµβούλου, ήτοι από την 27η Ιουνίου 2019 έως και την 27η Σεπτεµβρίου 2019.

πηγή: www.agronews.gr