Επιδότηση 100% για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Υπομέτρο 3.1.: Επιδότηση 100% για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Με λίγους μήνες καθυστέρηση υπεγράφη το θεσμικό πλαίσιο του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020, οπότε και αναμένεται το επόμενο διάστημα η σχετική πρόσκληση. Το Υπομέτρο 3.1. ενισχύει γεωργούς ή ομάδες, παρέχοντας στήριξη έως 3.000 ευρώ για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή εθνικά συστήματα ποιότητας για προϊόντα αμπελοοινικού τομέα, βιολογικά προϊόντα, κρέας πουλερικών και αβγά ορνίθων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, που υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α. Χαρίτσης, και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.

Ειδικότερα, το υπομέτρο στοχεύει:

  • Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων.
  • Στη δημιουργία συνθηκών για τη διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα, με έμφαση στον συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.
  • Στην καλύτερη πρόσβαση των πρωτογενών παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Προϊόντα

Το υπομέτρο καλύπτει τη συμμετοχή στα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:

Προϊόντα που έχουν καταχωριστεί στον αμπελοοινικό τομέα, σύμφωνα με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ.

Βιολογικά προϊόντα.

Κρέας πουλερικών και αβγά ορνίθων.

Δικαούχοι-Ενίσχυση

Δικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί και οι ομάδες παραγωγών και το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος των πάγιων δαπανών που απορρέουν από τη συμμετοχή στα ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που λαμβάνουν στήριξη, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή εκείνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται, με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

Ανώτατα ποσά ενίσχυσης

Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανά σύστημα ποιότητας, όπως προκύπτει από τις επιμέρους δυνητικές πάγιες δαπάνες κάθε συστήματος, καθορίζεται ως εξής:

  • Κρασί με ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ: 1.300 ευρώ/έτος/εκμετάλλευση.
  • Βιολογική παραγωγή: 2.020 ευρώ/έτος/εκμετάλλευση.
  • Κρέας πουλερικών και αβγά ορνίθων: 3.000 ευρώ/έτος/εκμετάλλευση.

Τονίζεται ότι το ανώτατο ετήσιο ποσό της ενίσχυσης περιορίζεται σε 3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση.

Μέχρι το καλοκαίρι το Υπομέτρο 3.2

Στο πλαίσιο του Μέτρου 3 αναμένεται μέχρι το καλοκαίρι και το θεσμικό πλαίσιο του Υπομέτρου 3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, στη δράση δικαιούχοι θα είναι οι ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών. Στις ομάδες δύναται να συμμετέχουν, εκτός των παραγωγών, και ιδιοκτήτες μονάδων μεταποίησης.

Η δε ενίσχυση αναμένεται να χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης, με το ανώτατο ποσό στήριξης να ανέρχεται σε ποσοστό 70% των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

Σημειώνεται ότι από το Υπομέτρο 3.2 θα εξαιρεθεί ο τομέας του οίνου, ενώ δεν θα παρέχεται ενίσχυση για δαπάνες πληροφόρησης και προώθησης που αφορούν εθελοντικά συστήματα ποιότητας.